SFS 2018:86 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 2018:86 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
180086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 8 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om körkortslagen (1998:488)3

dels att 3 kap. 14 c § ska upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 14 b § och 5 kap. 15 b, 19 och 20 §§ ska ha följande lydelse.

3 kap.

14 b §

4

Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E,

C, CE, D1, D1E, D, eller DE, som efter återkallelse har utfärdats enligt 5 kap.
14 § andra stycket första meningen eller enligt 5 kap. 15 a §, eller som efter
villkor om alkolås har utfärdats enligt 5 kap. 15 b §, förnyas första gången vid
utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet eller på
det körkort som varit förenat med villkor om alkolås, om utfärdandet gjordes
före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte
år.

Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE,

D1, D1E, D eller DE som har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som
har utfärdats i en stat inom EES förnyas första gången vid utgången av den
giltighetstid som angavs på ursprungskörkortet, om utbytet eller ersättandet
gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas
vart femte år.

Vid förnyelse enligt denna paragraf tillämpas 12 § och 14 a §.

5 kap.

15 b §

5

När villkorstiden är slut får ett nytt körkort utan villkor om alkolås

utfärdas efter ansökan.

Om det i beslutet om villkor om alkolås finns krav som ska uppfyllas för

utfärdande gäller de kraven i stället för första stycket. Detsamma gäller ett
beslut av Transportstyrelsen som fattats efter beslutet om villkor om alkolås
men innan villkorstiden löpt ut.

1 Prop. 2017/18:63, bet. 2017/18:TU7, rskr. 2017/18:152.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006
om körkort, ändrat genom direktiven 2009/113/EG, 2011/94/EU, 2012/36/EU,
2013/22/EU, 2013/47/EU, 2014/85/EU, (EU) 2015/653 och (EU) 2016/1106.

3 Senaste lydelse av 3 kap. 14 c § 2012:874.

4 Senaste lydelse 2012:874.

5 Senaste lydelse 2010:1914.

SFS 2018:86

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

2

SFS 2018:86

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

19 §

6

En ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas endast om

sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden
bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Sådan
lämplighet förutsätter att sökanden

1. kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme

och ansvar i trafiken,

2. inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), och
3. uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafik-

säkerheten.

Som bruk av narkotika enligt första stycket 2 anses inte en behandling där

narkotika intas i enlighet med läkares eller någon annan behörig receptut-
färdares ordination, under förutsättning att bruket inte innebär någon trafik-
säkerhetsrisk.

20 §

7

Om ett beslut om villkor om alkolås fattas, ska sökandens rätt att

framföra körkortspliktiga fordon under villkorstiden vara begränsad på det
sätt som anges i 22 §. Villkorstiden ska vara ett år, om inte annat följer av
andra stycket.

Villkorstiden ska vara två år, om
1. återkallelse skulle ha skett enligt 3 § 1 på grund av brott mot 4 a § lagen

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott, eller

2. återkallelse annars skulle ha skett enligt 3 § 1 och sökanden under de

senaste fem åren före det brott som har föranlett återkallelsen har gjort sig
skyldig till annat brott mot 4 eller 4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott till
följd av alkoholförtäring.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt

5 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut om villkor om alkolås som

fattats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2017:272.

7 Senaste lydelse 2010:1914. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.