SFS 1993:820 Lag om ändring i körkortslagen (1977:477)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 1993:820 Lag om ändring i körkortslagen (1977:477)
SFS 1993_820 Lag om ändring i körkortslagen (1977_477)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:820

Utkom från trycket
den 24 juni 1993

Lag
om ändring i körkortslagen (1977:477);

utfärdad den 17 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 och 22 §§ körkortslagen

(1977:477)2 skall ha följande lydelse.

17 § I fall som avses i 16 § 7, 8, 9 eller 10 får återkallelsen begränsas till

att avse viss del av behörigheten.

Om ett körkort omfattar behörigheten D eller taxibehörighet får sådan

behörighet återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till brottslig
gärning som visar att han inte är lämplig att inneha körkort med sådan
behörighet.

22 §3 I stället för att körkortet eller körkortstillståndet återkallas skall
körkortshavaren meddelas varning i sådana fall som avses i 16 § 2 �6, om
varningen av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Detsamma gäller om körkortshavaren har brutit mot 4 § första stycket

lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller 30 § första stycket

järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) och alkoholkoncentrationen under el-

ler efter färden inte uppgick till 0,5 promille i hans blod eller 0,25 milli-

gram per liter i hans utandningsluft.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. �ldre föreskrifter gäller fortfa-

rande i fråga om gärningar som begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders Iacob us
(Kommunikationsdepartementet)

1

Prop. 1992/93: 189, bet. 1992/93:TU37, rskr. 1992/93:427.

2

Lagen omtryckt 1980:977.

3

Senaste lydelse 1990:1160.

1799

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.