SFS 1989:700

890700.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:700

om ändring i körkortslagen (1977:477);

utkom från trycket

den 25 juli 1989

utfärdad den 21 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 2, 4 och 30 §§ körkortslagen

(19.77:477)2 skall ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller behörigheten att föra motorfordon, terrängmotor­

fordon, traktor och motorredskap.

Behörigheten att föra motorfordon, terrängmoto rfordon, trafiktraktor

eller motorredskap klass I anges på följande sätt i körkort.

Bokstav

Behörighet

; J

A

motorcykel

i i

B

personbil, lätt lastbil och ett till sådan bil kopplat

lätt släpfordon, terrängvagn, trafiktraktor och

II

motorredskap klass I

||

tung lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släpfor­

don

D

buss

E

släpfordon, oavsett antal och vikt

' Prop. 1988/89:48, TU 19, rskr. 306.

2 Lagen omtryckt 1980:977.

Senaste lydelse 1982:1088.

1269

¬

background image

SFS 1989:700

Behörighet att i yrkesmässig trafik for personbefordran fora personbil,

lätt lastbil eller terrängvagn utmärkes i körkort med beteckningen TAXI. ^

'⬢'t,-

2 §'' Bil, lerrängvagn, trafiktraktor, motoiredskap klass I eller motorcy­

kel fär foras endast av den som har körkort for fordonet. Ett körkort med
behörigheten A gäller for tung motorcykel först när körkortshavaren har ,

fyllt 18 år. Har släpfordon kopplats till en bil skall foraren ha körkortsbe­
hörighet även for detta.

Utan hinder av första stycket får

1. lastbil, släpfordon eller buss foras

a) utan last eller passagerare inom garageområde, verkstadsområde eller

bensinstationsområde eller eljest kortare sträcka av den som har körkort
med behörigheten B,

b) med last eller passagerare i fall som avses under a), om färden äger r

rum i samband med bärgning, reparation eller liknande åtgärd beträffande ,

fordonet samt foraren av detta har körkort med behörigheten B och har -
fyllt 19 år,

2. motorcykel, lastbil, släpfordon eller buss föras i tjänsteutövning av

polisman, som har körkort med behörigheten B.

Den vars körkort har återkallats får inom garageområde, verkstadsom­

råde eller liknande utan last eller passagerare fora fordon av det slag som

det återkallade körkortet berättigade honom att fora, om medgivande
därtill har lämnats. Sådant medgivande får avse en tid av högst tre år.

4 § Jordbrukstraktor eller motorredskap klass II får föras på väg endast

av den som har körkort eller traktorkort.

Utan hinder av första stycket får jordbrukstraktor eller motorredskap

klass II foras tillfälligt utan körkort eller traktorkort kortare sträcka på väg
vid färd till eller från arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller for

liknande ändamål.

30 § Sökanden får godkännas efter forarprov endast om han i de avseen­

den som anges i 14 § uppfyller de krav som bör ställas från trafiksäkerhets­
synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Traktorkort, som före ikraftträdandet har utfärdats i enlighet med äldre

föreskrifter, är fortfarande giltiga.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

1270

Senaste lydelse 1985:431.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.