SFS 2012:876 Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 2012:876 Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)
120876.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i
körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488)

dels att 6 kap. 7 b § i dess lydelse enligt lagen (2011:1580) om ändring i

nämnda lag ska utgå,

dels att 2 kap. 5 och 6 §§, 4 kap. 2 §, 6 kap. 7 §, 7 kap. 2 § samt 8 kap. 1 §

i stället för deras lydelse enligt lagen (2011:1580) om ändring i nämnda lag
ska ha följande lydelse,

dels att punkterna 3�5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till

lagen (2011:1580) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2011:1580) om ändring i nämnda lag ska införas tre nya punkter, 6�8, av
följande lydelse.

2 kap.

5 §

2

Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med följande beteck-

ningar.

1 Prop. 2012/13:23, bet. 2012/13:TU4, rskr. 2012/13:54.

2 Senaste lydelse 2009:189.

Beteckning

Körkortsbehörighet

AM

moped klass I

A1

lätt två- eller trehjulig motorcykel

A2

1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av högst 35
kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänste-
vikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kilogram och som,
om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt
ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten.
2. lätt trehjulig motorcykel

A

två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym, effekt och
förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt.

SFS 2012:876

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

2

SFS 2012:876

6 §

Behörigheterna A och B ger rätt att köra tung trehjulig motorcykel en-

dast om körkortshavaren har fyllt 21 år.

4 kap.

2 §

3 Den som övningskör ska, om annat inte följer av 3 §, ha uppnått en ål-

der av

1. 14 år och 9 månader för körning med moped,
2. 15 år och 9 månader för körning med snöskoter eller terränghjuling el-

ler med lätt två- eller trehjulig motorcykel,

3. 16 år för körning med personbil utan släpfordon,
4. 17 år och 6 månader för körning med
a) fordon som kräver behörighet A2,
b) andra fordon som kräver behörighet B än sådana som avses i 3 eller 7 b,

eller

c) fordon som kräver utökad behörighet B,

B

1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil
samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.
2. terrängvagn
3. motorredskap klass I
4. trehjulig motorcykel
5. fyrhjulig motorcykel

BE

bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera släpfor-
don som är kopplade till sådan bil, om släpfordonens sam-
manlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

C1

tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton och personbil
med totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton samt enbart ett lätt
släpfordon som är kopplat till sådan bil.

C1E

bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera
släpfordon som är kopplade till sådan bil om bilens och
släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12
ton.

C

tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt
enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.

CE

bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera släp-
fordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan bil.

D1

buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver förar-
platsen och vars längd inte överskrider åtta meter samt en-
bart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss.

D1E

buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller flera
släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan buss.

D

buss oavsett antal sittplatser och längd samt enbart ett lätt
släpfordon som är kopplat till sådan buss.

DE

buss som omfattas av behörighet D samt ett eller flera släp-
fordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan buss.

3 Senaste lydelse 2010:799.

background image

3

SFS 2012:876

5. 18 år för körning med fordon som kräver behörighet BE, C1 eller C1E,
6. 19 år och 6 månader för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som

kräver behörighet A, under förutsättning att körkortshavaren har haft körkort
med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader,

7. 20 år för körning med
a) fordon som kräver behörighet C, CE, D1 eller D1E, eller
b) tung trehjulig motorcykel, och
8. 23 år för körning med
a) fordon som kräver behörighet D eller DE, eller
b) sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, om körkortshava-

ren inte har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex må-
nader.

Den som övningskör för behörighet B ska vid sådan övningskörning som

avses i 5 § 4 någon gång under de senaste fem åren ha genomgått en intro-
duktionsutbildning.

6 kap.

7 §

Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES, Schweiz eller

Japan och som gäller i Sverige ska efter ansökan bytas ut mot ett likvärdigt
svenskt körkort, om innehavaren är permanent bosatt i Sverige. Om körkor-
tet förstörts eller kommit bort ska beslut i fråga om att ersätta körkortet grun-
das på tillgängliga uppgifter.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven

på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES, får utbyte
även göras om körkortshavaren sedan minst sex månader studerar här.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven

på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES och som
omfattar någon av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, får
utbyteskörkortet ge sådan behörighet endast om körkortshavaren i samband
med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha sådan behörighet
är uppfyllda.

Ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan får bytas ut eller ersättas

endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som
anges i 3 kap. 2 §.

7 kap.

2 §

4

Transportstyrelsen prövar frågor om

1. särskilt medgivande enligt 2 kap. 11 § andra och tredje styckena,
2. förlängd giltighet enligt 3 kap. 12 §,
3. godkännande av handledare,
4. förnyelse av körkort,
5. villkor för innehav av körkortstillstånd och körkort,
6. körkortstillstånd,
7. körkortsingripande,
8. giltighet, utbyte eller ersättande av ett utländskt körkort, och

4 Senaste lydelse 2010:1914.

background image

4

SFS 2012:876

9. godkännande av alkolås och återkallelse av godkännandet samt varning

enligt 5 kap. 27 §.

Transportstyrelsen prövar också frågor om
1. medicinsk undersökning enligt 3 kap. 3 §,
2. ogiltighet av körkort enligt 3 kap. 13 § första stycket 1 och 5 samt andra

stycket, och

3. undantag från ålderskrav i fråga om traktorkort enligt 3 kap. 16 § 1.
Transportstyrelsen prövar frågor om utfärdande av körkort.

8 kap.

1 §

5

Följande beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

1. beslut enligt 7 kap. 2 § första och andra styckena, om inte annat följer

av 2 §,

2. beslut
a) att inte utfärda körkort med stöd av 3 kap. 1 § första stycket 2, och
b) att utfärda körkort utan behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller

DE med stöd av 5 kap. 14 § andra stycket andra meningen,

3. beslut att inte bevilja tillstånd enligt 4 kap. 9 § att bedriva introduk-

tionsutbildning eller riskutbildning, och

4. beslut enligt 4 kap. 10 § att återkalla tillstånd att bedriva introduktions-

utbildning eller riskutbildning.

Ett beslut om föreläggande om att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt

förarprov får överklagas endast tillsammans med det beslut varigenom ären-
det avgörs.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2012 i fråga om 4 kap. 8 §, 5 kap.

25 a, 27 och 28 §§ samt 10 kap. 2 § och i övrigt den 19 januari 2013.

2. Bestämmelsen i 7 kap. 2 § första stycket 9 i sin nya lydelse tillämpas

dock för tid från och med den 1 februari 2012.

3. För en körkortsbehörighet som har förvärvats före den 19 januari 2013

gäller 2 kap. 5 och 6 §§ i sina äldre lydelser samt den upphävda 2 kap. 7 §.

4. Ett körkort med behörighet C, CE, D eller DE som har utfärdats eller

har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat
inom EES före den 19 januari 2013 ska förnyas första gången enligt 3 kap.
14 § andra stycket vid det ordinarie förnyelsetillfälle som enligt äldre före-
skrifter skulle ha infallit närmast efter den 18 januari 2013, men senast den
19 januari 2023. Körkortet ska dock förnyas när körkortshavaren fyller 45 år
om detta inträffar innan körkortet ska förnyas enligt första meningen. Om
behörigheten C, CE, D eller DE har förlängts före den 19 januari 2013 ska
körkortet i stället för vad som anges i första meningen förnyas när giltighets-
tiden för behörigheten löper ut.

5. För körkortsbehörighet A1 som har förvärvats före den 19 januari 2013

tillämpas inte den begränsning som följer av 2 § lagen (2001:559) om väg-
trafikdefinitioner till två- eller fyrhjulig motorcykel vars motor har ett för-
hållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/
kilogram.

5 Senaste lydelse 2009:1352.

background image

5

SFS 2012:876

6. Trots ålderskraven i 3 kap. 1 § får körkort med behörigheten A, C, CE,

D eller DE utfärdas till den som tidigare innehaft ett körkort med motsva-
rande behörighet, om det tidigare körkortet utfärdats före den 19 januari
2013. För dessa fall gäller 2 kap. 6 § i sin äldre lydelse.

7. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för sådant godkännande som hand-

ledare som har meddelats före den 1 februari 2012.

8. Vid förnyelse, utbyte eller ersättande av körkort med gemenskapskod

74, 75, 76 eller 77 som utfärdats före den 19 januari 2013 ska Transportsty-
relsen i stället tillhandahålla ett körkort med behörighet C1, D1, C1E respek-
tive D1E. Detsamma gäller vid utfärdande av körkort efter återkallelse av ett
körkort med sådan gemenskapskod.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.