SFS 2004:1087 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 2004:1087 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
041087.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488)

dels att 4 kap. 5 §, 6 kap. 1 §, 8 kap. 2 § och 10 kap. 1 § skall ha följande

lydelse,

dels att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 4 kap. 6�11 §§, samt

närmast före 4 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det närmast före 4 kap. 1 § skall införas en ny rubrik som skall

lyda ⬝Krav för övningskörning⬝.

4 kap.

Uppsikt under övningskörning

5 § �vningskörning skall ske under uppsikt av någon som har vana och
skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen avser samt

1. är utbildningsledare eller trafiklärare, om övningskörningen sker i tra-

fikskola,

2. uppfyller kraven i 6 §, om övningskörningen sker inom polisväsendet

eller Försvarsmakten, eller

3. har godkänts som handledare enligt 7 §, om övningskörningen sker i

andra fall.

6 § Uppsikt under övningskörning inom polisväsendet eller Försvarsmak-
ten får utövas endast av den som

1. fyllt 21 år,
2. har körkort för fordon av det slag körningen avser, och
3. under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren haft ett sådant kör-

kort.

Uppsikt enligt första stycket får dock inte utövas av den vars körkort un-

der de senaste tre åren har varit återkallat enligt

1. 5 kap. 3 § 1, 5 eller 6, eller
2. 5 kap. 3 § 2�4, om den sammanlagda spärrtid som under de senaste tre

åren har bestämts enligt 5 kap. 6 § överstiger tre månader.

Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills vidare enligt

5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den para-
grafen.

1 Prop. 2003/04:160, bet. 2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63.

SFS 2004:1087

Utkom från trycket
den 10 december 2004

background image

2

SFS 2004:1087

7 § Uppsikt under övningskörning som avses i 5 § 3 får utövas endast av
den som har godkänts som handledare för den som övningskör. Sådant god-
kännande får meddelas den som

1. fyllt 24 år,
2. har körkort för fordon av det slag körningen avser,
3. under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren haft ett sådant kör-

kort, och

4. har genomgått introduktionsutbildning tillsammans med den som skall

övningsköra, om det är fråga om övningskörning för förarbehörigheten B.

Ett godkännande som handledare får dock inte meddelas den vars körkort

under de senaste tre åren har varit återkallat enligt vad som sägs i 6 § andra
och tredje styckena.

8 § Ett godkännande som handledare enligt 7 § upphör att gälla, om hand-
ledarens körkort återkallas enligt 5 kap. 3 § eller återkallas tills vidare enligt
5 kap. 5 §.

Länsstyrelsen skall på begäran av handledaren eller den som övningskör

upphäva ett godkännande som handledare.

9 § Introduktionsutbildning som anges i 7 § första stycket 4 får bedrivas
endast efter tillstånd av Vägverket.

Vägverket får ge tillstånd till fysiska och juridiska personer, som med

hänsyn till ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt bedöms
ha förutsättningar att bedriva en god utbildning.

10 § Vägverket får återkalla ett tillstånd om förutsättningarna enligt 9 §
andra stycket inte längre finns eller om föreskrifter om introduktionsutbild-
ning som meddelats med stöd av 10 kap. 1 § inte iakttagits. Ett tillstånd får
även återkallas på tillståndshavarens begäran.

11 § Vägverket skall utöva tillsyn över sådan introduktionsutbildning som
anges i 9 § första stycket.

Tillsynen skall omfatta att förutsättningarna enligt 9 § andra stycket är

uppfyllda och att föreskrifter om introduktionsutbildning som meddelats
med stöd av 10 kap. 1 § iakttas.

Den som bedriver utbildning skall på begäran av Vägverket lämna till-

träde till lokaler samt ge upplysningar och lämna ut handlingar i den ut-
sträckning som behövs för tillsynen.

6 kap.

1 § Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES gäller i
Sverige enligt sitt innehåll. Om innehavare av ett sådant körkort är perma-
nent bosatt i Sverige, gäller även bestämmelserna i 3 kap. 10 §. Ett sådant
körkort jämställs med svenskt körkort vid tillämpningen av 4 kap. 4 eller 6�
8 §§.

�ven andra utländska körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om kör-

kortet inte är utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i de
konventioner om vägtrafik som har undertecknats i Genève den 19 septem-
ber 1949 respektive i Wien den 8 november 1968, och inte heller är utfärdat

background image

3

SFS 2004:1087

på engelska, tyska eller franska, gäller dock körkortet endast tillsammans
med en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller till svenska,
danska eller norska. Ett körkort som inte är försett med ett fotografi av kör-
kortshavaren gäller endast tillsammans med en identitetshandling med foto-
grafi.

8 kap.

2 §

2

Vägverkets beslut att vägra utfärda körkort enligt 3 kap. 1 § första

stycket 2 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller
beslut enligt 4 kap. 9 § att inte bevilja tillstånd att bedriva introduktionsut-
bildning och beslut enligt 4 kap. 10 § att återkalla ett sådant tillstånd.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Vägverkets beslut i ärende om godkännande som handledare får inte över-

klagas. Detsamma gäller andra beslut än som avses i första stycket i fråga
om utfärdande av körkort eller traktorkort eller om förnyelse av körkort samt
beslut i fråga om villkor enligt 7 kap. 3 § andra stycket.

10 kap.

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt med-
dela föreskrifter om

1. lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar

som ger rätt att köra motordrivna fordon,

2. länsstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som anges i

7 kap.,

3. registrering som behövs för tillämpningen av lagen,
4. att priset för deltagandet i introduktionsutbildning som anges i 4 kap.

7 § första stycket 4 inte får överstiga viss nivå.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.
Regeringen får låta postbefordringsföretag lämna ut körkort.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna i 4 kap. 9�

11 §§, 8 kap. 2 § första stycket andra meningen samt 10 kap. 1 § första
stycket 4 skall tillämpas från och med den 1 oktober 2005. Bestämmelsen i 4
kap. 7 § första stycket 4 skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2003:216.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.