SFS 1992:1729

921729.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1729

om ändring i lagen (1989:700) om ändring i

Utkom från trycket

körkortslagen (1977:477);

december 1992

utfärdad den 17 december 1 992.

Enligt riksdagen s beslut' föreskrivs att 1, 2, 4 och 30 § § körkortslagen

(1977:477)^ i paragrafemas lydelse enligt lagen (1989:700) om ändring i

nämnda lag skall ha följande lydelse.

1

Denna lag gäller behörigheten att föra motorfordon, terrängmotor­

fordon, traktor och motorredskap.

Behörighet att föra motorfordon, terrängmotorfordon eller motorred­

skap klass I anges på följande sätt i körkort.

' Prop. 1992/93:28, bet. i992/93:TU7, rskr. 1992/93:92.

' Lagen omtryckt 1980:977.

' Senaste lydelse 1989: Voo.

4041

¬

background image

SFS 1992:1729

Bok­

stav

Behörighet

A

motorcykel

B

personbil, lätt lastbil och ett till sådan bil kop plat lätt släpfordon,
terrängvagn och motorredskap, klass I

C

tung lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon

D

buss

E

släpfordon, oavsett antal och vikt

Behörighet att i yrkesm ässig trafik for personbeford ran fora person bil,

lätt lastbil eller terrängvagn utmärkes i körkort med beteckningen TAXI.

2 §'' Bil, terrängvagn, motorredskap klass I eller motorcykel fär foras
endast av den som har körkort för fordonet. Ett körkort med behörigheten
A gäller for tung motorcykel först när körkortsinnehavaren har fyllt 18 år.

Har släpfordon kopplats till en bil skall föraren ha körkortsbehörighet

även for detta.

Utan hinder av första stycket får
1. lastbil, släpfordon eller buss föras
a) utan last eller passagerare inom garageområde, verkstadsområde eller

bensinstationsområde eller eljest kortare sträcka av den som har körkort
med behörigheten B,

b) med last eller passagera re i fall som avses under a), om färde n äger

rum i samband med bärgning, reparation eller liknande åtgärd beträffande

fordonet samt foraren av detta har körkort med behö righeten B oc h har

fyllt 19 år,

2. motorcykel, lastbil, släpfordon eller buss foras i tjänsteutövning av

polisman, som har körkort med behörigheten B.

Den vars körkort har återkallats får inom garag eområde, verkstadsom­

råde eller liknande utan last elle r passagerare föra fordon av det sla g som
det återkallade körkortet berättigade honom att fora, om medgivande
därtill har lämnats. Sådant medgivande får avse en tid av h ögst tre år.

4 § Traktor som är försedd med gummihju l eller motorr edskap klass 11
får foras på väg endast av den som har körkort eller traktorkort.

Utan hinder av första stycke t får traktor eller motorredskap klass 11

foras tillfälligt utan körkort eller traktorkort kortare sträcka på väg vid färd
till eller från arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller for liknande
ändamål.

30 § Sökanden får godkännas efter forarprov endast om han i de avseen­

den som ang es i 14 § första stycket 1, 2 och 3 uppfyller de krav som bö r

ställas från trafiksäkerhetssynpunkt.

4042

'' Senaste lydelse 1989:700.

¬

background image

På regeringens vägnar

SFS 1992:1729

MATS ODELL

Anders lacobaius
(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.