SFS 2012:874 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 2012:874 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
120874.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488)

dels att rubriken närmast efter 3 kap. 7 a § ska utgå,
dels att 2 kap. 11 §, 5 kap. 14 och 26 §§ och 6 kap. 8 § ska ha följande

lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 14 b och 14 c §§,

av följande lydelse samt närmast före 5 kap. 25 a § en ny rubrik som ska
lyda ⬝Kontroll av alkolås⬝.

2 kap.

11 §

2

Inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde får den som har

ett körkort med behörigheten B köra personbil oavsett totalvikt samt lastbil
och buss, med eller utan släpfordon men utan last eller passagerare.

Den som har fått ett körkort med behörigheten B återkallat får efter sär-

skilt medgivande köra fordon som anges i första stycket samt moped. Vid
sådant medgivande gäller de begränsningar som anges i första stycket. Ett
medgivande får lämnas för högst tre år.

Den vars innehav av körkort med behörigheten B är förenat med villkor

om alkolås får efter särskilt medgivande köra fordon som anges i första
stycket samt moped även om fordonet inte är utrustat med godkänt alkolås.
Vid sådant medgivande gäller de begränsningar som anges i första stycket.
Ett medgivande får lämnas för högst tre år.

3 kap.

14 b §

Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E,

C, CE, D1, D1E, D eller DE som efter återkallelse har utfärdats enligt 5 kap.
14 § andra stycket första meningen förnyas första gången vid utgången av
den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet, om utfärdandet
gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas
vart femte år.

Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C,

CE, D1, D1E, D eller DE som har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort

1 Prop. 2012/13:23, bet. 2012/13:TU4, rskr. 2012/13:54.

2 Senaste lydelse 2009:189.

SFS 2012:874

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

2

SFS 2012:874

som har utfärdats i en stat inom EES förnyas första gången vid utgången av
den giltighetstid som angavs på ursprungskörkortet, om utbytet eller ersät-
tandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter
förnyas vart femte år.

Vid förnyelse enligt denna paragraf tillämpas 12 § och 14 a § första

stycket.

14 c §

Förnyelse enligt 14 § andra stycket eller 14 b § andra stycket ska

inte ske om innehavet av körkortet är förenat med villkor om alkolås.

5 kap.

14 §

3

Efter återkallelse får nytt körkort utfärdas endast om sökanden har

körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller
kraven i 3 kap. 1 § eller, i fråga om ålderskravet, 3 kap. 1 a § om inte annat
sägs i andra stycket, tredje stycket, 15 eller 15 a §.

Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 2, 3

eller 4 bestämts till högst ett år får nytt körkort utan ytterligare prövning ut-
färdas efter ansökan. Om körkortet omfattade någon av behörigheterna C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE och utfärdandet görs vid eller efter ut-
gången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet, får det
nya körkortet ge sådan behörighet endast om den sökande i samband med
ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha behörigheten är upp-
fyllda.

Om tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 1, 5

eller 6 har bestämts till högst ett år, eller om körkortet har återkallats med
stöd av 3 § 7 eller 8, får nytt körkort utfärdas efter ansökan om sökanden har
körkortstillstånd.

26 §

4

Innan en viss typ av alkolås får godkännas ska den genomgå teknisk

provning. Den tekniska provningen får utföras endast av godkända provor-
gan. Provorgan ska godkännas genom ackreditering enligt Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för
ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter
och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och enligt lagen (2011:791)
om ackreditering och teknisk kontroll eller motsvarande förfarande.

6 kap.

8 §

Vid beslut om utbyte eller ersättande av ett utländskt körkort tillämpas

3 kap. 10 §.

1. Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.
2. I fråga om ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE som efter

återkallelse utfärdades enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen före
den 19 januari 2013 tillämpas inte 3 kap. 14 b §. Detsamma gäller ett körkort
med behörigheten C, CE, D eller DE som före den 19 januari 2013 hade läm-

3 Senaste lydelse 2010:1914.

4 Senaste lydelse 2011:804.

background image

3

SFS 2012:874

nats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom
EES.

3. I fråga om ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE som efter

återkallelse utfärdas enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen den
19 januari 2013 eller senare tillämpas inte 3 kap. 14 b § första stycket, om
det återkallade körkortet före den 19 januari 2013 hade utfärdats eller läm-
nats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom
EES och det återkallade körkortet inte hade förnyats enligt 3 kap. 14 § andra
stycket eller 3 kap. 14 b § andra stycket. I stället gäller för ett körkort som
utfärdas under de förutsättningar som anges i första meningen vad som före-
skrivs i 5 kap. 14 § andra stycket andra meningen om att körkortet får ge
behörigheten C, CE, D eller DE endast om den sökande i samband med
ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha behörigheten är upp-
fyllda, oavsett om utfärdandet görs före, vid eller efter utgången av den gil-
tighetstid som angavs på det återkallade körkortet.

4. Det som anges i punkten 3 andra meningen gäller dock inte om behö-

righeten C, CE, D eller DE har förlängts före den 19 januari 2013 och giltig-
hetstiden för behörigheten löper ut efter utfärdandet. Körkortet ska i sådant
fall förnyas första gången enligt 3 kap. 14 § andra stycket när giltighetstiden
för behörigheten löper ut.

5. Ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE

som efter den 18 januari 2013 har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort
som utfärdats i en annan stat inom EES före den 19 januari 2013 ska förnyas
första gången enligt 3 kap. 14 b § fem år efter utbytet, om ursprungskörkor-
tet hade en längre giltighetstid än fem år.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.