SFS 2014:729 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 2014:729 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
140729.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 12 §, 3 kap. 15 §, 4 kap.

5 och 6 §§, 5 kap. 8 och 25 a §§ samt 7 kap. 4 § körkortslagen (1998:488) ska
ha följande lydelse.

2 kap.

12 §

En polisman som har ett körkort med behörigheten B får i tjänsteut-

övning köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare sträcka.

3 kap.

15 §

2

Den som kör ett fordon som avses i 2 kap. 1 § ska ha med sig

1. körkortet, eller
2. om körkortet efter utfärdande ännu inte har lämnats ut och färden äger

rum inom två månader från och med den dag då det utfärdades, en handling
som styrker förarens identitet.

Körkortet eller identitetshandlingen ska överlämnas för kontroll om en bil-

inspektör eller en polisman begär det.

4 kap.

5 §

3

�vningskörning ska ske under uppsikt av någon som har vana och

skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen avser samt

1. är utbildningsledare eller trafiklärare, om övningskörningen sker i trafik-

skola för annan körkortsbehörighet än AM,

2. är behörig utbildare enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av

mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, om övningskörningen sker med
något av dessa fordonsslag,

3. uppfyller kraven i 6 §, om övningskörningen sker inom Polismyndig-

heten eller Försvarsmakten, eller

4. har godkänts som handledare enligt 7 §, om övningskörningen sker i

andra fall än som avses i 1 och 3 för annan körkortsbehörighet än AM.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2011:1580.

3 Senaste lydelse 2011:1580.

SFS 2014:729

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:729

6 §

4

Uppsikt under övningskörning inom Polismyndigheten eller Försvars-

makten får utövas endast av den som

1. fyllt 21 år,
2. har behörighet för fordon av det slag körningen avser, och
3. under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren har haft sådan behö-

righet.

Uppsikt enligt första stycket får dock inte utövas av den vars körkort eller

förarbevis under de senaste tre åren har varit återkallat enligt

1. 5 kap. 3 § 1, 5 eller 6, eller
2. 5 kap. 3 § 2�4, om den sammanlagda spärrtid som under de senaste tre

åren har bestämts enligt 5 kap. 6 § överstiger tre månader.

Uppsikt enligt första stycket får inte heller utövas av den vars körkortsinne-

hav

1. är förenat med villkor om alkolås, eller
2. har varit förenat med villkor om alkolås under de tre senaste åren.
Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills vidare enligt

5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den para-
grafen.

5 kap.

8 §

Om ett fordon körs i strid mot denna lag eller en föreskrift som har med-

delats med stöd av lagen, ska en polisman hindra fortsatt färd, om den kan
vara en påtaglig fara för trafiksäkerheten eller ställa till svåra problem på
annat sätt.

25 a §

5

En polisman har rätt till tillträde till ett körkortspliktigt fordon som

körs av en körkortshavare vars körkortsinnehav är förenat med villkor om
alkolås, för att kontrollera att fordonet har ett alkolås av godkänd typ som
uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning.
Kontrollen ska utföras så att den inte orsakar större olägenheter än vad som är
nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

7 kap.

4 §

6

Omhändertagande av körkort enligt 5 kap. 7 § beslutas av Polismyn-

digheten eller åklagare. �ven Tullverket eller Kustbevakningen får besluta
om omhändertagande enligt 5 kap. 7 § första stycket 1 och, när det gäller brott
som avses i 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, enligt
första stycket 2 samma paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

4 Senaste lydelse 2010:1914.

5 Senaste lydelse 2011:1580.

6 Senaste lydelse 2008:327.

background image

3

SFS 2014:729

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.