SFS 1982:1088

821088.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:1088

om ändring! körkortslagen (1977:477);

utkom från trycket

den 21 december 1982

utfärdad den 9 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 28 §§ körkortslagen

(1977:477)^ skall ha n edan angivna lydelse.

' Prop. 1982/83:13. TU 2, rskr 36.

^ Lagen omtryckt 1980:977.

2701

\

¬

background image

\

SFS 1982; 1088

1 § Denna lag gäller behörigheten att föra motorfordon, terrängmotorfor-j'

don, traktor och motorredskap.

|

Behörigheten att föra motorfordon eller terrängmotorfordon anges på i

följande sätt i körk ort.

Bokstav

Behörighet

A

motorcykel

B

personbil, lätt lastbil och ett till sådan bil koppla t lätt

släpfordon, terrängvagn

IC

tung lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon

D

buss

E

släpfordon, oavsett antal och vikt

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

CURT BOSTR�M

^ �n dringen innebär att andra och tredje styckena upphävs.

r.

Behörighet att i yrk esmässig trafik för personbefordran föra personbil,

^

lätt lastbil eller terrängvagn utmärkes i körkort med beteckningen TAXI.

28

Traktorkort får utfärdas endast för den som har tillräcklig synskär-

�0

pa och hörselförmåga för att föra traktor och som även i övrigt uppfyller de

G

medicinska krav som bör ställas upp med hänsyn till trafiksäkerheten.

S-E Sigfridsson

'

(Kommunikationsdepartementet)

E
1

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.