SFS 2014:1412 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 2014:1412 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
141412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5

kap. 25 a §

körkortslagen

(1998:488) ska ha följande lydelse.

5 kap.

25 a §

2

En polisman eller bilinspektör har rätt till tillträde till ett körkorts-

pliktigt fordon som körs av en körkortshavare vars körkortsinnehav är förenat
med villkor om alkolås, för att kontrollera att fordonet har ett alkolås av god-
känd typ som uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och
användning. Kontrollen ska utföras så att den inte orsakar större olägenheter
än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr. 2014/15:23.

2 Senaste lydelse 2014:729.

SFS 2014:1412

Utkom från trycket
den 9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.