SFS 1978:94

780094.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:94

Lag

Utkom från trycket

äodriiig i körkoFtsIageii (1977: 477);

den 29 mars 1978

Utfärdad den 16 mars 197 8.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 23 § körkortslagen (1977:477)

skall ha nedan angivna lydelse.

23 § Har körkortshavare vid förande av motordrivet fordon eller spår­

vagn gjort sig skyldig till grov v årdslöshet eller visat uppenbar likgiltighet

för andra människors liv eller egendom eller fö retett tydliga tecken på på-

126

1 Prop. 1977/78:77, JuU 21, rskr 156.

¬

background image

verkan av starka drycker eller annat ämne, eller saknar han till följd av

SFS 1978: 94

sjukdom, skada eller dylikt förutsättningar att föra körkortspliktigt fordon

på ett trafiksäkert sätt, omhändertages körkortet.

Misstänkes att körkortshavare vid förande av motordrivet fordon eller

spårvagn har brutit mot 4 § lagen ( 1951: 649) om straff för vissa tr afikbrott,
och hade han före färdens slut förtärt starka drycker i sådan mängd att al­

koholkoncentrationen i hans blod uppgick till minst 0,5 promille under el­

ler efter färden omhändertages körkortet sedan analysbevis har erhållits.

�r fråga om brott mot 4 § 2 mom. nämnda lag, men uppgick alkoholk on­

centrationen ej till 0,8 promille, får om omständigheterna vid b rottet kan
anses mildrande, körkortet omhändertagas endast om körkortshavaren ti­
digare har dömts för brott mot 4 § nämnda lag.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 197 8.

På regeringens vägnar

BO TURESSON

Valter Nilsson

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.