SFS 1977:477

770477.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Körkortslag;

SFS 1977:477

Utkom från trycket

utfärdad den 9 juni 1977.

den 23 juni 1977

Enligt riksdagens besluf föreskrives följande.

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag g äller behörigheten att föra motorfordon, terrängmotor­

fordon, traktor och motorredskap.

Behörigheten att föra motorfordon eller terrängmotorfordon anges på

följande sätt i kör kort.

Bokstav Behörighet

A

motorcykel (för tung motorcykel först när körkortshavaren

har fyllt 18 år)

B

personbil, lätt lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släp­

fordon,

terrängvagn

C

tung lastbil

D

buss

E

släpfordon, oavsett antal och vikt

Behörighet att i yr kesmässig trafik för personbefordran föra personbil,

lätt lastbil eller terrängvagn utmärkes i körkor t med beteckningen TAXI.

' Prop. 1976/77:113, TU 25. rskr 334.

1175

¬

background image

SFS 1977:477

Förarbehörighet

2 § Bil, terrängvagn eller motorcykel fär föras endast av den som har kör­

kort för fordonet. �r till bil kopplat släpfordon skall k örkortsbehörigheten

omfatta även detta.

Utan hinder av första stycket får lastbil, släpfordon eller buss föras

1. utan last eller passagerare inom g arageområde, verkstadsområde el­

ler bensinstationsområde eller eljest kortare sträcka av den som har kör­
kort med behörigheten B,

2. med last eller passagerare i fall som avses under I, om färden äger

rum i samband med bärgning, reparation eller liknande åtgärd beträffande

fordonet eller fordonståget samt föraren har körkort med behörigh eten B
och har fyllt 19 år,

3. i tjänsteutöv ning av polisman, som har körkort med behörigheten B.

Den v ars körkort har återkallats får inom ga rageområde, verkstadsom­

råde eller liknande utan last eller passagerare föra fordon av det slag som

det återkallade körkortet berättigade honom att föra, om medgivande där­

till har läm nats. Sådant medgivande får avse en tid av högst tre år.

3 § Moped får föras endast av den som har fyllt 15 år.

Terrängskoter får föras endast av den som har fyllt 16 år.

Utan hinder av 2 § får utomlands bosatt person som har fyllt 15 år och

som tillfälligtvis vistas här bruka av honom införd lätt motorcykel, om den

uppfyller de villkor som gäller för sådant fordon i hans hem land. Detta gäl­
ler dock endast om motorn har en slagvolym som ej överstiger 50 kubik­

centimeter och om den som har infört fordonet får föra detta i hemlandet

utan körkort eller därmed jämförlig handling.

4 § Traktor som är försedd med gummihjul e ller motorredskap får föras

på väg endast av den som har körkort eller traktorkort.

Utan hinder av första stycket får traktor eller motorredskap föras tillfäl­

ligt utan körkort eller traktorkort kortare sträcka på väg vid färd till eller

från arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål.

5 § Personbil, lätt lastbil el ler terrängvagn får föras i yrkesmässig trafik

för personbefordran endast av den som har körkort med taxibehörighet el­

ler körkort med behör igheten D.

Traktortåg eller motorredskap med tillkopplat släpfordon får föras i yr­

kesmässig trafik endast av den som har körkort med behörigheten C, D el­
ler E eller körkort med taxibehörighet.

6 § Bestämmelserna i 2-5 §§ gäller ej vid övningskörning eller förarprov
eller vid färd med fordon inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde eller
inhägnat tävlingsområde eller annat dylikt inhägnat område och ej heller
färd med fordo n, som är avsett att föras av gående, eller släpfordon, som

kopplas till sådant fordon.

1176

¬

background image

Körkort

SFS 1977:477

Körkortstillstånd
7 § Körkortstillstånd får meddelas endast den som med hänsyn till sina

personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av

körkortspliktigt fordon.

Vid prövn ingen av de personliga förhållandena skall särskilt beaktas om

sökanden är känd för nyktert levnadssätt och om det kan antagas, att han
såsom förare av körkortspliktigt fordon kommer att respektera trafikreg­
lerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafike n.

Vid prövningen av de medicinska förhållandena skall beaktas att sökan­

den har tillfredsställande trafiksyn med eller utan glasögon eller linser och
tillräcklig hörselförmåga med el ler utan hörapparat för att föra fordon av

det slag ansökan avser och att sökanden även i övrigt uppfyller de medi­
cinska krav som bör ställas upp med hänsyn till trafiksäkerheten.

8 § Vid meddelande av körkortstillstånd får föreskrivas villkor.

9 § Körkort får utfärdas endast om körkortstillstånd har meddelats.

10 § Körkort får ej utfärdas under tid då spärrtid som avses i 21 § löper.

11 § Förhandsbesked kan lämnas rörande prövning om hinder föreligger

mot att körkortstillstånd meddelas.

Körkortsålder m.m.

12 § Sökanden skall vid tidpunkten för utfärdandet av körkort ha upp­

nått en ålder av

16 år för behörigheten A,
18 år för behörigheten B,

19 år för behörigheten C,
20 år för behörigheten D,

19 år för behörigheten E,
19 år för taxibehörighet.

För utfärdande av körkort med behörigheten C, D eller E eller taxibehö­

righet krävs att sökanden har körkort med behörigheten B, om han ej inom

tre år före utfärdandet har haft körkort med den behörighet som sökes.

Förarprov

13 § Sökanden får godkännas och körkort lämnas ut endast om han i de

avseenden som anges i 14 § uppfyller d e krav som bör ställas från trafiksä­

kerhetssynpunkt.

14 § Förarprov avser

1. sökandens kunskaper om vägtrafikens utveckling, trafiksäkerhetsfrå-

gomas betydelse, trafikolyckomas orsaker, omfattning och karaktär samt

vikten av ett ansvarsmedvetet och hänsynsfullt uppträdande i tr afiken,

2. sökandens kunskaper om gällande trafikföreskrifter, den verkan från

trafiksäkerhetssynpunkt som sjukdom, uttröttning och stimulerande eller

'

¬

background image

SFS 1977:477

bedövande ämnen, särskilt alkoholhaltiga drycker och narkotika, medför

på den mänskliga orga nismen,

3. sökandens kunskaper om konstruktionen och verkningssättet hos

fordon av det slag ansökan avser,

4. sökandens förmåga att i landsvägs- och gatutrafik föra fordon av det

slag ansökan a vser,

5. sökandens sinnesnärvaro och omdömesförmåga.

I fråga om körkort för behörigheten E avser provet även sökandens kun­

skaper om de särskilda trafiksäkerhetsrisker som föreligger, när fordon fö­

res med tillkopplat sl äpfordon.

Giltighet
15 § Körkort gäller ej,

1. innan det har lämnats ut,

2. om det har återkallats,

3. medan det är omhändertaget,

4. om det har ersatts med annat körkort.
I annat fall än som avs es i första stycket är körkort ogiltigt, om det ej ef­

ter ansökan av körkortshavaren förnyas senast vid den tidpunkt under
tionde året efter utfärdandet eller senaste förnyelsen som statens trafiksä­

kerhetsverk har bestämt. Sådant körkort får förnyas, om körkortshavaren

ansöker därom inom ett å r från det att kortet blev ogiltigt.

�&lerkallehe

16 S Körkort skall återkallas,

1. om körkortshavaren har brutit mot I § andra stycket eller 4 § lagen

(1951: 649) om straff för vissa trafikbrott,

2. om körkortshavaren har brutit mot 5 § samma lag och personskada

eller sådan sakskada som ej är ringa har uppkommit,

3. om körkortshavaren genom upprepade förseelser i väsentlig grad har

visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som

gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet
fordon eller spårvagn,

4. om körkortshavaren i an nat fall har brutit mot en från trafiksäker­

hetssynpunkt väsentlig regel vid förande av motordrivet fordon eller spår­

vagn.

5. om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nyk terhetshänseende

ej bör ha körkort,

6. om det med hänsyn till brottslig gärning som körkortshavaren har

gjort sig skyldig til l kan ant agas att han ej kommer att respektera trafikreg­

lerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på gr und

av sina personliga förhållanden i övrigt ej kan anses lämplig som förare av

körkortspliktigt fordon,

7. om k örkortshavarens förutsättningar för rätt att föra körkortspliktigt

fordon är sä väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt alt

han från trafiks äkerhetssynpunkt ej vidare bör ha körkort,

B. om körkortshavaren ej följer föreläggande att ge in läkarintyg eller

bevis om godkänt föra rprov,

9. om körkort shavaren ej följer föreläggande att förnya körkort,

1178

10. om körkortshavaren begär att körkortet skall återkallas.

¬

background image

17 § I fall som avses i 16 § 7, 8, 9 eller 10 får återkallelsen begränsas till

SFS 1977:477

att avse viss del av behörigheten.

18 § Beslut om slutlig återkallelse av körkort på grund av straffbelagd
gärning får ej meddelas förrän frågan om straff har blivit avgjord genom
dom som har vunnit laga kraft. Vad som har sagts nu gäller dock ej

1. om omständigheterna är sådana, att körkortshavaren oavsett utgång­

en i ansvarsfrågan kan anses olämplig att föra körkortspliktigt fordon,

2. om åkla gare med stöd av 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsva­

rande bestämmelse i annan förfa ttning har meddelat beslut att ej tala å gär­

ningen.

19 § Uppstår fråga om återkallelse av körkort och kan det på sannolika

skäl antagas, att körkortet kommer att återkallas slutligt, skall körkortet

återkallas tills v idare.

Rör frågan återkallelse på grund av brott mot 4 § lagen (1951:649) om

straff för vissa trafikbrott och hade föraren före färdens slut förtärt starka
drycker i sådan mängd at t alkoholkoncentrationen i han s blod under eller
efter färden uppgick till minst 0,8 promille, skall körkortet återkallas tills

vidare.

20 § Bestämmelserna i 1 6- 19 §§ gäller i tillämpliga dela r

1. i fråga om kö rkortstillstånd,

2. i fråga om rätt att erhålla förnyelse av körkort vars giltighetstid har

löpt ut.

�&terkallelse enligt första stycket 2 på grund av att körkortshavaren har

gjort sig skyldig till olovlig körning geno m att föra fordon av det slag, som

körkortet har gällt för, får ske endast om särskilda skäl föreligger.

Spärrtid

21 § Föreligger vid prövning av ansökan om förhandsbesked eller kör­

kortstillstånd hinder mot meddelande av körkortstillstånd på grund av sö­
kandens personliga förhållanden eller återkallas körkort med åbe ropande

av återkallelsegrund som avses i 16 § 1 -6 bestämmes spärrtid om lägst en

månad och högst tr e år. Vid brott som avses i 1 § andra stycket eller 4 § 1
mom. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott bestämmes spärrti­

den till läg st ett år.

Inträffar under spärrtid omständighet som kan fö ranleda nytt beslut om

sådan tid. får prövas om den redan bestämda spärrtiden skall förlängas.
Sådan prövning sker efter ansökan. Ansökan skall göras före spärrtidens

utgång. Prövningen avser sökandens förhållanden fram till tidpu nkten för
beslutet. Förlängning får ske med högst tre år vid varje ny prövn ing.

Vad som anges i and ra stycket skall tillämpas på motsvarande sätt om

det under spärrtiden har framkommit sådan omständighet som har inträffat

före beslutet om spärrtid men inte har varit känd vid det tillfället.

Varning

22 § Har i fråga om körkortshavare förekommit sådana omständigheter

1179

¬

background image

SFS 1977:477

att det finns särskild anledning att erinra honom om de krav som ställes pä

honom från trafiksäkerhetssynpunkt, får varning meddelas honom, om

skäl för återkallelse ej föreligger.

Har körkortshavare brutit mot 4 § 2 mom. lagen (1951:649) om straff för

vissa trafikbrott men had e han ej före färdens slut förtärt starka drycker i

sådan mängd att alkoholkoncentrationen i ha ns blod under eller efter fär­

den uppgick till 0 ,8 promille, får varning meddelas honom i stället för att

beslut fattas om återkallelse av körkortet, om han ej tidigare har dömts för
brott mot 4 § nämnda lag och omständigheterna är mildrande.

Har i fråga om körkortshavare förekommit sådana omständigheter som

avses i 16 § 2 -6, får varning meddelas i stället för beslut om återkallelse,
om varning av sä rskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Omhändertagande

23 § Har körkortshavare vid förande av motordrivet fordon eller spår­

vagn gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller visat uppenbar likgiltighet

for andra människors liv eller egendom eller företett tydliga tecken på på­

verkan av starka drycker eller annat ämne, eller saknar han till följd av

sjukdom, skada eller dylikt förutsättningar att föra körkortspliktigt fordon
på ett trafiksäkert sätt, omhändertages körkortet.

Misstänkes att körkortshavare vid förande av motorfordon, terrängmo­

torfordon, traktortåg eller spårvagn har brutit mot 4 § lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott, och hade han före färdens slut förtärt starka
drycker i såda n mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod uppgick til l

minst 0,5 promille und er eller efter färden omhändertages körkortet sedan

analysbevis har erhållits. �r fråga om brott mot 4 § 2 mom. nämnda lag,

men uppgick alkoholkoncentrationen ej till 0,8 promille, får om omständig­
heterna vid br ottet kan anses mildrande, körkortet omhändertagas endast

om körkortshavaren tidigare har dömts för brott mot 4 § nämnda lag.

Underlätelse av körkortsingripande m. m.

24 § Föreligger synnerliga skäl får med avvikelse från denna lag återkal­

lelse underlåtas eller spärrtid sättas ned, om det kan ske utan fara för tra­
fiksäkerheten. Underlåtes återkallelse får varning meddfelas i stället.

25 § Har ny omständighet inträffat eller blivit känd sedan beslut om åter­

kallelse eller spärrtid har vunnit laga kraft, får återkallelsen hävas eller
spärrtiden sättas ned om sy nnerliga skäl föreligger.

Verkan av utländsk dom

26 § Bestämmelserna om återkallelse, spärrtid, varning och Underlätelse

av körkortsingripande m.m. i 16 -22, 24 och 25 §§ tillämpas även i fråga
om den som genom lagakraftv unnen dom utom riket har dömts till ansvar i
sådant avseende som sägs i angivna lagrum.

1180

¬

background image

träktorkort

SFS 1977:477

27 § Bestämmelserna om meddelande av körkortstillstånd i 7. 8 och

11 § § skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om u tfärdande av traktor­
kort. om ej annat följer av 28 §. Traktorkort får ej utfärdas under löpande

spärrtid.

28 § Traktorkort får utfärdas endast för den som har tillräcklig synskär-

pa och hörselförmåga för att föra traktor och som även i övrigt uppfyller de
medicinska krav som bör ställas upp med h änsyn till trafiksäkerheten.

Sökandens synskärpa är tillräcklig, om den med eller utan glasögon eller

linser är minst 0,5 på det bästa ögat.

Sökandens hörselförmåga är tillräcklig, om han med eller utan hörappa­

rat väl uppfatta r vanlig samtalsstämma på en meters avstånd.

29 § Traktorkort får utfärdas endast för den som har fyllt 16 år eller, om
särskilda skäl föreligger, för den som har fyllt 15 år.

30 § Sökanden får godkännas efter förarprov endast om han i de avseen­

den som anges i 14 § första stycket 1 och 2 uppfyller de krav som bör stäl­
las från trafiksäkerhetssynpunkt.

31 § Bestämmelserna i 15 § första stycket, 16 och 18-26 §§ gäller i till­

lämpliga delar i fråga om traktorkort.

Bemyndiganden m. m.

32 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar

ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag och föreskrif­
ter om u ndantag från lagen. Detsamma gäller föreskrifter om förarutbild-
ning och registrering av fordonsförare. Regeringen får även meddela före­

skrifter om utländska körkorts giltighet i la ndet.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får för visst fall

förordna om undantag från bestämmelse i denna lag.

Ansvarsbestämmelser

33 § Den som för terrängskoter innan han har fyllt 16 år dömes till böter.

34 § Föres moped eller terrängskoter av barn som ej har fyllt 15 år, dö­

mes den som har vårdnaden om barnet eller, om förseelsen har begåtts av
barnet i an ställningsförhållande, arbetsgivaren till böter, om han har un­

derlåtit att göra vad som ankommit på honom för att hindra förseelsen. Till
samma straff dömes även den som i annat fall tillå ter barn som ej har fyllt
15 år att föra moped eller terrängskoter.

35 § Den som för fordon i yrke smässig trafik utan att vara berättigad till

det dömes till bö ter.

36 § Den som i yr kesmässig trafik som förare anställer och brukar någon

som ej är behörig att föra fordon i sådan trafik dömes till böter. Till samma

1181

¬

background image

SFS 1977:477

straff domes även den som i annat fall överlä mnar åt eller tillåter annan dit

föra fordon i yrkesmässig trafik utan att denne är berättigad till det.

37 § Om ansvar för den som i anna t fall än som avses i 33- 36 §§ för for­
don i strid mot denn a lag Fin ns bestä mmelser i lagen (1951:649) om straff

för vissa t rafikbrott.

38 § Fi amföres fordon i strid mot denn a lag eller föreskrift som har med­

delats med stöd av lagen, skall polisman hindra fortsatt färd som ej kan ske

utan påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan olägenhet.

Domstolsförfarandet

39 S Länsrätt prövar frågor som rör körkortsingripanden i de fall som
anges i särskild förfat tning.

1 mål som avses i första stycket har domstol samma befogenhet som

länsstyrelse har när den handlägger körkortsärende. Domstols beslut om

varning eller återkallelse skall delges den som beslutet rör.

Mot beslut om varning enligt denna lag får talan e j föras.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Förordnande om

ikraftträdande får begränsas till vissa av de nya bestämmelserna. Rege­

ringen får meddela de övergångsbestämmelser som behövs.

1 sa mband med att denna lag helt elle r delvis sätts i kraft får regeringen

förordna att motsvarande bestämmelser i körk ortskungörelsen (1972:592)

i den män de har tillkommit enligt beslut av riksdagen skall upphöra att gäl­

la.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

BO TURESSON

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.