SFS 1996:320 Lag om ändring i körkortslagen (1977:477)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 1996:320 Lag om ändring i körkortslagen (1977:477)
SFS 1996_320 Lag om ändring i körkortslagen (1977_477)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:320
Utkom från trycket
den 14 maj 1996

Lag
om ändring i körkortslagen (1977:477);

utfärdad den 18 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om körkortslagen (1977:477)3
dels att 1, 2, 6 a, 9,12,15, 32, 39 och 45 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 15a-15e och

31 a§§, samt närmast före 15 a § och 31 a § nya rubriker, av följande
lydelse.

1 §4 Denna lag gäller behörigheten att föra motorfordon, terrängmotor-

fordon, traktor och motorredskap.

Behörigheten att föra motorfordon, terrängmotorfordon eller motorred-

skap klass I anges på följande sätt i körkort.

Beteckning

A
Al
B

C

D

E

Behörighet

motorcykel
lätt motorcykel
personbil med en total vikt av högst 3,5
ton, lätt lastbil och ett till sådan bil kopp-
lat lätt släpfordon samt terrängvagn och
motorredskap klass I
tung lastbil, personbil med en total vikt
över 3,5 ton och ett till sådan bil kopplat
lätt släpfordon
buss och ett till buss kopplat lätt släp-

fordon
släpfordon, oavsett antal och vikt

Behörigheten A ger rätt att föra motorcykel med en högre effekt än 25

kilowatt eller ett förhållande mellan effekt och vikt som överstiger 0,16
kilowatt/kilogram endast om körkortshavaren har

1. innehaft körkort med behörigheten A under minst två år, eller

2. fyllt 21 år och godkänts i körprov för sådan motorcykel.

1

Prop 1995/96:118, bet. 1995/96:TU14, rskr. 1995/96:195.

2

Jfr rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort, (EGT L 237, 24.8.1991,

s.l, Celex 391L0439).
3

Lagen omtryckt 1980:977.

4

Senaste lydelse 1992:1729.

502

background image

SFS 1996:320

Behörighet att i yrkesmässig trafik för personbefordran föra personbil,

lätt lastbil eller terrängvagn utmärkes i körkort med beteckningen TAXI.

2 §5 Bil, terrängvagn, motorredskap klass I eller motorcykel får föras
endast av den som har körkort för fordonet. Har släpfordon kopplats till en
bil skall föraren ha körkortsbehörighet även för detta.

Utan hinder av första stycket får

1. lastbil, släpfordon eller buss föras

a) utan last eller passagerare inom garageområde, verkstadsområde eller

bensinstationsområde eller eljest kortare sträcka av den som har körkort
med behörigheten B,

b) med last eller passagerare i fall som avses under a), om färden äger

rum i samband med bärgning, reparation eller liknande åtgärd beträffande
fordonet samt föraren av detta har körkort med behörigheten B och har fyllt

19 år,

2. motorcykel, lastbil, släpfordon eller buss föras i tjänsteutövning av

polisman, som har körkort med behörigheten B.

Den vars körkort har återkallats får inom garageområde, verkstadsområde

eller liknande utan last eller passagerare föra fordon av det slag som det
återkallade körkortet berättigade honom att föra, om medgivande därtill har
lämnats. Sådant medgivande får avse en tid av högst tre år.

6 a §6 Den som uppfyller förutsättningarna enligt 9 § för att få ett
körkort utfärdat och har avlagt godkänt förarprov men vars körkort ännu
inte har lämnats ut får, utan hinder av kravet på körkort i 2 § första stycket,
4 § första stycket och 5 §, föra körkortspliktigt fordon som om körkortet
hade lämnats ut.

9 § Körkort får utfärdas endast för den som

1. har ett gällande körkortstillstånd,

2. vid utfärdandet varit folkbokförd i Sverige under minst 185 dagar eller

studerat här i minst sex månader, och

3. inte innehar körkort utfärdat i någon annan stat inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet (EES).

12 §7 Sökanden skall vid tidpunkten för utlämnandet av körkort ha

uppnått en ålder av

18 år för behörigheten A,
16 år för behörigheten Al,
18 år för behörigheten B,
18 år för behörigheten C,

21 år för behörigheten D,

18 år för behörigheten E,
19 år för taxibehörighet.

Förarprov för behörigheten C eller D eller för taxibehörighet får avläggas

endast om sökanden har körkort med behörigheten B.

Förarprov för behörigheten E får avläggas endast om sökanden har kör-

kort med behörighet för dragfordonet.

5

Senaste lydelse 1992:1729.

6

Senaste lydelse 1989:591.

7

Senaste lydelse 1989:591.

503

background image

SFS 1996:320

Andra och tredje styckena gäller inte om sökanden inom de tre senaste

åren har haft körkort med den behörighet som provet avser.

15 §8 Ett körkort gäller inte

1. innan det har lämnats ut,

2. medan det är återkallat,
3. medan det är omhändertaget,
4. om det har ersatts med ett annat körkort, eller
5. om det har bytts ut mot ett utländskt körkort.

Ett körkort blir också ogiltigt om

1. det inte efter an maning förnyas sedan tio år förflutit från körkortets

utfärdande, eller

2. innehavaren dessutom har ett eller flera andra giltiga körkort utfärdade

i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och efter
anmaning

a) inte anger vilket av körkorten han önskar behålla, eller
b) anger att han vill behålla ett annat körkort än det svenska körkortet.
Den vars körkort är omhändertaget får föra fordon av det slag som kör-

kortet berättigar honom till, om han har fått medgivande enligt 23 § andra
stycket.

För att ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE skall kunna för-

nyas enligt andra stycket 1 skall innehavaren, om han fyllt 65 år, visa att de
medicinska kraven för innehavet är uppfyllda.

Giltighet av utländska körkort
15 a § Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller i Sverige enligt sitt innehåll.

�ven ett annat utländskt körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om

körkortet inte är utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i
de konventioner om vägtrafik, som har undertecknats i Genève den 19 sep-
tember 1949 respektive i Wien den 8 november 1968, och inte heller är
utfärdat på engelska, tyska eller franska, gäller dock körkortet endast i
förening med en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller till
svenska, danska eller norska. Ett körkort som inte är försett med ett foto-
grafi av körkortshavaren, gäller endast tillsammans med en identitets-
handling med fotografi.

15 b § Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige

1. om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats,

2. om det har bytts ut mot ett svenskt körkort,
3. om innehavaren också har ett svenskt körkort och detta är omhän-

dertaget eller återkallat.

Om körkortet är utfärdat i en stat utanför Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet (EES), gäller körkortet inte i Sverige om innehavaren är folk-
bokförd i Sverige sedan mer än ett år.

Körkortet blir inte ogiltigt enligt andra stycket under den tid en ansökan

om utbyte enligt 31 a § prövas.

8

Senaste lydelse 1989:591.

504

background image

SFS 1996:320

15 c § Ett utländskt körkort medför inte rätt att föra bil innan inne-

havaren har fyllt 18 år. Det medför inte heller rätt för annan än medborgare
i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att

1. föra svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik, eller

2. föra svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för

transport av personer eller gods.

15 d § Om det föreligger någon sådan återkallelsegrund som avses i

16 §, skall ett utländskt körkorts giltighet i Sverige prövas.

Vid prövningen tillämpas de bestämmelser som gäller vid omprövning

för körkort utfärdade i Sverige.

�r innehavaren av det utländska körkortet folkbokförd i Sverige sedan

minst 185 dagar och är det utländska körkortet utfärdat i en stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kan körkortet vid denna pröv-
ning bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort och körkortsingripandet
därefter riktas mot det svenska körkortet.

15 e § Bestämmelserna i 15 a-15 d §§ gäller också midlertidigt k0rekort
och turistk0rekort utfärdade i Danmark, tillfälligt körkort utfärdat i Finland
och midlertidig kj0retillatelse meddelad i Norge.

Utbyte av utländska körkort

31 a § Ett körkort som är utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES), Schweiz eller Japan och som gäller i Sverige får
bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort, om innehavaren är folkbokförd i
Sverige sedan minst 185 dagar.

Utbyte av ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan får ske endast

om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som
anges i 7 §.

Vid beslut om utbyte av ett utländskt körkort får särskilda villkor före-

skrivas för körkortet.

32 §9 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag och
föreskrifter om undantag från lagen. Detsamma gäller föreskrifter om
förarutbildning och om sådan registrering som behövs för tillämpningen av
lagen.

Regeringen får överlämna till postbefordringsföretag att medverka vid

utlämnande av körkort.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda

fall medge undantag från denna lag.

39 §10 Länsstyrelsen prövar frågor om återkallelse av körkort, körkorts-
tillstånd eller traktorkort, om nedsättning av spärrtid efter återkallelse och
om giltighet eller utbyte av ett utländskt körkort.

Länsstyrelsen prövar också frågor om meddelande av körkortstillstånd

9

Senaste lydelse 1993:1695.

10

Senaste lydelse 1994:442.

505

background image

SFS 1996:320

och utfärdande av traktorkort samt de andra frågor om körkort som rege-
ringen föreskriver.

Om länsstyrelsen finner anledning anta att någon inte bör ha körkort eller

traktorkort på grund av sina nykterhetsförhållanden, får länsstyrelsen höra
socialnämnden, om nämndens yttrande har betydelse för ärendets avgöran-
de.

45 § Ett beslut om återkallelse, vägrad giltighet, utbyte enligt 15 d §
tredje stycket eller varning skall delges den som beslutet rör.

Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.
En körkortsbehörighet som har förvärvats före ikraftträdandet ger rätt att

föra fordon i enlighet med de äldre bestämmelserna. De nya bestämmelser-
na i 15 § gäller även i sådana fall.

Om godkänt förarprov för körkort med viss behörighet har avlagts före

ikraftträdandet, gäller för utfärdande och utlämnande av körkortet 9 § och

12 § första stycket i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

LEIF BLOMBERG

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

506

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.