SFS 1993:1695 Lag om ändring i körkortslagen (1977:477)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 1993:1695 Lag om ändring i körkortslagen (1977:477)
SFS 1993_1695 Lag om ändring i körkortslagen (1977_477)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1695 Lag

om ändring i körkortslagen (1977:477);

Utkom från trycket
den 18 januari 1994

utfärdad den 22 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 32 § körkortslagen (1977:477)2

skall ha följande lydelse.

32 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med-
delar ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag och
föreskrifter om undantag från lagen. Detsamma gäller föreskrifter om
förarutbildning och om sådan registrering som behövs för tillämpningen
av lagen. Regeringen får även meddela föreskrifter om utländska körkorts
giltighet i landet.

Regeringen får överlämna till postbefordringsföretag att medverka vid

utlämnande av körkort.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskil-

da fall medge undantag från denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders Iacob us
(Kommunikationsdepartementet)

1

Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94: TU 11, rskr. 1993/94:119.

2

Lagen omtryckt 1980:977.

4334

æ

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.