SFS 2001:571 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 2001:571 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
010571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 14 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488)

dels

att rubriken till 1 kap. skall ha följande lydelse,

dels

att 1 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 2 och 3 §§, av

följande lydelse.

1 kap.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om

1. behörighet att köra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och mo-

torredskap,

2. handlingar som ger sådan behörighet, nämligen körkort och traktorkort,
3. körkortstillstånd, varmed avses ett beslut om att sökanden uppfyller

medicinska och personliga krav för att körkort eller traktorkort skall få utfär-
das,

4. körkortshavare, varmed avses den som har körkortstillstånd eller kör-

kort.

Bestämmelser om behörighet att köra vissa fordon i yrkesmässig trafik

finns i yrkestrafiklagen (1998:490).

2 §

Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i la-

gen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

3 §

Med begreppet permanent bosättning avses i denna lag bosättning un-

der minst 185 dagar varje kalenderår

1. till följd av personlig och yrkesmässig anknytning, eller
2. om yrkesmässig anknytning saknas, till följd av personlig anknytning

som präglas av nära band mellan en person och den plats där han bor.

En person som har yrkesmässig anknytning till en annan plats än den till

vilken han har personlig anknytning och som därför omväxlande bor på
olika platser i två eller flera stater skall dock anses vara permanent bosatt i
den stat till vilken han har personlig anknytning under förutsättning att han
regelbundet återvänder dit. Detta villkor behöver dock inte uppfyllas om
personen bor i en stat för att genomföra en tidsbegränsad uppgift.

1

Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252.

SFS 2001:571

Utkom från trycket
den 3 juli 2001

background image

2

SFS 2001:571

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför inte att den

permanenta bosättningen ändras.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.