SFS 1990:1160

901160.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1160

om ändring i körkortslagen (1977:477);

utkom frän trycket

den 17 december 1990

utfardad den 6 dece mber 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16 och 21 � 23 §§ körkortslagen

(1977:477)^ skall ha följ ande lydelse.

16 §' Ett körkort skall återkallas

1. om körkortshavaren har brutit mot 1 § andra stycket, 4 § eller 4 a §

lagen (1951:649) om straff for vissa trafikbrott eller 30 § första, andra eller
tredje stycket järnvägssäkerhetslagen (1990:1157),

2. om körkortshavaren har brutit mot 5 § lagen om straff for vissa

trafikbrott och överträdelsen inte kan anses som ringa,

3. om körkort shavaren genom upprepade förseelser i väsentlig grad har

visat bris tande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som

gäller i trafikens ell er trafiksäkerhetens intresse for förare av motordrivet
fordon eller spårvagn,

4. om körkortshavaren i annat fall vid förandet av ett motordrivet

fordon eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot

rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller
brutit mot någon ann an från trafiksäkerhetssynpunkt väsentlig regel, allt

om överträdelsen inte kan anses som ringa,

5. om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterh etshänseende ej

bör ha körkort,

6. om det med hänsyn till brottslig gärning som körkortshavaren har

gjort sig skyldig till kan an tagas att han ej kommer att respektera trafikreg­
lerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på
grund av sina personliga förhållanden i övrigt ej kan anses lämplig som
förare av körkortspliktigt fordon,

' Prop. 1990/91:1, TU9. rskr. 64.

^ Lagen omtryckt 1980:977.

' Senaste lydelse 1990: 151.

2189

¬

background image

SFS 1990:1160

7. om k örkortshavarens förutsättningar for rätt att fora körkortspliktigf

fordon är så väsentligt be gränsade genom sjukdom, skada eller dylikt at

han från trafiksäkerhetssynpunkt ej vidare bör ha körkort,

8. om körkortshavaren ej följer föreläggande att ge in läkarintyg eller

bevis om godkänt forarprov,

9. om körkortshavaren ej följer foreläggande att fornya körkort,
10. om k örkortshavaren begär att körkortet skall återkallas.

21 §⬢' Om det vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked eller
körkortstillstånd finns hinder mot att meddela körkortstillstånd på grund

av sökandens personliga forhållanden eller om ett körkort eller ett kör­

kortstillstånd återkallas med stöd av 16 § 1 �6, skall en spärrtid på lägst en
månad och högst tre år bestämmas. Vid brott som avses i 1 § andra stycket

eller 4a § lagen (1951:649) om straff for vissa trafikbrott eller 30 § tredje

stycket jämvägssäkerhetslagen (1990:1157) skall spärrtiden bestämmas

till lägst ett år.

22

I stället for att körkortet eller körkortstillståndet återkallas skall

körkortshavaren, utom då han avsevärt �verskridit högsta tillåt na hastig­
het, meddelas varning i sådana fall som avses i 16 § 2-6, om varningen av

särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Detsamma gäller om körkortshavaren har brutit mot 4 § första stycket

lagen (1 951:649) om straff för vissa trafikbrott eller 30 § första stycket

jämvägssäkerhetslagen (1990:1157) och alkoholkoncentrationen under el­

ler efter färden inte uppgick till 0,5 promille i han s blod eller 0,25 milli­
gram per liter i hans utandningsluft.

23

Ett körkort skall omhändertas

1. om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon eller en

spårvagn har företett tydliga tecken på påverkan av starka drycker eller
annat ämne,

2. om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkal­

las enligt 16 § I eller 4,

3. om till följd av sjukdom, skada eller dylikt körkortshavaren saknar

fömtsättningår att f�ra körkortspliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt, eller

4. om körkortet är återkallat.
Att ett körkort inte gäller när det är omhändertaget framgår av 15 §. Om

ett körkort skall omhändertas på gmnd av brott som avses i 16 § 4, får dock

körkortshavaren medges att trots omhändertagandet f�ra fordon av det

slag som körkortet berättigar honom till. Ett sådant medgivande skall avse
en tid av tre dagar och får lämnas om det kan ske utan fara f�r trafiksäker­

heten.

Misstänks att körkortshavaren vid förande av ett maskindrivet spårfor­

don på järnväg eller tunnelbana har brutit mot 30 § järnvägssäkerhetslagen
(1990:1157) gäller bestämmelserna i första stycket 2 i tillämpliga delar.

2190

Senaste lydelse 1990: 151.

' Senaste lydelse 1990:151.

''Senaste lydelse 1989:591.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

SFS 1990:1160

På regeringens vägnar

GEORG ANDERSSON

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.