SFS 1998:488 Körkortslag

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 1998:488 Körkortslag
980488.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Körkortslag;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

1 kap. Inledande bestämmelse

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om behörighet att köra motorfor-

don, terrängmotorfordon, traktor och motorredskap samt om handlingar som
ger sådan behörighet

(körkort och traktorkort)

.

Bestämmelser om behörighet att köra vissa fordon i yrkesmässig trafik

finns i yrkestrafiklagen (1998:490).

2 kap. Förarbehörighet

Krav på körkort

1 §

Personbil, lastbil, buss, motorcykel, terrängvagn och motorredskap

klass I får köras endast av den som har ett gällande körkort för fordonet. Har
släpfordon kopplats till en bil skall föraren ha körkortsbehörighet även för
släpfordonet.

För övningskörning gäller bestämmelserna i 4 kap.

2 §

Traktor med gummihjul och motorredskap klass II får köras på väg en-

dast av den som har ett gällande körkort eller traktorkort, om inte körningen
på väg avser en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats eller mel-
lan en gårds ägor eller för liknande ändamål.

3 §

Terrängskoter får köras endast av den som har körkort eller traktorkort.

4 §

Moped klass I får köras endast av den som har körkort. Moped klass II

får köras av den som har fyllt 15 år.

Förarbehörighet för särskilda fordonstyper

5 §

Förarbehörighet enligt 1 § anges i körkort med beteckningarna

A för motorcykel

1

Prop. 1997/98:124, bet. 1997/98:TU11, rskr. 1997/98:260.

2

Jfr rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort (EGT nr L 237,

24.8.1991, s.1, Celex 391L0439), senast ändrat genom rådets direktiv 97/26/EG (EGT
nr L 150, 7.6.1997, s.41, Celex 397L0026).

SFS 1998:488

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

2

SFS 1998:488

A1 för lätt motorcykel
B för
1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil samt enbart ett

lätt släpfordon som är kopplat till sådana bilar,

2. terrängvagn, och
3. motorredskap klass I
C för tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt enbart ett

lätt släpfordon som är kopplat till sådana bilar

D för buss och enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till buss
E för släpfordon, oavsett vikt och antal.

6 §

Behörigheten A ger rätt att köra motorcykel med en högre effekt än

25 kilowatt endast om körkortshavaren har haft ett körkort med behörigheten
A under minst två år eller godkänts i körprov på en sådan motorcykel efter
att ha fyllt 21 år. Detsamma gäller om motorcykeln har ett förhållande mel-
lan effekt och tjänstevikt som överstiger 0,16 kilowatt/kilogram.

7 §

Behörigheten B ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar.

8 §

Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten BE.

9 §

Körkort med behörigheten CE ger även behörigheten DE, om körkorts-

havaren har behörigheten D.

Undantag

10 §

Bestämmelserna i 1�4 §§ gäller inte vid färd med fordon inom ett in-

hägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat
område.

11 §

Den som har ett körkort med behörigheten B får köra lastbil och buss

med eller utan släpfordon, men utan last eller passagerare, inom garage-,
verkstads- eller bensinstationsområde. Detsamma gäller den som har fått ett
körkort med sådan behörighet återkallat, om särskilt medgivande lämnats.
Ett sådant medgivande gäller högst tre år.

12 §

Polis som har ett körkort med behörigheten B får i tjänsteutövning

köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare sträcka.

Särskilt förarbevis

13 §

Under höjd beredskap eller då regeringen har beslutat om tjänstgöring

enligt 4 kap. 8 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt får den som har ett
körkort med behörigheten B och har ett särskilt förarbevis köra det slag av
fordon som anges i det särskilda förarbeviset.

I övrigt skall bestämmelserna i denna lag gälla även det särskilda förarbe-

viset.

14 §

Ett bevis att körkort utfärdats gäller som körkort till dess körkortet

lämnats ut eller rätten att få ut körkortet förfallit.

background image

3

SFS 1998:488

3 kap. Utfärdande och giltighet av körkort och traktorkort

Förutsättningar för utfärdande av körkort

1 §

Körkort får utfärdas för den som

1. har körkortstillstånd,
2. är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader,
3. har fyllt
a) 16 år för behörigheten A1,
b) 18 år för behörigheterna A, B, C och E,
c) 21 år för behörigheten D, och
4. har avlagt godkänt förarprov.
Körkort får dock inte utfärdas för den som har ett körkort som är utfärdat i

en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Har ett körkort blivit ogiltigt av anledning som avses i 12 § eller 13 § för-

sta stycket 1 eller sista stycket får begäran om förlängning bifallas eller nytt
körkort utfärdas utan att förarprov avlagts, om ansökan om körkortstillstånd
görs inom ett år från det att behörigheten upphörde att gälla eller körkortet
blev ogiltigt. För utfärdande av körkort efter återkallelse gäller bestämmel-
serna i 5 kap.

2 §

Körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina

personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett
körkortspliktigt fordon. Körkortstillståndet gäller endast under en viss tid.

Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sö-

kanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma
att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

Lämplighet med hänsyn till de medicinska förhållandena förutsätter att

sökanden har tillfredsställande syn för att köra fordon av det slag ansök-
ningen avser och att sökanden i övrigt uppfyller de medicinska krav som är
nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

3 §

Den som söker eller har körkortstillstånd eller körkort är skyldig att ge-

nomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersök-
ning som behövs för den prövning som avses i 2 § andra och tredje styckena
eller annars i denna lag.

4 §

Förarprovet består av ett kunskapsprov och ett körprov. Förarprov får

inte avläggas om spärrtid löper. För förarprov för behörigheterna A, A1 eller
B skall sökanden kunna visa ett intyg om förarutbildning för fordonsslaget.

Kunskapsprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § första

stycket 1 och 3. Kunskapsprov för behörigheten A behöver inte avläggas om
sökanden redan har körkort med behörigheten A1.

Körprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § första

stycket 1�3.

5 §

Sökanden skall godkännas i förarprovet, om det visar att sökanden har

de kunskaper och den förmåga samt uppvisar det beteende som från trafiksä-
kerhetssynpunkt bör krävas av förare av körkortspliktiga fordon.

background image

4

SFS 1998:488

6 §

Körkort med behörigheten C eller D får utfärdas endast för den som

har körkort med behörigheten B. Om sökanden inom de tre senaste åren har
haft körkort med behörigheten BC, BD eller BCD får dock körkort med mot-
svarande behörighet utfärdas samtidigt.

7 §

Körkort med behörigheten BE, CE eller DE får utfärdas endast för den

som har behörighet för dragfordonet. Om sökanden inom de tre senaste åren
har haft körkort med behörighet för dragfordon och släpfordon av det slag
som ansökan avser får dock körkort med motsvarande behörighet utfärdas
samtidigt.

Förhandsbesked

8 §

Den som avser att ansöka om körkortstillstånd får begära förhandsbe-

sked i fråga om det finns hinder mot att meddela körkortstillstånd med hän-
syn till sökandens personliga eller medicinska förhållanden.

Spärrtid

9 §

Om det vid prövning av ansökan om förhandsbesked eller körkortstill-

stånd finns hinder mot att meddela körkortstillstånd på grund av sökandens
personliga förhållanden, skall en tid bestämmas före vars utgång körkort inte
får utfärdas

(spärrtid)

. Spärrtiden skall vara lägst en månad och högst tre år.

Villkor för innehav av körkortstillstånd eller körkort

10 §

När ett körkortstillstånd meddelas eller ett körkort utfärdas, får de sär-

skilda villkor för körkortsinnehavet som är nödvändiga från trafiksäkerhets-
synpunkt föreskrivas. Sådana villkor får också föreskrivas efter det att kör-
kortet har utfärdats.

Körkortets giltighet

11 §

Ett körkort gäller från och med den dag då det utfärdas.

12 §

Behörigheten C, CE, D eller DE gäller tills det att körkortshavaren

fyller 45 år och därefter för perioder om högst 10 år, om körkortshavaren har
visat att de medicinska kraven för att ha sådan behörighet är uppfyllda.

13 §

Ett körkort gäller inte om

1. det inte har förnyats efter föreläggande,
2. det är återkallat eller omhändertaget enligt 5 kap.,
3. det har ersatts med annat körkort,
4. det har bytts ut mot ett utländskt körkort, eller
5. innehavaren dessutom har ett eller flera andra giltiga körkort utfärdade i

andra stater inom EES och inte efter uppmaning anger vilket av körkorten
som skall behållas eller anger att ett annat än det svenska körkortet skall be-
hållas.

Ett körkort skall också förklaras ogiltigt om körkortshavaren begär det.

Ogiltigheten får begränsas till att avse viss behörighet.

background image

5

SFS 1998:488

Förnyelse av körkort

14 §

Ett körkort skall förnyas inom tio år efter det att det har utfärdats eller

senast förnyats. Körkortet skall också förnyas om det har förstörts eller kom-
mit bort eller om någon uppgift i det har ändrats.

Skyldighet att medföra körkort

15 §

Den som kör ett fordon som avses i 2 kap. 1 § skall ha med sig kör-

kortet eller ett bevis att körkort utfärdats. På begäran av bilinspektör eller po-
lis skall handlingen överlämnas för kontroll.

Traktorkort

16 §

Traktorkort får utfärdas för den som

1. har fyllt 16 år eller, om det finns särskilda skäl, 15 år,
2. har körkortstillstånd och som
3. genom godkänt kunskapsprov visat sig uppfylla de krav som bör ställas

från trafiksäkerhetssynpunkt.

17 §

Bestämmelserna i 2, 3, 8�11 §§, 13 § första stycket 2�3 och andra

stycket gäller även traktorkort.

Prövotid

18 §

För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov gäller en prövo-

tid av två år från dagen för provet. Om körkortshavaren redan har ett giltigt
körkort med annan behörighet, skall prövotiden endast omfatta vad som kan
återstå av prövotiden för det äldre körkortet.

4 kap. �vningskörning

1 §

Den som för att få körkort vill öva sig i att köra bil eller motorcykel får

övningsköra under de förutsättningar som anges i 2�5 §§ om han har kör-
kortstillstånd.

2 §

Den som övningskör skall, om annat inte följer av 3 eller 4 §, ha upp-

nått en ålder av

1. 16 år för körning med personbil eller med fordon som kräver förarbehö-

righet A1,

2. 17 år och 6 månader för körning med lätt lastbil eller med fordon som

kräver förarbehörighet A eller C, dock ej sådan motorcykel som avses i
2 kap. 6 §,

3. 18 år för körning med fordon som kräver förarbehörighet BE eller CE,
4. 20 år för körning med sådan motorcykel som avses i 2 kap. 6 § och med

fordon som kräver behörighet D eller DE.

3 §

Den som har uppnått en ålder av 17 år och 6 månader får övningsköra i

trafikskola med sådan motorcykel som avses i 2 kap. 6 § under förutsättning
att den som har uppsikt över körningen följer med på motorcykeln eller i en
sidvagn.

background image

6

SFS 1998:488

4 §

�vningskörning med sådant fordon som kräver behörigheten C, D eller

E får ske endast om den som övningskör har ett körkort med behörigheten B
eller inom tre år före övningskörningen har haft körkort för det slag av for-
don med vilket körningen sker.

5 §

�vningskörning skall ske under uppsikt av någon som har vana och

skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen avser. Sådan
uppsikt får utövas endast av

1. den som fyllt 21 år och sedan minst tre år har körkort för fordon av det

slag körningen avser, om övningskörningen sker inom polisväsendet eller
Försvarsmakten,

2. utbildningsledare eller trafiklärare, om övningskörningen sker i trafik-

skola,

3. den som fyllt 24 år och sedan minst fem år har körkort för fordon av det

slag som övningskörningen avser samt har godkänts som handledare för den
som övningskör, om övningskörningen sker i andra fall.

5 kap. Körkortsingripande

1 §

Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet eller ge-

nom varning.

Ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning skall när det

gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett
godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett
beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken eller motsva-
rande bestämmelse i annan författning.

Med svensk dom jämställs vid tillämpningen av denna lag brottmålsdom

eller annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol
eller någon annan utländsk myndighet.

2 §

Vad som sägs i detta kapitel om körkort gäller också körkortstillstånd

och traktorkort.

�&terkallelse av körkort

3 §

Ett körkort skall återkallas

1. om körkortshavaren har brutit mot 1 § andra stycket, 4 eller 4 a § lagen

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller 30 § första, andra eller tredje
stycket järnvägssäkerhetslagen (1990:1157),

2. om körkortshavaren har brutit mot 5 § lagen om straff för vissa trafik-

brott och överträdelsen inte kan anses som ringa,

3. om körkortshavaren genom upprepade brott i väsentlig grad har visat

bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i
trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon el-
ler spårvagn,

4. om körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet fordon

eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus,
underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot nå-
gon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om över-
trädelsen inte kan anses som ringa,

background image

7

SFS 1998:488

5. om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte

bör ha körkort,

6. om det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig

skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och
visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina
personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av kör-
kortspliktigt fordon,

7. om körkortshavarens förutsättningar för rätt att köra ett körkortspliktigt

fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han
från trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort,

8. om körkortshavaren inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg eller

bevis om godkänt förarprov.

4 §

�&terkallelse enligt 3 § får begränsas till att avse en eller flera behörig-

heter.

5 §

Ett körkort skall återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgö-

rande av återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att körkortet
kommer att återkallas villkorligt enligt 12 § på grund av 3 § 1 eller slutligt på
någon av de grunder som avses i 3 § 1�7. Om beslutet grundas på misstanke
om brottslig gärning, skall beslutets giltighetstid begränsas enligt vad som
gäller för spärrtid enligt 6 §.

Spärrtid

6 §

Vid körkortsåterkallelse enligt 3 § 1�6 skall det bestämmas en tid inom

vilken ett nytt körkort inte får utfärdas

(spärrtid)

. Spärrtiden skall vara lägst

en månad och högst tre år. Om körkortet återkallas enligt 3 § 1 och det är
fråga om grovt brott, skall spärrtiden bestämmas till lägst ett år.

Omhändertagande av körkort

7 §

Ett körkort skall omhändertas

1. om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon eller en spår-

vagn har visat tydliga tecken på påverkan av alkohol eller annat ämne,

2. om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas

enligt 3 § 1 eller 4,

3. om körkortshavaren till följd av sjukdom, skada eller dylikt saknar för-

utsättningar att köra ett körkortspliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt, eller

4. om körkortet är ogiltigt enligt 3 kap. 13 § eller 6 kap. 2 §.
Om körkortet skall omhändertas på grund av brott som avses i 3 § 4 får

körkortshavaren medges rätt att under 48 timmar närmast efter omhänderta-
gandet köra det slag av fordon som körkortet berättigar honom till.

8 §

Om ett fordon körs i strid mot denna lag eller en föreskrift som har

meddelats med stöd av lagen, skall polisen hindra fortsatt färd, om den kan
vara en påtaglig fara för trafiksäkerheten eller ställa till svåra problem på an-
nat sätt.

background image

8

SFS 1998:488

Varning

9 §

I stället för att körkortet återkallas skall körkortshavaren varnas i så-

dana fall som avses i 3 § 2�6, om varningen av särskilda skäl kan anses vara
en tillräcklig åtgärd.

Detsamma gäller om körkortshavaren brutit mot 4 § första stycket lagen

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller 30 § första stycket järnvägs-
säkerhetslagen (1990:1157) och alkoholkoncentrationen under eller efter
färden inte uppgått till 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram per liter i ut-
andningsluften.

Underlåtande av körkortsingripande m.m.

10 §

Om ett körkort varit omhändertaget eller återkallat tills vidare under

minst så lång tid som skulle ha bestämts som spärrtid, får det när återkallel-
sen slutligt avgörs beslutas att ytterligare ingripande inte skall ske.

Föreligger synnerliga skäl får med avvikelse från denna lag återkallelse

underlåtas eller spärrtid sättas ned om det kan ske utan fara för trafiksäkerhe-
ten. Underlåtes återkallelse får varning meddelas i stället.

11 §

Har någon ny omständighet inträffat eller blivit känd sedan ett beslut

om återkallelse, varning eller spärrtid har vunnit laga kraft, får återkallelsen
eller varningen hävas eller spärrtiden kortas eller ersättas med varning, om
det finns synnerliga skäl.

12 §

En återkallelse enligt 3 § 1 får ske villkorligt om körkortshavaren ef-

ter alkoholförtäring har brutit mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för
vissa trafikbrott. Närmare bestämmelser om förutsättningar m.m. för att
meddela villkorlig återkallelse finns i lagen (1998:489) om försöksverksam-
het med villkorlig körkortsåterkallelse.

Nytt körkort efter återkallelse

13 §

Ansökan om utfärdande av körkort efter återkallelse får inte prövas

innan giltighetstid för återkallelse tills vidare eller spärrtid löpt ut.

14 §

Efter återkallelse får nytt körkort utfärdas endast om sökanden har

körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller
kraven i 3 kap. 1 § om inte annat sägs i andra eller tredje stycket eller 15 §.

Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 2�4

bestämts till högst ett år får nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas
efter ansökan. Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd
av 3 § 1, 5�6 bestämts till högst ett år, eller om körkortet återkallats med stöd
av 3 § 7�8, får nytt körkort utfärdas efter ansökan om sökanden har körkorts-
tillstånd.

Vad som sägs i andra stycket gäller inte om ansökan om utfärdande av nytt

körkort görs mer än 14 månader efter det att spärrtiden enligt 6 § eller giltig-
hetstiden enligt 5 § började löpa eller, vid återkallelse med stöd av 3 § 7�8,
körkortshavaren fick del av beslutet. Har ansökan gjorts senast två månader
efter det att beslutet om återkallelse vann laga kraft gäller dock vad som
sagts i andra stycket.

background image

9

SFS 1998:488

15 §

Vad som sägs i 14 § andra stycket gäller inte i fråga om återkallelse

med stöd av 3 § 1�6 om prövotid enligt 3 kap. 18 § löpte för sökanden vid
tidpunkten för den händelse som medförde att körkortet återkallades.

Om det i beslut om återkallelse beslutats om krav som skall uppfyllas för

utfärdande gäller dessa krav i stället för kraven enligt 14 §. Detsamma gäller
beslut av körkortsmyndighet som fattats efter beslut om återkallelse men
innan giltighetstiden för återkallelse tills vidare eller spärrtiden löpt ut.

6 kap. Utländska körkort

Giltighet i Sverige

1 §

Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES gäller i Sverige

enligt sitt innehåll. Om innehavare av ett sådant körkort är permanent bosatt
i Sverige, gäller även bestämmelserna i 3 kap. 10 §. Ett sådant körkort jäm-
ställs med svenskt körkort vid tillämpningen av 4 kap. 4 eller 5 §.

�ven andra utländska körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om kör-

kortet inte är utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i de
konventioner om vägtrafik som har undertecknats i Genève den 19 septem-
ber 1949 respektive i Wien den 8 november 1968, och inte heller är utfärdat
på engelska, tyska eller franska, gäller dock körkortet endast tillsammans
med en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller till svenska,
danska eller norska. Ett körkort som inte är försett med ett fotografi av kör-
kortshavaren gäller endast tillsammans med en identitetshandling med foto-
grafi.

2 §

Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige

1. om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats,
2. om det har bytts ut mot ett svenskt körkort,
3. om innehavaren också har ett svenskt körkort och detta är omhänderta-

get eller återkallat, eller

4. om körkortshavaren i fall som avses i 3 kap. 13 § första stycket 5 har

förklarat att han vill behålla det svenska körkortet.

�r körkortet utfärdat i en stat utanför EES, gäller det inte i Sverige om

innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år.

Körkortet är inte ogiltigt enligt andra stycket under den tid en ansökan om

utbyte enligt 7 § prövas.

3 §

Ett utländskt körkort medför inte rätt att köra bil innan innehavaren har

fyllt 18 år. Ett utländskt körkort medför inte rätt för någon annan än en med-
borgare i en stat inom EES att köra svenskregistrerad lastbil eller buss i för-
värvsverksamhet för transport av personer eller gods.

4 §

Utan hinder av 2 kap. 4 § får en person som fyllt 15 år och som är bo-

satt utomlands men tillfälligt vistas här bruka en moped klass I som han fört
in i landet, om den uppfyller de villkor som gäller för sådana fordon i hans
hemland. Detta gäller dock endast om den som har fört in fordonet får köra
detta i hemlandet utan körkort eller därmed jämförlig handling.

background image

10

SFS 1998:488

Ingripande mot ett utländskt körkort m.m.

5 §

Om det finns någon sådan grund för körkortsingripande som avses i

5 kap., skall ett utländskt körkorts giltighet i Sverige prövas.

Vid prövningen tillämpas de bestämmelser som gäller vid ingripande mot

körkort utfärdade i Sverige.

6 §

�r innehavaren av det utländska körkortet permanent bosatt i Sverige

och är det utländska körkortet utfärdat i en stat inom EES, kan körkortet vid
den prövning som avses i 5 § bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort.
Körkortsingripandet eller begränsningen i körkortets giltighet skall därefter
gälla det svenska körkortet.

Utbyte av utländska körkort

7 §

Ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES, Schweiz eller Japan och

som gäller i Sverige får bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort, om inne-
havaren är permanent bosatt i Sverige.

Ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan får bytas ut endast om

körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i
3 kap. 2 §.

8 §

Vid beslut om utbyte av ett utländskt körkort gäller bestämmelserna i

3 kap. 10 §.

7 kap. Förfarandet i körkortsärenden m.m.

1 §

Vad som sägs i detta kapitel om körkort gäller också körkortstillstånd

och traktorkort.

2 §

Länsstyrelsen prövar ärenden om medgivande enligt 2 kap. 11 §, om

förlängd giltighet enligt 3 kap. 12 § samt ärenden enligt 3 kap. 3 §, 13 § för-
sta stycket 5 och andra stycket. Länsstyrelsen prövar även frågor som avses i
3 kap. 16 § 1.

Länsstyrelsen prövar också ärenden om godkännande av handledare, för-

handsbesked, villkor för innehav av körkortstillstånd och körkort, körkorts-
tillstånd, körkortsingripande och giltighet eller utbyte av ett utländskt kör-
kort.

3 §

Vägverket beslutar om utfärdande av körkort och prövar ärenden enligt

3 kap. 13 § första stycket 1.

4 §

Omhändertagande av körkort enligt 5 kap. 7 § beslutas av polismyn-

dighet eller åklagare.

5 §

Om ett körkort har blivit omhändertaget enligt 5 kap. 7 § första stycket

1�3 skall länsstyrelsen utan dröjsmål pröva frågan om körkortet skall åter-
kallas tills vidare eller lämnas tillbaka.

background image

11

SFS 1998:488

6 §

Länsstyrelsen får utfärda preliminärt beslut om körkortsingripande för

godkännande inom viss tid, om det med hänsyn till omständigheterna och
uppgifterna i ärendet finns grundad anledning att anta att körkortshavaren är
beredd att godta ett beslut om körkortsingripande.

Har preliminärt beslut utfärdats, får ärendet inte tas upp på nytt förrän ti-

den för godkännande har gått ut. Godkännande som sker efter det att ärendet
avgjorts är ogiltigt.

Ett godkänt preliminärt beslut gäller som beslut som har vunnit laga kraft.

Verkställighet av beslut m.m.

7 §

Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges.

Ett beslut om körkortsingripande skall delges den som beslutet rör.

8 §

Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid med anledning av

återkallelse räknas från den dag då beslutet delges körkortshavaren eller från
den tidigare dag när körkortshavaren överlämnar körkortet till länsstyrelsen.
Har beslutet föregåtts av ett beslut om omhändertagande av körkortet eller av
ett beslut om återkallelse tills vidare, räknas spärrtiden från det först del-
givna beslutet. Har giltigheten av beslut om återkallelse av körkort tills vi-
dare löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas skall den tid un-
der vilket körkortet varit ogiltigt räknas av från spärrtiden.

Spärrtiden löper i andra fall från den dag som anges i beslutet.

9 §

Ogiltigt körkort skall överlämnas till länsstyrelsen.

8 kap. �verklagande

1 §

Länsstyrelsens beslut enligt 7 kap. 2 § får, om inte annat följer av tredje

stycket eller 3 §, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Länsstyrelsen
får föra talan även till förmån för den enskilda parten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Länsstyrelsens beslut i ett ärende om godkännande som handledare får

överklagas hos Vägverket.

2 §

Vägverkets beslut att vägra utfärda körkort enligt 3 kap. 1 § första

stycket 2 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Vägverkets beslut i ärende om godkännande som handledare och övriga

beslut i fråga om utfärdande av körkort eller traktorkort eller om förnyelse av
körkort får inte överklagas.

3 §

Ett föreläggande om att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förar-

prov får överklagas endast tillsammans med det beslut genom vilket ärendet
avgörs.

En uppmaning enligt 3 kap. 13 § första stycket 5 får inte överklagas. Det-

samma gäller beslut om omhändertagande av körkortstillstånd, körkort eller
traktorkort enligt 5 kap. 7 § och beslut i fråga om godkännande vid förar-
prov.

background image

12

SFS 1998:488

9 kap. Ansvarsbestämmelser

1 §

Körs moped klass II av barn som inte har fyllt 15 år, döms den som har

vårdnaden om barnet eller, om förseelsen har begåtts av barnet i ett anställ-
ningsförhållande, arbetsgivaren till böter, om vårdnadshavaren eller arbetsgi-
varen uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankom-
mer på honom för att hindra förseelsen. Till samma straff döms även den
som i annat fall uppsåtligen eller av oaktsamhet tillåter barn som inte har
fyllt 15 år att köra moped klass II.

2 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 15 § döms

till penningböter.

Föraren skall inte dömas till straff,
1. om körkortet skall förnyas och föraren före färden har återlämnat kortet

eller gjort anmälan om att det förstörts eller kommit bort, eller

2. om återkallelse av körkort begränsats på det sätt som anges i 5 kap. 4 §

och färden äger rum inom två månader från det att frågan om återkallelse
slutligt har avgjorts, eller

3. om förarens identitet genast har kunnat fastställas.

3 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte överlämnar ogiltigt kör-

kort till länsstyrelsen enligt 7 kap. 9 § döms till penningböter.

4 §

Bestämmelser om ansvar för den som i annat fall än som avses i 1�3 §§

kör fordon i strid mot denna lag finns i lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott.

10 kap. Bemyndiganden m.m.

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt med-
dela föreskrifter om

1. lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar

som ger rätt att köra motordrivna fordon,

2. länsstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som anges i

7 kap.,

3. registrering som behövs för tillämpningen av lagen.
Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.
Regeringen får låta postbefordringsföretag lämna ut körkort.

2 §

Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att kör-

kortshavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig att ha körkort, skall
läkaren anmäla det till länsstyrelsen. Innan anmälan görs skall läkaren un-
derrätta körkortshavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anled-
ning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att av-
stå från att köra körkortspliktigt fordon.

Bestämmelserna i första stycket gäller även den som har körkortstillstånd

och traktorkort.

background image

13

SFS 1998:488

3 §

I ärenden enligt denna lag får den enskilde föreläggas att ge in läkarin-

tyg eller bevis om godkänt förarprov eller att förnya körkortet.

4 §

Frågor som enligt denna lag skall prövas av en länsstyrelse handläggs

av länsstyrelsen i det län där personen som frågan rör är folkbokförd eller,
om denne inte är folkbokförd i Sverige, av länsstyrelsen i det län där han el-
ler hon vistas. Saknar personen bestämd vistelseort i Sverige, handläggs frå-
gan av länsstyrelsen i det län där ett ingripande eller en straffbelagd förseelse
har skett.

Länsstyrelsen enligt första stycket får hänskjuta ärenden enligt denna lag

till annan länsstyrelse om sökanden begär det och länsstyrelsen finner det
lämpligt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 då körkortslagen

(1977:477) upphör att gälla. Bestämmelsen i 5 kap. 12 § träder dock i kraft
den dag regeringen bestämmer och upphör att gälla fem år efter ikraftträdan-
det.

2. Innehavare av körkort med behörighet C, CE, D eller DE som senast

den 31 december 1998 fyller 45 år skall senast den 30 september 2003 an-
söka om sådan förlängning av giltighet av behörighet som stadgas i 3 kap.
12 § om körkortet inte skall förnyas dessförinnan enligt 3 kap. 14 § första
meningen. Vid ansökan eller förnyelsen skall körkortshavaren visa att de
medicinska kraven för behörigheten är uppfyllda.

3. Den som vid ikraftträdandet innehar körkort med behörighet C, CE, D,

DE eller TAXI behöver inte förnya körkortet enligt 3 kap. 14 § andra me-
ningen av den anledningen att giltighetstid för körkortsbehörighet C, CE, D
eller DE skall antecknas på körkortet eller för att behörigheten TAXI slopats.

4. Godkännande som handledare som meddelats före ikraftträdandet gäl-

ler som godkännande enligt den nya lagen. Bestämmelserna om övningskör-
ning i körkortsförordningen (1977:722) gäller för den som vid ikraftträdan-
det har uppnått en ålder av 17 år och 6 månader och har körkortstillstånd.

5. Den gamla lagen gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut

om förnyelse av körkort som meddelats före ikraftträdandet.

6. Undantag som beviljats enligt den gamla lagen gäller i enlighet med sitt

innehåll. Ansökan om undantag som getts in före ikraftträdandet prövas en-
ligt den gamla lagen.

7. Körkortsbehörighet A L�TT MOTORCYKEL och B som förvärvats

före den 1 juli 1996 ger alltjämt rätt att köra fordon enligt de definitioner
som fanns före ikraftträdandet av lagen (1996:320) om ändring i körkortsla-
gen (1977:477).

8. �rende som anhängiggjorts hos en länsstyrelse före ikraftträdandet

skall avgöras av denna länsstyrelse.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

INES UUSMANN
(Kommunikationsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.