SFS 1990:151

900151.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:151

om ändring i körkortslagen (1977:477);

utkom från trycket

den 9 maj 1990

utfärdad den 5 april 1990.

Enligt riksdagens beslut' föresk rivs att 16, 21 och 22 § § kö rkortslagen

(1977:477) skall ha följande lydelse.

16

Ett körkort skall återkallas

1. om körkort shavaren har brutit mot 1 § andra stycket, 4 § eller 4 a §

lagen (1951:64 9) om straff för vissa trafikbrott eller 6 kap. 2§ första,
andra eller tredje stycket jämvägstrafiklagen (1985:192),

2. om körkortshavaren har brutit mot 5 § lagen om straff for vissa

trafikbrott och överträdelsen inte kan anses som ringa,

3. om körkortshavaren genom upprepade förseelser i väsentlig grad har

visat bristande v ilja eller förmåga att rätta sig e fter de bestämmelser som
' Prop. 1989/90:2, JuU2, rskr. 106.

'Senastclydeise 1986:373.

193

7-SFS 1990

¬

background image

SFS 1990; 151

gäller i tr afikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet'.

fordon eller spårvagn,

4. om körkortshavaren i annat fall vid förandet av ett motordrivet^

fordon eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot

rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller

brutit mot någon an nan från trafiksäkerhetssynpunkt väsentlig regel, allt
om överträdelsen inte kan anses som ringa,

5. om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende

ej bör ha körkort,

6. om det med hänsyn till brottslig gärning som körkortshavaren har

gjort sig skyldig till kan antagas att han ej kommer att respektera trafikreg­
lerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på
grund av sina personliga förhållanden i övrigt ej kan anses lämplig som

förare av körkortspliktigt fordon,

7. om körkortshavarens förutsättningar för rätt att föra körkortspliktigt

fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att

han från trafiksäkerhetssynpunkt ej vidare b�r ha körkort,

8. om körkortshavaren ej följer föreläggande att ge in läkarintyg eller

bevis om godkänt förarprov,

9. om körkortshavaren ej följer föreläggande att förnya körkort,

10. om körkortshavaren begär att körkortet skall återkallas.

21

Om det vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked eller

körkortstillstånd finns hinder mot att meddela körkortstillstånd på grund

av sökandens personliga förhållanden eller om ett körkort eller ett kör­

kortstillstånd återkallas med stöd av 16 § 1-6, skall en spärrtid på lägst en
månad och högst tre år bestämmas. Vid brott som avses i 1 § andra stycket

eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller 6 kap. 2 §

tredje stycket järn v ägstrafiklagen ( 1985:192) skall spärrtiden bestämmas
till lägst ett år.

22 §'' 1 stället för att körkortet eller körkortstillståndet återkallas skall

körkortshavaren, utom då han avsevärt överskridit högsta tillåtna hastig­
het, meddelas varning i såd ana fall som avses i 16 § 2-6, om varningen av

särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Detsamma gäller om körkortshavaren har brutit mot 4 § första stycket

lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller 6 kap. 2§ första

stycket jämvägstrafiklagen (1985:192) och alkoholkoncentrationen under

eller efter färden inte uppgick till 0,5 promille i hans blod eller 0,25

milligram per liter i hans utandningsluft.

Denna lag träder i kraft den I juli 1990.

194

På regeringens vägnar

GEORG ANDERSSON

' Senaste lydelse 1985:197.

Senaste lydelse 1989:591.

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.