SFS 1986:373

860373.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:373

Utkom från trycket

den 16juni 198 6

Lag

om ändring i körkortslagen (1977:477);

utfärdad den 5 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om körkortslagen (1977:477)^

dels att 16, 22 och 23 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 47 a §, av följande

lydelse.

16

Ett körkort skall återkallas

1. om körkortshavareri har brutit mot 1 § andra stycket eller 4 § lagen

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller 6 kap. 2 § första, andra eller

tredje stycket järnvägstrafiklagen (1985:192),

2. om körkortshavaren har brutit mot 5 § lagen om straff för vissa

trafikbrott och överträdelsen inte kan anses som ringa,

3. om körkortshavaren genom upprepade förseelser i väsentlig grad har

visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som

gäller i tra fikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet
fordon eller spårvagn,

4. om körkortshavaren i ann at fall vid förandet av ett motordrivet for­

don eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot

rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid överg ångsställe eller
brutit mot någon a nnan från trafiksäkerhetssynpunkt väsentlig regel, allt

om överträdelsen inte kan anses som ringa,

5. om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende

ej bör ha körkort,

6. om det med hänsyn till brottslig gärning som körkortshavaren har

gjort sig skyldig till kan antagas a tt han ej kommer att respektera trafikreg­

lerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund

av sina personliga förhållanden i övrigt ej kan anses lämplig som förare av

körkortspliktigt fordon,

7. om körkortshavarens förutsättningar för rätt att föra körkortspliktigt

fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att

han från trafiksäkerhetssynpunkt ej vidare bör ha körkort,

8. om körkortshavaren ej följer föreläggande att ge in läkarintyg eller

bevis om godkänt förarprov,

9. om k örkortshavaren ej följer föreläggande att förnya körkort,

10. om körkortshavaren begär att körkortet skall återkallas.

22 §"⬢ I stället för att körkortet eller körkortstillståndet återkallas, skall
körkortshavaren meddelas varning i såda na fall som avses i 16 § 2- 6, om
varningen av särskilda skäl kan a nses vara en tillräcklig åtgärd. Har kör­
kortshavaren avsevärt överskridit högsta tillåtna hastighet, får varning i
stället för återkallelse meddelas endast om det föreligger synnerliga skäl.

714

^ Prop. 1985/86: 115, TU 27, rskr. 348.

' Lagen omtryckt 1980:9 77.

' Senaste lydelse 198 5: 197.

" Senaste lydelse 1985:43 1.

¬

background image

m körkortshavaren har brutit mot 4 § 2 mom. lagen (1951:649) om

itraff för vissa trafikbrott eller 6 kap. 2 § tredje stycket järnvägstrafiklagen

(1985:192) men inte före färdens slut hade förtärt starka drycker i såd an

mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden
uppgick till 0,8 promille, far varning meddelas honom i stället för återkal-
lelse om omständigheterna är mildrande.

SFS 1986:373

23

Om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon eller en

spårvagn har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller visat uppenbar
likgiltighet för andra människors liv eller egendom eller företett tydliga
tecken på påverkan av starka drycker eller annat ämne, eller om han till

följd av sjukdom, skada eller dylikt saknar förutsättningar att föra kör-

kortspliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt skall körkortet omhändertas.

Misstänks att körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon

eller en spårvagn har brutit mot 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa

trafikbrott, och hade han före färdens slut förtärt starka drycker i sådan
mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod kan antas ha uppgått till

minst 0,5 promille under eller efter färden, skall körkortet omhändertas.
�r det fråga om ett brott mot 4 § 2 mom. nämnda lag, men kan alkoholkon­

centrationen inte antas ha uppgått till 0,8 promille, skall körkortet inte

omhändertas om omständigheterna vid brot tet kan anses mildrande.

Misstänks att körkortshavaren vid förande av ett maskindrivet spårfor­

don på järnväg eller tunnelbana har brutit mot 6 kap. 2 § järnvägstrafikla-
gen (1985:192), gäller bestämmelserna i andra stycket i tillämpliga delar.

47 a § Om det allmänna ombudet anser att varning är en tillräcklig åt­
gärd, får ombudet utfärda ett föreläggande om varning för godkännande
inom viss tid.

Har ett föreläggande utfärdats, får ansökan enligt 41 § int e göras förrän

tiden för godkännande har gått ut. Ett godkännande är utan verkan om det
sker sedan en sådan ansökan har avsänts.

Ett godkänt föreläggande gäller som ett domstolsbeslut vilket har vunnit

laga kraft.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 16 och 22 §§ den 1 juli 1986, och i

övrigt den 1 januari 1987. I fråga om hastighetsöverträdelser som har

begåtts före ikraftträdandet gäller 22 § i sin äldr e lydelse.

På regeringens vägnar

SVEN HULTERSTR�M

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

' Senaste lydelse 1985: 197.

715

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.