SFS 1994:442 Lag om ändring i körkortslagen (1977:477)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 1994:442 Lag om ändring i körkortslagen (1977:477)
SFS 1994_442 Lag om ändring i körkortslagen (1977_477)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i körkortslagen (1977:477);

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

(1977:477)2;

dels att 40 och 48 §§ skall upphöra att gälla,
dels att i 24 § ordet ⬝mål⬝ skall bytas ut mot ⬝ärende⬝,
dels att nuvarande 47 a § skall betecknas 46 a §,
dels att 39, 4 1 - 4 4 , 46, 47 och 49 §§ skall ha följande lydelse,
dels att den nya 46 a § skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 39 § skall lyda ⬝Förfarandet i körkorts-

ärenden m.m.⬝.

39 § Länsstyrelsen prövar frågor om återkallelse av körkort, körkorts-
tillstånd eller traktorkort, om nedsättning av spärrtid efter återkallelse och
om vägran att godkänna ett utländskt körkort.

Länsstyrelsen prövar också frågor om meddelande av körkortstillstånd

och utfärdande av traktorkort samt de andra frågor om körkort som
regeringen föreskriver.

Om länsstyrelsen finner anledning anta att någon inte bör ha körkort

eller traktorkort på grund av sina nykterhetsförhållanden, får länsstyrelsen
höra socialnämnden, om nämndens yttrande har betydelse för ärendets
avgörande.

41 §3 Om ett körkort eller traktorkort är omhändertaget enligt 23 § för-
sta stycket 1 - 3 , skall länsstyrelsen utan dröjsmål pröva om körkortet eller
traktorkortet skall återkallas tills vidare eller lämnas tillbaka.

42 § 1 ett ärende enligt denna lag får länsstyrelsen förelägga den enskilda
parten att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov.

43 § Beslutar länsstyrelsen om återkallelse, får länsstyrelsen samtidigt

förordna att ett godkänt förarprov skall avläggas innan körkort eller trak-
torkort lämnas ut. Om det begärs, skall länsstyrelsen också pröva frågan
om ett sådant medgivande som avses i 2 § tredje stycket.

44 § Om länsstyrelsen i ett ärende om återkallelse av körkort, körkorts-
tillstånd eller traktorkort beslutar att återkallelse inte skall ske, får länssty-
relsen meddela särskilda villkor för körkortet eller traktorkortet eller be-
sluta att en förnyad personutredning skall göras vid en senare tidpunkt.
Gäller ärendet återkallelse av ett körkortstillstånd, får länsstyrelsen för-
länga giltighetstiden för tillståndet.

46 § Ett föreläggande som avses i 42 § får överklagas endast tillsammans
med det beslut genom vilket ärendet avgörs.

1

Prop. 1993/94: 133, bet. 1993/94: JuU24, rskr. 1993/94:319.

2

Lagen omtryckt 1980:977. Senaste lydelse av 40 § 1985:431.

3

�ndringen innebär bl. a. att första stycket upphävs.

785

SFS 1994:442

Utkom från trycket
den 7 juni 1994

background image

SFS 1994:442

Ett beslut i fråga om förlängning av giltighetstiden för ett körkortstill-

stånd får inte överklagas.

46 a § Om länsstyrelsen anser att varning är en tillräcklig åtgärd, får
länsstyrelsen utfärda ett preliminärt beslut om varning för godkännande

inom viss tid.

Har ett preliminärt beslut utfärdats, får länsstyrelsen inte avgöra ärendet

förrän tiden för godkännande har gått ut. Ett godkännande är utan verkan,
om det lämnas sedan ärendet avgjorts.

Ett godkänt preliminärt beslut gäller som ett slutligt beslut vilket har

vunnit laga kraft.

47 § Länsstyrelsens beslut enligt 39 § första stycket får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol. Länsstyrelsen för det allmännas talan i ett
sådant mål. Den får föra talan även till förmån för den enskilda parten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

49 §3 Om allmän förvaltningsdomstols beslut överklagas av länsstyrel-
sen, skall överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då det
överklagade beslutet meddelades.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Mål som väckts i länsrätten

före ikraftträdandet prövas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

3

Senaste lydelse 1985:431.

INGER DAVIDSON

786

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.