SFS 2004:524 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 2004:524 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
040524.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 3 och 9 §§ körkortslagen

(1998:488) skall ha följande lydelse.

5 kap.

3 § Ett körkort skall återkallas

1. om körkortshavaren har brutit mot 1 § andra stycket, 4 eller 4 a § lagen

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller 30 § första, andra eller tredje
stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller
10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägslagen (2004:519),

2. om körkortshavaren har brutit mot 5 § lagen om straff för vissa trafik-

brott och överträdelsen inte kan anses som ringa,

3. om körkortshavaren genom upprepade brott i väsentlig grad har visat

bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i
trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon el-
ler spårvagn,

4. om körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet fordon

eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus,
underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot nå-
gon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om över-
trädelsen inte kan anses som ringa,

5. om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte

bör ha körkort,

6. om det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig

skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och
visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina
personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av kör-
kortspliktigt fordon,

7. om körkortshavarens förutsättningar för rätt att köra ett körkortspliktigt

fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han
från trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort,

8. om körkortshavaren inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg eller

bevis om godkänt förarprov.

1 Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258.

SFS 2004:524

Utkom från trycket
den 16 juni 2004

2 SFS 2004:518�558

background image

2

SFS 2004:524

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

9 § I stället för att körkortet återkallas skall körkortshavaren varnas i så-
dana fall som avses i 3 § 2�6, om varningen av särskilda skäl kan anses vara
en tillräcklig åtgärd.

Detsamma gäller om körkortshavaren brutit mot 4 § första stycket lagen

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § första stycket lagen
(1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller 10 kap. 2 § första
stycket järnvägslagen (2004:519) och alkoholkoncentrationen under eller ef-
ter färden inte uppgått till 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram per liter i
utandningsluften.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Bestämmelsen i 5 kap. 3 § 1 gäller även den som har brutit mot 30 §

första, andra eller tredje stycket järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) i dess
lydelse före den 1 juli 2004.

3. Bestämmelsen i 5 kap. 9 § andra stycket gäller även den som har brutit

mot 30 § första stycket järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) i dess lydelse
före den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.