SFS 2003:216 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 2003:216 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
030216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 15 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488)

dels

att 2 kap. 7 och 11 §§, 3 kap. 1, 4, 6, 7, 10 och 15 §§, 4 kap. 1 och

2 §§, 5 kap. 14 och 15 §§, 7 kap. 2 och 3 §§, 8 kap. 2 § samt 10 kap. 4 §
skall ha följande lydelse,

dels

att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna skall ha

följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 kap. 2 a och 7 a §§,

av följande lydelse.

2 kap.

7 §

Behörigheten B ger rätt att köra tre- och fyrhjuliga motorcyklar.

11 §

Inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde får den som har

ett körkort med behörigheten B köra personbil oavsett totalvikt samt lastbil
och buss, med eller utan släpfordon men utan last eller passagerare.

Om ett särskilt medgivande lämnats får den som har fått ett körkort med

behörigheten B återkallat, med de begränsningar som anges i första stycket,
köra fordon som anges där samt moped klass I. Ett medgivande får lämnas
för högst tre år.

3 kap.

1 §

Körkort får utfärdas för den som

1. har körkortstillstånd,
2. är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader,
3. har fyllt
a) 16 år för behörigheten A1,
b) 18 år för behörigheterna A, B, C och E,
c) 21 år för behörigheten D, och
4. har avlagt godkänt förarprov.
Körkort får dock inte utfärdas för den som har ett körkort som är utfärdat i

en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Har ett körkort blivit ogiltigt av anledning som avses i 12 § eller 13 §

första stycket 1 eller sista stycket får ett nytt körkort utfärdas utan att förar-
prov avlagts, om den sökande efter det att körkortet blivit ogiltigt har med-

1

Prop. 2002/03:55, bet. 2002/03:TU4, rskr. 2002/03:161.

SFS 2003:216

Utkom från trycket
den 2 juni 2003

background image

2

SFS 2003:216

delats körkortstillstånd för de behörigheter som upphört att gälla. För ut-
färdande av körkort efter återkallelse gäller bestämmelserna i 5 kap.

2 a §

Ett körkortstillstånd skall förklaras ogiltigt, om innehavaren begär

det. Ogiltigheten får begränsas till att avse viss behörighet.

4 §

Förarprovet består av ett kunskapsprov och ett körprov. Förarprov får

inte avläggas om spärrtid löper.

Kunskapsprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 §

första stycket 1 och 3. Kunskapsprov för behörigheten A behöver inte av-
läggas om sökanden redan har körkort med behörigheten A1.

Körprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § första

stycket 1�3.

6 §

Körkort med behörigheten C eller D får utfärdas endast för den som

har körkort med behörigheten B. Om sökanden har haft körkort med
behörigheten BC, BD eller BCD får dock körkort med motsvarande behörig-
het utfärdas samtidigt.

7 §

Körkort med behörigheten BE, CE eller DE får utfärdas endast för den

som har behörighet för dragfordonet. Om sökanden har haft körkort med be-
hörighet för dragfordon och släpfordon av det slag som ansökan avser får
dock körkort med motsvarande behörighet utfärdas samtidigt.

7 a §

Krav på innehav av körkortstillstånd gäller inte vid ett körprov, om

sökanden redan har ett körkort med behörighet som utan något medicinskt
skäl har villkorats till att avse automatväxlat fordon och körprovet skall ske
med ett manuellt växlat fordon för vilket samma behörighet krävs.

I övrigt skall 4 och 5 §§ gälla i tillämpliga delar.

10 §

När ett körkortstillstånd meddelas eller ett körkort utfärdas, får de

särskilda villkor för körkortsinnehavet som är nödvändiga från trafiksäker-
hetssynpunkt föreskrivas. Sådana villkor får också föreskrivas efter det att
körkortstillståndet har meddelats eller körkortet utfärdats.

15 §

Den som kör ett fordon som avses i 2 kap. 1 § skall ha med sig

1. körkortet, eller
2. ett bevis att körkort utfärdats och handling som styrker förarens identitet.
På begäran av bilinspektör eller polis skall handlingarna överlämnas för

kontroll.

4 kap.

1 §

Den som för att få körkort vill öva sig i att köra bil eller motorcykel får

övningsköra under de förutsättningar som anges i 2�5 §§ om han har kör-
kortstillstånd.

Kravet på innehav av körkortstillstånd gäller dock inte den som redan har

ett körkort med behörighet som utan något medicinskt skäl har villkorats till
att avse automatväxlat fordon och övningskörningen skall ske med ett manu-
ellt växlat fordon för vilket samma behörighet krävs.

background image

3

SFS 2003:216

2 §

Den som övningskör skall, om annat inte följer av 3 eller 4 §, ha upp-

nått en ålder av

1. 16 år för körning med personbil utan släpfordon eller med fordon som

kräver förarbehörighet A1,

2. 17 år och 6 månader för körning med
a) fordon som kräver förarbehörighet A, dock inte sådan motorcykel som

avses i 2 kap. 6 §,

b) andra fordon som kräver förarbehörighet B än sådana som avses i 1,
3. 18 år för körning med fordon som kräver förarbehörighet BE, C eller

CE, och

4. 20 år för körning med sådan motorcykel som avses i 2 kap. 6 § och med

fordon som kräver behörighet D eller DE.

5 kap.

14 §

2

Efter återkallelse får nytt körkort utfärdas endast om sökanden har

körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller
kraven i 3 kap. 1 § om inte annat sägs i andra stycket eller 15 §.

Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 2�4

bestämts till högst ett år får nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas
efter ansökan. Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd
av 3 § 1, 5�6 bestämts till högst ett år, eller om körkortet återkallats med
stöd av 3 § 7�8, får nytt körkort utfärdas efter ansökan om sökanden har kör-
kortstillstånd.

15 §

Vad som sägs i 14 § andra stycket gäller inte i fråga om återkallelse

med stöd av 3 § 1�6 om prövotid enligt 3 kap. 18 § löpte för sökanden vid
tidpunkten för den händelse som medförde att körkortet återkallades.

Om det i beslut om återkallelse beslutats om krav som skall uppfyllas för

utfärdande gäller dessa krav i stället för kraven enligt 14 §. Detsamma gäller
beslut av körkortsmyndighet som fattats efter beslut om återkallelse men
innan giltighetstiden för återkallelse tills vidare eller spärrtiden löpt ut.

Efter ett beslut om återkallelse enligt 3 § 2�4 får länsstyrelsen besluta att

en ansökan om körkortstillstånd skall ges in. Ett sådant beslut får länsstyrel-
sen meddela om det före utfärdande av ett nytt körkort har framkommit om-
ständigheter som ger anledning att pröva lämpligheten av att meddela kör-
kortstillstånd.

7 kap.

2 §

Länsstyrelsen prövar ärenden om medgivande enligt 2 kap. 11 § andra

stycket, om förlängd giltighet enligt 3 kap. 12 § samt ärenden enligt 3 kap.
3 §, 13 § första stycket 5 och andra stycket. Länsstyrelsen prövar även frågor
som avses i 3 kap. 16 § 1.

Länsstyrelsen prövar också ärenden om godkännande av handledare, för-

handsbesked, villkor för innehav av körkortstillstånd och körkort utom i så-
dana fall som anges i 3 § andra stycket, körkortstillstånd, körkortsingripande
och giltighet eller utbyte av ett utländskt körkort.

2

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

4

SFS 2003:216

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

3 §

Vägverket beslutar om utfärdande av körkort och prövar ärenden enligt

3 kap. 13 § första stycket 1.

Vägverket beslutar också i frågor om villkor som innebär krav på auto-

matväxlat fordon, om villkoret inte är medicinskt betingat.

8 kap.

2 §

Vägverkets beslut att vägra utfärda körkort enligt 3 kap. 1 § första

stycket 2 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Vägverkets beslut i ärende om godkännande som handledare får inte över-

klagas. Detsamma gäller andra beslut än som avses i första stycket i fråga
om utfärdande av körkort eller traktorkort eller om förnyelse av körkort samt
beslut i fråga om villkor enligt 7 kap. 3 § andra stycket.

10 kap.

4 §

Frågor som enligt denna lag skall prövas av en länsstyrelse handläggs

av länsstyrelsen i det län där personen som frågan rör är folkbokförd eller,
om denne inte är folkbokförd i Sverige, av länsstyrelsen i det län där han el-
ler hon vistas.

Saknar personen bestämd vistelseort i Sverige, handläggs frågan om gil-

tighet av ett utländskt körkort eller om körkortsingripande av länsstyrelsen i
det län där ett ingripande eller en straffbelagd förseelse har skett.

�vriga körkortsärenden avseende personer som saknar bestämd vistelse-

ort i Sverige handläggs av den länsstyrelse som meddelat det senast gällande
körkortstillståndet eller, om något körkortstillstånd inte meddelats, av den
länsstyrelse som beslutat om det senaste gällande körkortet.

Länsstyrelsen enligt första, andra och tredje styckena får hänskjuta ären-

den enligt denna lag till annan länsstyrelse om sökanden begär det och läns-
styrelsen finner det lämpligt.

1.

Denna lag träder i kraft den 1

oktober 1998 då körkortslagen

(1977:477) upphör att gälla. Bestämmelsen i 5 kap. 12 § träder dock i kraft
den dag regeringen bestämmer och upphör att gälla den 1 februari 2009.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.
2. För återkallelse som prövats slutligt före den 1 oktober 1998 gäller

5 kap. 14 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.