SFS 2019:40 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 2019:40 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
SFS2019-40.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i körkortslagen (1998:488)

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 12 § körkortslagen (1998:488)
ska ha följande lydelse.

2 kap.
12 §
2 En polisman som har ett körkort med behörigheten B får i sin
tjänsteutövning köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare sträcka.

Detsamma gäller en kustbevakningstjänsteman eller en tulltjänsteman

som i sin tjänsteutövning av trafiksäkerhetsskäl måste flytta ett fordon i
samband med ett ingripande vid misstanke om rattfylleri.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

2 Senaste lydelse 2014:729.

SFS

2019:40

Publicerad
den

26 februari 2019

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.