SFS 2008:1369 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 2008:1369 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
081369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 4 kap. 9�14 §§, 7 kap. 3 § samt

8 kap. 1 och 2 §§ körkortslagen (1998:488)

2

ordet ⬝Vägverket⬝ i olika böj-

ningsformer ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Väg-
verket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är be-
hörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av

4 kap. 9 § 2004:1087

4 kap. 13 § 2008:550

4 kap. 10 § 2004:1087

4 kap. 14 § 2008:550

4 kap. 11 § 2004:1087

7 kap. 3 § 2003:216

4 kap. 12 § 2008:550

8 kap. 2 § 2004:1087.

SFS 2008:1369

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.