SFS 1985:431

850431.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:431

Utkom från trycket

den 17 juni 1985

Lag

om ändring i körkortslagen (1977:477);

utfärdad den 6 juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2, 12, 15, 18, 20, 22, 40 och 49§§

körkortslagen (1977; Allf skall ha nedan angivna lydelse.

2 § Bil, terrängvagn eller motorcykel får föras endast av den som har

körkort för fordonet. Ett körkort med behörigheten A gäller för tung
motorcykel först när körkortshavaren har fyllt 18 år. Har släpfordon kopp­

lats till en bil s kall föraren ha körkortsbehör ighet även för detta.

Utan hinder av första stycket får

1. lastbil, släpfordon eller buss föras

a) utan last eller passagerare inom garageområde, verkstadsområde eller

bensinstationsområde eller eljest kortare sträcka av den som har körkort
med behörigheten B,

b) med last eller passagerare i fall som av ses under a), om färden äger

rum i samband med bärgning, reparation eller liknande åtgärd beträffande

fordonet samt föraren av detta har körkort med behörigheten B och har
fyllt 19 år,

2. motorcykel, lastbil, släpfordon eller buss föras i tjänsteutövning av

polisman, som har körkort med behörigheten B.

Den vars körkort har återkallats får inom garageområd e, verkstadsom­

råde eller liknande utan last eller passagerare föra fordon av det slag som

det återkallade körkortet berättigade honom att föra, om medgivande
därtill har lämnats. Sådant medgivande får avse en tid av högst tre år .

12 § Sökanden skall vid tidpunkten för utlämnandet av körkort ha upp­

nått en ålder av

16 år för behörigheten A,
18 år för behörigheten B,

19 år för behörigheten C,
20 år för behörigheten D,
19 år för behörigheten E,
19 år för taxibehörighet.
Körkort med behörigheten C, D eller E eller med taxibehörighet får

lämnas ut endast om sökanden har körkort med behörigheten B, såvida
sökanden inte inom de tre sen aste åren har haft körko rt med den behöri g­

het som söks.

15 § Ett körkort gäller inte

1. innan det har lämnats ut,

2. medan det är återkallat,
3. medan det är omhänder taget,

4. om det har ersat ts med ett annat körkort.

1064

' Prop. 1984/85: 137. TU 29, rskr 3 84.

" Lag en omtryckt 1980:9 77.

¬

background image

Ett körkort blir också ogiltigt, om det inte efter anmaning förnyas sedan

SFS 1985:431

tio år förflutit från körkortets utfärdande.

18 § Till grund för återkallelse av körkort till följd av brottslig gärning
skall beträffande frågan huruvida brott föreligger läggas lagakraftvunnen
dom eller beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken
eller motsvarande bestämmelse i annan författning.

20

Bestämmelserna i 16-19§§ gäller i tillämpliga delar i fråga om

körkortstillstånd.

22 §⬢ ' I stället för att körkortet eller körkortstillståndet återkallas skall

körkortshavaren meddelas varning i så dana fall som avses i 1 6§2-6, om
varningen av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Om körkortshavaren har brutit mot 4§2 mom. lagen (1951:649) om

straff för vissa trafikbrott eller 6 kap. 2 § tredje stycket järnvägstrafiklagen
(1985; 192) men inte före färdens slut hade förtärt starka drycker i sådan

mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden
uppgick till 0,8 promille, får varning meddelas honom i stället för återkal­

lelse om omständigheterna är mildrande.

40 § Länsrätten prövar mål om återkallelse av körkort, körkortstillstånd
och traktorkort, mål om nedsättnin g av spärrtid efter återkallelse och mål
om vägran att godkänna ett utländskt körkort.

49

Besvär av det allmänna ombudet skall anföras inom tre veckor från

den dag då det överklagade beslutet meddelades.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
Ett körkort som har blivit ogiltigt på grund av bestämmelserna i 15§

andra stycket i d ess äldre lydelse blir giltigt igen den 1 juli 1985. Detta
gäller dock inte om en ansökan om körkortstillstånd har avslagits, ett

negativt förhandsbesked har lämnats, rätten att erhålla förnyelse har åter­

kallats enligt 20 § första stycket 2 i den äldre lydelsen eller sökanden har
underkänts i förarprov under den tid som körkortet har varit ogiltigt.

På regeringens vägnar

CURT BOSTR�M

S-E Sigfridsson
(Kommunikationsdepartementet)

'�ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

⬢'Senaste lydelse 1985: 197.

'�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

1065

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.