SFS 2008:327 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 2008:327 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
080327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 kap. 4 § körkortslagen (1998:488)

ska ha följande lydelse.

7 kap.

4 §

Omhändertagande av körkort enligt 5 kap. 7 § beslutas av polis-

myndighet eller åklagare. �ven Tullverket eller Kustbevakningen får besluta
om omhändertagande enligt 5 kap. 7 § första stycket 1 och, när det gäller
brott som avses i 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafik-
brott, enligt första stycket 2 samma paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188.

SFS 2008:327

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.