SFS 1982:305

820305.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:305

om ändring i körkortslagen (1977:477);

utkom från trycket

utfärdad den 27 maj 1982 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 23 § körkortslagen (1977:477)'^

skall ha nedan angivna lydelse.

23 § Om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon eller
en spårvagn har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller visat uppenbar
likgiltighet för andra människors liv eller egendom eller företett tydliga
tecken på påverkan av starka drycker eller annat ämne. eller om han till

följd av sjukdom, skada eller dylikt saknar förutsättningar att föra kör-

kortspliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt. skall körkortet omhändertas.

Misstänks att körkortshavaren vid föra nde av ett motordrivet fordon el­

ler en spårvagn har brutit mot 4 § lagen (1951: 649) om straff för vissa tra­
fikbrott. och hade han före färdens slut förtärt starka drycker i sådan

mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod uppgick till minst 0.5 pro­
mille under eller efter färden, skall köi kortet omhändertas sedan analysbe­
viset har erhållits. �r det fråga om ett brott mot 4 i? 2 mom . nämnda lag.
men uppgick a lkoholkoncentrationen inte till 0.8 promille, skall körkortet
inte omhändertas om omständigheterna vid bro ttet kan anses mildrande.

Bestämmelserna i andra st ycket gäller även vid förande av ett motordri­

vet spåifordon på järnväg eller tunnelbana.

den 8 juni 19 82

Denna lag tr äder i kraft den 1 juli 1982.

På regeringens vägnar

CLAES ELMSTEDT

S-E Sigfridsson
(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1981/82:204. JuU .'58. rskr33l.

^ Lagen omtryckt 1980:977.

641

41-SFS 1982

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.