SFS 1999:878 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 1999:878 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
990878.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 11 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 3 och 4 §§ samt 9 kap. 4 §

körkortslagen (1998:488) skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

Terrängskoter får köras endast av den som har förarbevis för terräng-

skoter.

Bestämmelser om förarbevis för terrängskoter finns i lagen (1999:877) om

förarbevis för moped klass I och för terrängskoter.

4 §

Moped klass I får köras endast av den som har körkort, traktorkort eller

förarbevis för moped klass I.

Moped klass II får köras endast av den som har fyllt 15 år.
Bestämmelser om förarbevis för moped klass I finns i lagen (1999:877)

om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter.

9 kap.

4 §

Bestämmelser om ansvar för den som i annat fall än som avses i 1�3 §§

kör fordon i strid mot denna lag finns i lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott och lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för ter-
rängskoter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. De äldre bestämmelserna

om moped klass I skall dock tillämpas till och med den 31 mars 2000.

2. Körkort eller traktorkort som utfärdats före ikraftträdandet ger fortsatt

rätt att köra terrängskoter. Detta gäller även när ett sådant körkort förnyas el-
ler ett nytt körkort utfärdas på grund av ändrad behörighet.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1998/99:123, bet. 1999/2000:TU2, rskr. 1999/2000:17.

SFS 1999:878

Utkom från trycket
den 23 november 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.