SFS 2010:485 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 2010:485 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
100485.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 1 § körkortslagen

(1998:488) ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

2

Körkort får utfärdas för den som

1. har körkortstillstånd,
2. är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader,
3. har fyllt
a) 15 år för behörigheten AM,
b) 16 år för behörigheten A1,
c) 18 år för behörigheterna A, B, C och E,
d) 21 år för behörigheten D, eller uppfyller de lägre ålderskrav som fram-

går av 3 kap. 5 § andra stycket lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
om sökanden har förvärvat sådan grundläggande kompetens som framgår av
nämnda stycke, och

4. har avlagt godkänt förarprov.
Körkort får dock inte utfärdas för den som har ett körkort som är utfärdat i

en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Har ett körkort blivit ogiltigt av en anledning som avses i 12 § eller 13 §

första stycket 1 eller sista stycket får ett nytt körkort utfärdas utan att förar-
prov avlagts, om den sökande efter det att körkortet blivit ogiltigt har med-
delats körkortstillstånd för de behörigheter som upphört att gälla. För utfär-
dande av körkort efter återkallelse gäller bestämmelserna i 5 kap.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:209, bet. 2009/10:TU23, rskr. 2009/10:298.

2 Senaste lydelse 2009:189.

SFS 2010:485

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.