SFS 1989:591

890591.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:591

Utkom från trycket

den 22 juni 1989

Lag

om ändring i körkortslagen (1977:477);

utfärdad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om körkortslagen (1977: Allf

delszW. 7, 12, 15, 22,23 och 31 §§ samt rubriken närmast före 7 § skall ha

följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 6 a och 17 a §§, av

följande lydelse.

6 a § Den som har ett gällande körkortstillstånd och har avlagt godkänt

förarprov men vars körkort ännu inte lämnats ut får, utan hinder av kravet
på körkort i 2 § första stycket, 4 § första stycket och 5 §, föra körkortsplik-

tigt fordon som om körk ortet hade lämnats ut.

Körkoristillstånd m. m.

7 § Körkortstillstånd får meddelas endast den som med hänsyn till sina

personliga och m edicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av
körkortspliktigt fordon.

Vid prövningen av de personliga förhållandena skall särskilt beaktas ont

sökanden är känd för nyktert levnadssätt och om det kan antagas, att han

936

' Prop. 1988/89; 134, TU20, rskr. 308 .

Lagen omtryckt 1980:977.

¬

background image

.v;-,

/

såsom förare av körkortspliktigt fordon kommer att respektera trafikreg-

SFS 1989:591

lerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

Vid prövningen av de medicinska förhållandena skall beaktas att sökan­

den har tillfredsställande trafiksyn med eller utan glasögon eller linser och
tillräcklig hörselförmåga med eller utan hörapp arat för att föra fordon av

det slag ansökan avser och att sök anden även i övr igt upp fyller de medi­

cinska krav som bör ställas upp med hänsyn till trafiksäkerheten.

Den som söker eller innehar körkortstillstånd eller körkort är skyldig att

underkasta sig läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande

undersökning, som behövs för den prövning som avses i andra och tredje

styckena eller eljest i denna lag. Om begränsningar i skyldigheten, inbegri­

pet den närmare inriktningen av sådana undersökningar, föreskriver rege­

ringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

12

Sökanden skall vid tidpunkten för utlämnandet av körkort ha

uppnått en ålder av

16 år för behörigheten A,

18 år för behörigheten B,

19 år för behörigheten C,
20 år för behörigheten D,

19 år för behörigheten E,

19 år för taxibehörighet.

F�rarprov för behörigheten C, D eller E eller för taxi behörighet får

avläggas end ast om sökanden har körkort med behörigheten B, såvid a

sökanden inte inom de tre senaste åren har haft körkort med den b ehörig­

het som provet avser.

15

Ett körkort gäller inte

1. innan det har lämnats ut,
2. medan det är återkallat,
3. medan det är omhändertaget,

4. om det har ersatts med ett annat körkort.
Ett körkort blir också ogiltigt, om det inte efter anmaning förnyas sedan

tio år förflutit från körkortets utfärdande.

Den vars körkort är omhändertaget får föra fordon av det slag som

körkortet berättigar honom till, om han har fått medgivande enligt 23 §

andra stycket.

17 a § Om en läkar e vid undersö kning av en körkor tshavare finner att

körkortshavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig att inneha
körkort, skall läka ren anmäla det till den läns styrelse som har meddelat

körkortstillståndet. Innan någon anmälan görs skal l läkaren underrätta
körkortshavaren. Anmälan behöver dock inte göras om det finns anled­
ning anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens anvisning att

avstå från att föra körkortspliktigt fordon.

/Senaste lydelse 1985:431.

Senaste lydelse 1985:431.

937

¬

background image

SFS 1989:591

22 §' 1 stället för att körkortet eller körkortstillståndet återkallas, skall
körkortshavaren meddelas varning i sådana fall som avses i 16 § 2-6, om

varningen av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Har kör­

kortshavaren avsevärt överskridit högsta ti llåtna hastighet, får varning i

stället för återkallelse meddelas endast om det föreligger synnerliga skäl.

Om körkortshavaren har brutit mot 4 § 2 mom. lagen (1951:6 49) om

straff för vissa trafikbrott eller 6 kap. 2 § tredje stycket järnvägstrafiklagen

(1985:192) men inte före färdens slut hade förtärt starka drycker i sådan

mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgick till 0,8
promille i hans blod eller 0,4 milligram per liter i hans uta ndningsluft, får
varning meddelas honom i stället för återkallelse om omständigheterna är
mildrande.

23

Ett körkort skall omhändertas

1. om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon eller en

spårvagn har företett tydliga tecken på påverkan av starka drycker eller
annat ämne,

2. om det på sannolika skäl kan an tas att körkortet kommer att återkal­

las enligt 16 § 1 eller 4,

3. om till följd av sjukdom, skada eller dylikt körkortshavaren saknar

förutsättningar att föra körkortspliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt, eller

4. om körkortet är återkallat.

Att ett körkort inte gäller när det är omhändertaget framgår av 15 §. Om

ett körkort skall omhändertas på grund av brott som avses i 16 § 4, får

dock körkortshavaren medges att trots omhändertagandet föra fordon av

det slag som körkortet berättigar honom till. Ett sådant medgivande skall
avse en tid av tre dagar och får lämnas om det kan ske utan fara för

trafiksäkerheten.

Misstänks att körkortshavaren vid förande av ett maskindrivet spårfor­

don på j ärnväg eller tunnelbana har brutit mot 6 kap. 2 § järnvägstrafik-

lagen (1985:192), gäller bestämmelserna i första stycket 2 i tillämpliga

delar.

31 § Bestämmelserna i 15 § första och tred je styckena, 16 och 18 � 26 §§
gäller i tillämpliga delar i fråga om tr aktorkort.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 6 a och 12 §§ den 1 januari 1990, och

i övrigt den I juli 1989.

På regeringens vägnar

GEORG ANDERSSON

Peter L�fmarck

(Kommunikationsdepartementet)

938

^ Senaste lydelse 1986:373.

^ Senaste lydelse 1986:373.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.