SFS 1980:977

800977.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:977

Lag

Utkom från trycket

den 18 december 1980

(1977:477);

utfärdad den 11 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om körko rtslagen (1977:477)

dels att 1, 2, 8-10, 15, 16, 18, 19, 21 -24, 26, 32, 38 och 39 §§ samt rubri­

ken närmast före 39 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas tio nya paragrafer, 40�49 §§, av nedan an­

givna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse.

Inledande bestämmelser

I § Denna lag gäller behörigheten att föra motorfordon, terrängmotor­

fordon, traktor och motorredskap.

Behörigheten att föra motorfordon eller terrängmotorfordon anges på

följande sätt i kö rkort.

Bokstav

Behörighet

I A

B

C

D

E

motorcykel

personbil, lätt lastbil och ett till

sådan bil kopplat lätt släpfordon,

terrängvagn

tung lastbil

buss

släpfordon, oavsett antal och vikt

Behörighet att i yrkesmässig trafik för personbefordran föra personbil,

lätt lastbil eller terrängvagn utmärkes i kö rkort med beteckningen TAXI.

F�rarbehörighet

2 § Bil, terrängvagn eller motorcykel får föras endast av den som har kör­

kort för fordonet. Ett körkort med behörigheten A gäller för tung motorcy­

kel först när körkortshavaren har fyllt 18 år. Har släpfordon kopplats till en

bil skall föraren ha körkortsbehörighet även för detta.

Utan hinder av första stycket får lastbil, släpfordon eller buss föras

1. utan last eller passagerare inom garageområde, verkstadsområde el­

ler bensinstationsområde eller eljest kortare sträcka av den som har kör­
kort med behör igheten B,

2. med las t eller passagerare i fall som avses under 1, om färden äger

rum i samban d med bärgning, reparation eller liknande åtgärd beträffande

fordonet samt föraren av detta har körkort fned behörigheten B och har

fyllt 19 år,

3. i tjänsteutöv ning av polisman, som har körkort med behörigheten B.

Den vars körkort har återkallats får inom garageområde, vcrkstadsom-

1872

Prop. 1979/80:178, TU 1980/81:1, rskr 1980/81:29.

¬

background image

råde eller likn ande utan last eller passagerare föra fordon av det slag som

SFS 1980:977

det återkallade körkortet berättigade honom att föra, om medgivande där­

till har lämn ats. Sådant medgivande får avse en tid av högst tre år.

3 § Moped får föras endast av den som har fyllt 15 år.

Terrängskoter får föras endast av den som har fyllt 16 år.

Utan hinder av 2 § får utomlands bosatt person som har fyllt 15 år och

som tillfälligtvis vistas här bruka av honom införd lätt motorcykel, om den

uppfyller de villkor som gäller för sådant fordon i ha ns hemland. Detta gäl­

ler dock endast om motorn har en slagvolym som ej överstiger 50 kubik­

centimeter och om den som har infört fordonet får föra detta i he mlandet

utan körkort eller därmed jämförlig handling.

4 § Traktor som är försedd med gummihjul eller motorredskap får föras

på väg endast av den som har körkort eller traktorkort.

Utan hinder av första stycket får traktor eller motorredskap föras tillfäl­

ligt utan körkort eller traktorkort kortare sträcka på väg vid fä rd till eller
från arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål.

5 § Personbil, lätt lastbil eller terrängvagn får föras i yrkesmässig trafik

för personbefordran endast av den som har körkort med taxibehörighet el­

ler körkort med behörigheten D.

Traktortåg eller motorredskap med tillk opplat släpfordon får föras i yr ­

kesmässig trafik endast av den som har körkort med behörigheten C, D el­
ler E eller körkort med taxibehörighet.

6 § Bestämmelserna i 2-5 §§ gäller ej vid övningsköming eller förarprov
eller vid färd med fordon inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde eller

inhägnat tävlingsområde eller annat dylikt inhägnat område och ej heller
färd med fordon, som är avsett att föras av gående, eller släpfordon, som

kopplas till sådant fordon.

Körkort

Körkortstillstånd
7 § Körkortstillstånd får meddelas endast den som med hänsyn till sina

personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av
körkortspliktigt fordon.

Vid prövningen av de personliga förhållandena skall särskilt beaktas om

sökanden är känd för nyktert levnadssätt och om det kan antagas, att han

såsom förare av körkortspliktigt fordon kommer att respektera trafikreg­
lerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i tra fiken.

Vid prövningen av de medicinska förhållandena skall beaktas att sökan­

den har tillfredsställande trafiksyn med eller utan glasögon eller linser och

tillräcklig hörselförmåga med eller utan hörapparat för att föra fordon av

det slag ansökan avser och att sökanden även i övrigt uppfyller de medi­

cinska krav som bör ställas upp med hänsyn till trafiksäkerheten.

8 § Körkortstillståndet gäller endast under en viss tid. I tillståndet får fö­

reskrivas särskilda villkor för körkortet.

1873

118-SFS 1980

¬

background image

\ t-r

SFS 1980:977

9 § Körkort får utfärdas endast för den som har ett gällande körkortstill­

stånd.

1874

10 § Körkortet får inte lämnas ut under tid då spärrtid som avses i 21 §

löper.

11 § Förhandsbesked kan lämnas rörande prövning om hinder föreligger

mot att körkortstillstånd meddelas.

Körkortsålder m.m.

12 § Sökanden skall vid tidpunkten för utfärdandet av körkort ha upp­

nått en ålder av

16 år för behörigheten A,
18 år för behörigheten B,
19 år för behörigheten C,

20 år för behörigheten D,
19 år för behörigheten E,
19 år för taxibehörighet.

För utfärdande av körkort med behörigheten C, D eller E eller taxibehö­

righet krävs att sökanden har körkort med behörigheten B, om han ej inom
tre år före utfärdandet har haft körkort med den behörighet som sökes.

Förarprov
13 § Sökanden får godkännas och körkort lämnas ut endast om han i de

avseenden som anges i 14 § uppfyller de krav som bör ställas från trafiksä­
kerhetssynpunkt.

14 § Förarprov avser

1. sökandens kunskaper om vägtrafikens utveckling, trafiksäkerhetsfrå­

gornas betydelse, trafikolyckomas orsaker, omfattning och karaktär samt

vikten av ett ansvarsmedvetet och hänsynsfullt uppträdande i trafiken,

2. sökandens kunskaper om gällande trafikföreskrifter, den verkan från

trafiksäkerhetssynpunkt som sjukdom, uttröttning och stimulerande eller
bedövande ämnen, särskilt alkoholhaltiga drycker och narkotika, medför
på den mänskliga organismen,

3. sökandens kunskaper om konstruktionen och verkningssättet hos

fordon av det slag ansökan avser,

4. sökandens förmåga att i landsvägs- och gatutrafik föra fordon av det

slag ansökan avser,

5. sökandens sinnesnärvaro och omdömesförmåga.

I fråga om körkort för behörigheten E avser provet även sökandens kun­

skaper om de särskilda trafiksäkerhetsrisker som föreligger, när fordon fö­

res med tillkopplat släpfordon.

Giltighet

j 15 § Ett körkort gäller inte

1. innan det har lämnats ut,

I

2. medan det är återkallat,
3. medan det är omhändertaget,

4. om det har ersatts med ett annat körkort.

¬

background image

Ett körkort blir också ogiltigt, om det inte efter ansökan av körkortsha-

SFS 1980:977

våren förnyas senast vid den tidpunkt under tionde året efter utfärdandet
eller senaste förnyelsen som trafiksäkerhetsverket har bestämt. Ett sådant
körkort får förnyas, om körkortshavaren ansöker om det inom ett år från
det att kortet blev ogiltigt.

�&ter kallelse
16 § Ett körkort skall återkallas

. om körkortshavaren har brutit mot I § andra stycket eller 4 § lagen

(1951:649) om str aff för vissa trafikbrott,

2. om körkortshavaren har brutit mot 5 § samma lag och överträdelsen

inte kan anses som ringa,

3. om körkortshavaren genom upprepade förseelser i väsentlig grad har

visat brist ande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som
gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet

fordon eller spårvagn.

4. om körkortshavaren i annat fall har brutit mot en från trafiksäker­

hetssynpunkt väsentlig regel vid föran de av ett motordrivet fordon eller en

spårvagn och överträdelsen inte kan anses som ringa,

5. om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende

ej bör ha k örkort,

6. om det med hänsyn till brottslig gärning som körkortshavaren har

gjort sig skyldig till kan antagas att han ej kommer att respektera trafikreg­

lerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund
av sina personliga förhållanden i övrigt ej kan anses lämplig som förare av

körkortspliktigt fordon,

7. om körkortshavarens förutsättningar för rätt att föra körkortspliktigt

fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att

han från trafiksäkerhetssynpunkt ej vidare bör ha körkort,

8. om körkortshavaren ej följer föreläggande att ge in läkarintyg eller

bevis om godkänt fö rarprov,

9. om körkortshavaren ej följer föreläggande att förnya körkort,

10. om körkortshavaren begär att körkortet skall återkallas.

17 § I fall som avses i 16 § 7, 8, 9 eller 10 får återkallelsen begränsas till

att avse viss del av behörigheten.

18 § Till grund för återkallelse av körkort till följd av brottslig gärning

skall beträffande frågan huruvida brott föreligger läggas lagakraft vunnen
dom eller åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsva­

rande bestämmelse i annan författning att ej tala å gärningen.

19

Ett körkort skall återkallas tills vi dare i avva ktan på slutligt avgö­

rande av återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att körkor­
tet kommer att slutligt återkallas på någon av de grunder som avses i 16 §

1-7. Grundas beslutet på misstanke om brottslig gärning, skall beslutets
giltighetstid begrä nsas enligt vad som gäller för spärrtid enligt 21 §.

�ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

1875

¬

background image

SFS 1980:977

20 § Bestämmelserna i 16-19 §§ gäller i tillä mpliga delar

1. i fråg a om körkortstillstånd,

2. i fråga om rätt att erhålla förnyelse av körkort vars giltighetstid har

löpt ut.

�&terkallelse enligt första stycket 2 på grund av att körkortshavaren har

gjort sig skyldig till olovlig körning genom att föra fordon av det slag, som

körkortet har gällt för, får ske endast om särskilda skäl föreligger.

Spärrtid

21 §⬢'' Om det vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked eller
körkortstillstånd finns hinder mot att meddela körkortstillstånd på grund

av sökandens personliga förhållanden eller om ett körkort eller ett kör­

kortstillstånd återkallas med stöd av 16 § 1 -6, skall en spärrtid på lägst en

månad och högst tre år bestämmas. Vid brott som avses i 1 § andra stycket

eller 4 § 1 mom. lagen (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott skall spärr­

tiden bestämmas till lägst ett år.

Varning

22 §" I st ället för att körkortet återkallas skall körkortshavaren meddelas

varning i så dana fall som avses i 16 § 2-6, om varningen av särskilda skäl
kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Om körkortshavaren har brutit mot 4§ 2 mom. lagen (1951:649) om

straff för vissa trafikbrott men inte före färdens slut hade förtärt starka

drycker i s ådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller

efter färden uppgick till 0 ,8 promille, får varning meddelas honom i stället
för återkallelse om omständigheterna är mildrande.

Omhändertagande
23

Om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon eller en

spårvagn har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller visat uppenbar lik­
giltighet för andra människors liv eller egendom eller företett tydliga tec­
ken på påverkan av starka drycker eller annat ämne, eller om han till följd

av sjukdom, skada eller dylikt saknar förutsättningar att föra körkortsplik-

tigt fordon på ett trafiksäkert sätt, skall körkortet omhändertas.

Misstänks att körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon el­

ler en spårvagn har brutit mot 4§ lagen (1951: 649) om straff för vissa tra­

fikbrott, och hade han före färdens slut förtän starka drycker i sådan
mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod uppgick till minst 0,5 pro­
mille under eller efter färden, skall körkortet omhändertas sedan analysbe­

viset har erhållits. �r det fråga om ett brott mot 4<? 2 mom. nämnda lag.

men uppgick alkoholkoncentrationen inte till 0.8 promille, skall körkortet
inte omhändertas om omständigheterna vid brottet kan anses mildrande.

Underlätelse ur korkortsingripande m. rn.

24 § Om behörigheten att föra motordrivet fordon har varit fråntagen en
körkortshavare med stöd av 19 eller 23 § under minst så lång tid som skulle

1876

^ �ndr ingen innebär bl. a. alt andra och tredje styckena upphävs.

'* �ndringen innebär bi. a. att tredje .stycket upphävs.
⬢' Sen a.stc lydelse 197 8: 94.

¬

background image

ha bestämts som spärrtid, fär i m ål om å terkaileise av kör kortet förordnas

SFS 1980:977

att ytterligare ingripande inte skall ske.

Föreligger synnerliga skäl får med avvikelse från denna lag återkaileise

underlåtas eller spärrtid sättas ned, om det kan ske utan fara för trafiksä­

kerheten. Underlåtes återkaileise får varning meddelas i stället .

25 § Har ny omständighet inträffat eller blivit känd sedan beslut om åter­

kaileise el ler spärrtid har vunnit laga kraft, får återkallelsen hävas eller

spärrtiden sättas ned om s ynnerliga skäl föreligger.

Verkan av utländsk dom

26 § Vid tillämpningen av denna lag jämställs med svensk dom en brott­

målsdom eller ett annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en ut­
ländsk domstol eller någon annan utländsk myndighet.

Traktorkort

27 § Bestämmelserna om meddelande av körkortstillstånd i 7, 8 och 11 §§

skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om utfärdande av traktorkort,
om ej annat följer av 28 §. Traktorkort får ej utfärdas under löpande spärr­
tid.

28 § Traktorkort får utfärdas endast för den som har tillräcklig synskär-

pa och hörselförmåga för att föra traktor och som även i övrigt uppfyll er de
medicinska krav som bör ställas upp med hänsyn till traf iksäkerheten.

Sökandens synskärpa är tillräcklig, om den med eller utan glasögon eller

linser är minst 0,5 på det bästa ögat.

Sökandens hörselförmåga är tillräcklig, om han med eller utan hörappa­

rat väl up pfattar vanlig samtalsstämma på en meters avstånd.

29 § Traktorkort får utfärdas endast for den som har fyllt 16 år eller, om
särskilda skäl föreligger, för den som har fyllt 15 år.

30 § Sökanden får godkännas efter förarprov endast om han i de avse en­

den som ange s i 14 § första stycket 1 och 2 uppfy ller de krav som bör stäl­
las från trafiksäkerhetssynpunkt.

31 § Bestämmelserna i 15 § fö rsta stycket, 16 och 18-26 §§ gäller i till­
lämpliga delar i fråga om traktorkort.

Bemyndiganden m. m.

32 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medde­

lar ytterligare föreskrifter i de av seenden som anges i denn a lag och före­

skrifter om undantag från lagen. Detsamma gäller föreskrifter om förarut-

bildning och om sådan registrering som behövs för tillämpningen av lagen.
Regeringen far även meddela föreskrifter om utländska körkorts giltighet i

landet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i en skil­

da fall medge undantag från denna lag.

1877

¬

background image

SFS 1980:977

Ansvarsbestämmelser

33 § Den som för terrängskoter innan han har fyllt 16 år domes till böter.

34 § Föres moped eller terrängskoter av barn som ej har fyllt 15 år, dö-

mes den som har vårdnaden om barnet eller, om förseelsen har begåtts av

barnet i a nställningsförhållande, arbetsgivaren till b öter, om han har un­

derlåtit att göra vad som ankommit på honom för att hindra förseelsen. Till

samma straff dömes även den som i annat fall tillåter barn som ej har fyllt
15 år att föra moped eller terrängskoter.

35 § Den som för fordon i yrkesm ässig trafik utan att vara berättigad till
det dömes till böter.

36 § Den som i yrkes mässig trafik som förare anställer och brukar någon

som ej är behörig att föra fordon i sådan trafik dömes till böter. Till samma

straff dömes även den som i annat fall överl ämnar åt eller tillåter annan att

föra fordon i yrkesm ässig trafik utan att denne är berättigad till det.

37 § Om ansvar för den som i an nat fall än som avses i 33 -36 §§ för for­

don i strid mot denna lag finns bestämmelser i lagen (1951 ; 649) om straff

för vissa trafikbrott.

38 § Om ett fordon framförs i strid mot denna lag eller en föreskrift som

har meddelats med stöd av lagen, skall polisman hindra fortsatt färd som

inte kan ske utan påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan väsentlig
olägenhet.

I Förfarandet i k örkortsmål m. m.®

39 §' Länsstyrelsen prövar frågor om meddelande av körkortstillstånd
och utfärdande av traktorkort.

Länsstyrelsen prövar också andra frågor om körkort. Dessa framgår av

föreskrifter som regeringen beslutar.

Om länsstyrelsen finner anledning anta att någon inte bör ha körkort el­

ler traktorkort på grund av sina nykterhetsförhållanden, får länsstyrelsen

höra socialnämnden, om nämndens yttrande har betydelse för ärendets av­

görande.

40 § Länsrätten prövar mål om återkallelse av körkort, körkortstillstånd
och traktorkort, mål om nedsättning av spärrtid efter återkallelse, mål om

återkallelse som avses i 20 § första stycket 2 och mål om vägran att god­

känna ett utländskt körkort.

41 § Mål som avses i 40§ anhängi ggörs i läns rätten genom ansökan.

Om ett körkort eller ett traktorkort är omhändertaget enligt 23 §, skall

länsrätten utan dröjsmål pröva om k örkortet eller traktorkortet skall åter­

kallas tills vidare eller återställas.

1878

® Senaste lydelse 1980:622.

' Senaste lydelse 1980:622,

¬

background image

42 § I mål enligt denna lag får rätten förelägga den enskilda parten att ge

SFS 1980:977

in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov. Rätten får också, under de
förutsättningar som anges i 39 § tredje stycket, höra socialnämnden.

43 § Beslutar rätten om återkallelse, fär rätten samtidigt förordna att ett

godkänt förarprov skall avläggas innan körkort eller traktorkort lämnas ut.

Om det be gärs, skall rätten också pröva frågan om ett sådant medgivande
som avses i 2§ tredje stycket.

44 § Om rätten i ett mål om återkallelse av körkort, körkortstillstånd el­

ler t raktorkort beslutar att återkallelse inte skall ske, får rätten meddela
särskilda villkor för körkortet eller traktorkortet eller besluta att en för­

nyad personutredning skall göras vid en senare tidpunkt. Gäller målet åter­

kallelse av ett körkortstillstånd, får rätten förlänga giltighetstiden för till­
ståndet.

45 § Ett beslut om återkallelse eller varning skall delges den som beslu­

tet rör.

Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

46 § Ett föreläggande som avses i 42 § får överklagas endast i samba nd

med talan mot det beslut varigenom målet avgörs.

Ett beslut i fråga om förlängning av giltighetstiden för ett körkortstill­

stånd får inte överklagas.

47 § Det allmännas talan i s ådana mål som avses i 40 § förs av allmänt

ombud. Det allmänna ombudet har samma utredningsbefogenheter som

rätten har enligt denna lag.

Det allmänna ombudet får föra talan även till den enskilda partens för­

mån.

48 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förord­

nar för varje län en eller flera personer att vara allmänt ombud och ersätta­
re för dem.

49 § Besvär av det allmänna ombudet skall anföras inom tre veckor från
den dag då det överklagade beslutet meddelades.

Har en part anfört besvär över ett beslut, får även motparten föra talan

mot beslutet, trots att besvärstiden har gått ut. Besvären skall dock anföras

inom en v ecka från utgången av besvärstiden för den första besvärstalan.
�&terkallas eller förfaller denna, är även den senare besvärstalan förfallen.

Denna lag träder i kraft den l juli 1981. Bestämmelserna i 39 § tredje styc­

ket och 42 § andra meningen träder dock i kraft den dag regeringen bestäm­
mer.

Regeringen får meddela de övergångsbestämmelser som behövs.

På regeringens vägnar

ULF ADELSOHN

S-E Sigfridsson

^879

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.