SFS 1985:197

850197.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:197

om ändring i körkortslagen (1977:477);

Utkom från trycket

den 25 april 1985

Utfärdad den 11 april 1985.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrivs att 16 och 21-23 §§ k örkortslagen

(1977:477)^ skall ha nedan angivna lydelse.

16 § Ett körkort skall återkallas

1. om körkortshavaren har brutit mot 1 § an dra stycket eller 4 § lagen

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller 6 kap. 2 § första, andra eller

tredje stycket järnvägstrafiklagen (1985:192),

2. om körkortshavaren har brutit mot 5 § lagen om straff för vissa

trafikbrott och överträdelsen inte kan anses som ringa,

3. om körkortshavaren genom upprepade förseelser i väsentlig grad har

visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som

gäller i trafik ens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet
fordon eller spårvagn,

4. om körkortshavaren i annat fall har brutit mot en från trafiksäkerhets­

synpunkt väsentlig regel vid förande av ett motordrivet fordon eller en
spårvagn och överträdelsen inte kan anses som ringa,

5. om körkortshavaren på grund av opålitlighet i ny kterhetshänseende

ej bör ha körkort,

6. om det med hänsyn till brottslig gärning som körkortshavaren har

gjort sig skyldig till kan antagas att han ej kommer att respektera trafikreg­
lerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund
av sina personliga förhållanden i övrigt ej kan anses lämplig som förare av

körkortspliktigt fordon,

7. om körkortshavarens förutsättningar för rätt att föra körkortspliktigt

fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att

han från trafiksäkerhetssynpunkt ej vidare bör ha körkort,

' Prop. 1983/84: 117, LU 1 984/85:27, rskr 201.

^ Lagen omtryckt 1980:977.

557

¬

background image

SFS 1985:197

8. om körkortshavaren ej följer föreläggande att ge in läkarintyg eller

bevis om godkänt förarprov,

9. om körkortshavaren ej följer föreläggande att förnya körkort,
10. om körkortshavaren begär att körkortet skall återkallas.

21 § Om det vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked eller

körkortstillstånd finns hinder mot att meddela körkortstillstånd på grund

av sökandens personliga förhållanden eller om ett körkort eller ett kör­

kortstillstånd återkallas med stöd av 16 § 1 -6, skall en spärrtid på lägst en
månad och högst tre år bestämmas. Vid brott som avses i 1 § andra stycket
eller 4 § 1 mom. lagen (1951:6 49) om straff för vissa trafikbrott eller 6 kap.

2 § första eller andra stycket järnvägstfafiklagen (1985:192) skall spärrti­
den bestämmas till lägst e tt år.

22 § I stället för att körkortet återkallas skall körkortshavaren meddelas

varning i sådana fall som avses i 16 § 2- 6, om varningen av särskilda skäl

kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Om körkortkortshavaren har brutit mot 4 § 2 mom. lagen (1 951:649) om

straff för vissa trafikbrott eller 6 kap. 2 § tredje stycket järnvägstrafiklagen
(1985:192) men inte före färdens slut hade förtärt starka drycker i sådan

mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden

uppgick till 0,8 promille, får varning meddelas honom i stället för återkal-

lelse om omständigheterna är mildrande.

23

Om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon eller en

spårvagn har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller visat uppenbar
likgiltighet för andra människors liv eller egendom eller företett tydliga

tecken på påverkan av starka drycker eller annat ämne, eller om han till

följd av sjukdom, skada eller dylikt saknar förutsättningar att föra kör-

kortspliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt skall körkortet omhändertas.

Misstänks att körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon

eller en spårvagn har brutit mot 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa

trafikbrott, och hade han före färdens slut förtärt starka drycker i sådan
mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod uppgick till minst 0,5 promil­

le under eller efter färden, skall körkortet omhändertas sedan analysbevi­
set har erhållits. �r det fråga om ett brott mot 4 § 2 mom. nämnda lag, men
uppgick alkoholkoncentrationen inte till 0,8 promille, skall körkortet inte

omhändertas om omständigheterna vid brot tet kan anses mildrande.

Misstänks att körkortshavaren vid förande av ett maskindrivet spårfor­

don på järnväg eller tunnelbana har brutit mot 6 kap. 2 § järnvägstrafikla­

gen (1985:192), gäller bestämmelserna i andra stycket i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 19 85.

På regeringens vägnar

CURT BOSTR�M

558

S-E Sigfridsson

(Kommunikationsdepartementet)

Senaste lydelse 1982:305.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.