SFS 2010:1914 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 2010:1914 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
101914.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488)

dels att 5 kap. 12 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 4, 13 och 20 §§, 4 kap. 6�8 §§, 5 kap. 1, 2, 5, 6

och 14 §§ samt, 7 kap. 2 och 8 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 5 kap. 13 § ska lyda ⬝Nytt körkort efter åter-

kallelse eller villkor om alkolås⬝,

dels att det i lagen ska införas 15 nya paragrafer, 5 kap. 15 a�27 §§ och

7 kap. 8 a §, samt närmast före 5 kap. 16 och 26 §§ nya rubriker av följande
lydelse.

1 kap.

2 §

2

Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i la-

gen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Med alkolås avses en sådan anordning i ett fordon som hindrar att fordo-

net startas och körs av förare som har alkohol i utandningsluften.

3 kap.

4 §

3

Förarprovet består för behörigheten AM av ett kunskapsprov och för

övriga behörigheter av ett kunskapsprov och ett körprov. Förarprov får inte
avläggas om spärrtid eller villkorstid löper.

Kunskapsprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § för-

sta stycket 1 och 3. För behörigheten AM krävs dessutom att sökanden upp-
fyller kravet i 1 § första stycket 2 och har gått igenom utbildning för moped
klass I enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snö-
skotrar och terränghjulingar.

Kunskapsprov behöver dock inte avläggas för behörigheten A av den som

redan har ett körkort med behörigheten A1.

Körprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § första

stycket 1�3.

1 Prop. 2010/11:26, bet. 2010/11:TU7, rskr. 2010/11:83.

2 Senaste lydelse 2001:571.

3 Senaste lydelse 2009:189.

SFS 2010:1914

Utkom från trycket
den 27 december 2010

background image

2

SFS 2010:1914

13 §

Ett körkort gäller inte om

1. det inte har förnyats efter föreläggande,
2. det är återkallat eller omhändertaget enligt 5 kap.,
3. det har ersatts med annat körkort,
4. det har bytts ut mot ett utländskt körkort,
5. innehavaren dessutom har ett eller flera andra giltiga körkort utfärdade i

andra stater inom EES och inte efter uppmaning anger vilket av körkorten
som ska behållas eller anger att ett annat än det svenska körkortet ska behål-
las, eller

6. körkortsinnehavet varit förenat med villkor om alkolås och villkorsti-

den löpt ut.

Ett körkort ska också förklaras ogiltigt om körkortshavaren begär det.

Ogiltigheten får begränsas till att avse viss behörighet.

20 §

4

Förarprovet består för förarbevis av ett kunskapsprov. Kunskapsprov

får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 19 § 1 och har gått igenom
utbildning för fordonsslaget enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare
av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

Kunskapsprov får inte avläggas innan spärrtid eller giltighetstid för åter-

kallelse tills vidare löpt ut om återkallelse skett enligt 5 kap. 3 § 1, 2, 3 eller
4. Detsamma gäller om körkortsinnehavet förenats med villkor om alkolås
och villkorstiden inte löpt ut.

4 kap.

6 §

5

Uppsikt under övningskörning inom polisväsendet eller Försvars-

makten får utövas endast av den som

1. fyllt 21 år,
2. har behörighet för fordon av det slag körningen avser, och
3. under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren har haft sådan behö-

righet.

Uppsikt enligt första stycket får dock inte utövas av den vars körkort eller

förarbevis under de senaste tre åren har varit återkallat enligt

1. 5 kap. 3 § 1, 5 eller 6, eller
2. 5 kap. 3 § 2�4, om den sammanlagda spärrtid som under de senaste tre

åren har bestämts enligt 5 kap. 6 § överstiger tre månader.

Uppsikt enligt första stycket får inte heller utövas av den vars körkortsin-

nehav

1. är förenat med villkor om alkolås, eller
2. har varit förenat med villkor om alkolås under de tre senaste åren.
Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills vidare enligt

5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den para-
grafen.

4 Senaste lydelse 2009:189.

5 Senaste lydelse 2009:189.

background image

3

SFS 2010:1914

7 §

6

Uppsikt under övningskörning som avses i 5 § 4 får utövas endast av

den som har godkänts som handledare för den som övningskör. Sådant god-
kännande får meddelas den som

1. fyllt 24 år,
2. har körkort för fordon av det slag körningen avser,
3. under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren haft ett
sådant körkort, och
4. under de senaste fem åren har genomgått introduktionsutbildning, om

det är fråga om övningskörning för förarbehörighet B.

Ett godkännande som handledare får dock inte meddelas den vars körkort

under de senaste tre åren har varit återkallat enligt 6 § andra och fjärde
styckena. Ett godkännande som handledare får inte heller meddelas den vars
körkortsinnehav är eller under de tre senaste åren har varit förenat med vill-
kor om alkolås.

8 §

7

Ett godkännande som handledare enligt 7 § upphör att gälla, om hand-

ledarens körkort återkallas enligt 5 kap. 3 § eller återkallas tills vidare enligt
5 kap. 5 §. Detsamma gäller om handledarens körkortsinnehav förenas med
villkor om alkolås.

Transportstyrelsen ska på begäran av handledaren eller den som övnings-

kör upphäva ett godkännande som handledare.

5 kap.

1 §

Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom

varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås.

Ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning ska när det gäl-

ler frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett
godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett
beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken eller motsva-
rande bestämmelse i annan författning.

Med svensk dom jämställs vid tillämpningen av denna lag brottmålsdom

eller annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol
eller någon annan utländsk myndighet.

2 §

8

Vad som föreskrivs i detta kapitel om körkort gäller också

körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis. Vad som föreskrivs om kör-
kortshavare gäller också innehavare av förarbevis och innehavare av traktor-
kort. Vad som föreskrivs om spärrtid i 6 § andra stycket gäller endast kör-
kort. Vad som föreskrivs om villkor om alkolås för körkortsinnehav i 16�
27 §§ gäller endast den som har körkort.

Vissa ytterligare undantag för förarbevis finns i 2 a §.
I fråga om utfärdande av nytt förarbevis efter återkallelse ska hänvis-

ningen i 14 § första stycket till kraven i 3 kap. 1 § i stället avse 3 kap. 19 §.

6 Senaste lydelse 2010:799.

7 Senaste lydelse 2009:1352.

8 Senaste lydelse 2009:189.

background image

4

SFS 2010:1914

5 §

Ett körkort ska återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgöran-

de av återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att körkortet
kommer att återkallas slutligt på någon av de grunder som avses i 3 § 1�7.
Om beslutet grundas på misstanke om brottslig gärning, ska beslutets giltig-
hetstid begränsas enligt vad som gäller för spärrtid enligt 6 §.

6 §

Vid körkortsåterkallelse enligt 3 § 1�6 ska det bestämmas en tid inom

vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden ska vara lägst en
månad och högst tre år. Om körkortet återkallas enligt 3 § 1 och det är fråga
om grovt brott, ska spärrtiden bestämmas till lägst ett år.

Om körkortet återkallas för den som avses i 16 § första stycket, ska spärr-

tiden bestämmas till lägst den villkorstid som enligt 20 § skulle ha bestämts
vid bifall till en ansökan enligt 17 § och högst tre år.

I 23 och 25 §§ finns regler om hur spärrtiden ska bestämmas i särskilda

fall.

14 §

9

Efter återkallelse får nytt körkort utfärdas endast om sökanden har

körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller
kraven i 3 kap. 1 § om inte annat sägs i andra stycket, 15 eller 15 a §.

Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 2�4

bestämts till högst ett år får nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas
efter ansökan. Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd
av 3 § 1, 5�6 bestämts till högst ett år, eller om körkortet återkallats med
stöd av 3 § 7�8, får nytt körkort utfärdas efter ansökan om sökanden har kör-
kortstillstånd.

15 a §

Vid utfärdande av körkort efter återkallelse i fall som avses i 24 §

tillämpas inte 14 och 15 §§. I stället ska ett nytt körkort utfärdas utan ansö-
kan vid spärrtidens utgång.

15 b §

När villkorstiden är slut får ett nytt körkort utan villkor om alkolås

utfärdas efter ansökan, om sökanden har körkortstillstånd.

Om det i beslutet om villkor om alkolås finns krav som ska uppfyllas för

utfärdande gäller de kraven i stället för första stycket. Detsamma gäller ett
beslut av Transportstyrelsen som fattats efter beslutet om villkor om alkolås
men innan villkorstiden löpt ut.

Villkor om alkolås för körkortsinnehav

16 §

Bestämmelserna i 17�27 §§ samt 7 kap. 8 a § är tillämpliga i fråga

om den som

1. är permanent bosatt i Sverige och
2. har ett körkort som
a) är utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

(EES) och

b) kan återkallas med stöd av 3 § 1 på grund av brott mot 4 eller 4 a § la-

gen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring.

9 Senaste lydelse 2003:216.

background image

5

SFS 2010:1914

Bestämmelserna tillämpas emellertid inte om prövotid enligt 3 kap. 18 §

löpte vid tidpunkten för brottet och körkortet ska återkallas även på annan
grund än som anges i första stycket.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt

5 §.

17 §

I fråga om körkortshavare som avses i 16 § får det, i stället för kör-

kortsåterkallelse, beslutas att körkortsinnehavet under viss tid (villkorstid)
ska vara förenat med villkor om alkolås. Ett sådant beslut meddelas efter an-
sökan.

Om körkortsinnehavet har förenats med villkor om alkolås tills vidare och

villkorstiden löper när körkortet kan återkallas slutligt, får beslut om att
körkortsinnehavet ska förenas med villkor om alkolås meddelas utan ansö-
kan.

18 §

En ansökan om beslut om villkor om alkolås ska innehålla

1. ett läkarintyg enligt särskilt formulär, och
2. en förklaring om att sökanden är villig att uppfylla de särskilda villkor

som gäller för körkortsinnehav enligt 22 §.

Ansökan ska ges in till Transportstyrelsen senast inom fyra veckor från

det att sökanden getts tillfälle att yttra sig inför ett slutligt beslut om återkal-
lelse.

19 §

En ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas endast om

sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden be-
döms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Sådan lämp-
lighet förutsätter att sökanden

1. kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, om-

döme och ansvar i trafiken,

2. inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64),

och

3. uppfyller de andra medicinska krav än krav på frånvaro av alko-

holmissbruk eller alkoholberoende som är nödvändiga med hänsyn till tra-
fiksäkerheten.

20 §

Om ett beslut om villkor om alkolås fattas, ska sökandens rätt att

framföra körkortspliktiga fordon under villkorstiden vara begränsad på det
sätt som anges i 22 §. Villkorstiden ska vara ett år, om inte annat följer av
andra eller tredje stycket.

Villkorstiden ska vara två år, om
1. återkallelse skulle ha skett enligt 3 § 1 på grund av brott mot 4 a § lagen

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott, eller

2. återkallelse annars skulle ha skett enligt 3 § 1 och sökanden
a) under de senaste fem åren före det brott som har föranlett återkallelsen

har gjort sig skyldig till annat brott mot 4 eller 4 a § lagen om straff för vissa
trafikbrott till följd av alkoholförtäring, eller

b) har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk.
Om villkorstiden har bestämts till ett år och körkortshavaren under denna

tid visar sig ha diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk, ska vill-
korstiden förlängas till två år. Om det finns anledning att anta att körkorts-

background image

6

SFS 2010:1914

havaren har ett sådant beroende eller missbruk, får denne föreläggas att ge in
läkarintyg om dessa förhållanden.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt

5 §.

21 §

Om ett innehav av körkort ska förenas med villkor om alkolås, ska

körkortet förnyas enligt 3 kap. 14 §. I fall som avses i 24 § ska ett nytt kör-
kort utfärdas.

Om körkortet är utfärdat i en annan EES-stat än Sverige, ska det i stället

bytas ut enligt 6 kap. 6 §.

När innehavet av ett körkort förenas med villkor om alkolås ska det i kör-

kortet finnas uppgift om detta.

22 §

Den vars körkortsinnehav är förenat med villkor om alkolås får

1. framföra körkortspliktiga fordon endast i Sverige, och
2. framföra endast sådana körkortspliktiga fordon som är utrustade med

ett godkänt alkolås.

Körkortshavaren ska följa de föreskrifter som meddelas i anslutning till

denna lag.

23 §

Om körkortshavaren bryter mot 22 §, och därigenom inte längre be-

döms uppfylla kraven på lämplighet enligt 19 § 1, ska beslutet om villkor om
alkolås undanröjas. Beslutet ska även undanröjas om körkortshavaren under
villkorstiden inte uppfyller de krav på lämplighet som anges i 19 § 2 och 3.

Om beslutet undanröjs, ska körkortet återkallas. En spärrtid ska då be-

stämmas som motsvarar den återstående villkorstiden.

Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills vidare enligt

5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den para-
grafen.

24 §

Om innehavet av ett körkort ska förenas med villkor om alkolås och

körkortet även ska återkallas på annan grund, ska beslutet om villkor om
alkolås avse innehavet av det körkort som utfärdas efter återkallelsen.

Om ett körkort återkallas under löpande villkorstid, ska även innehavet av

det körkort som utfärdas efter återkallelsen förenas med villkor om alkolås,
om inte beslutet om villkor om alkolås ska undanröjas enligt 25 §. Den nya
villkorstiden ska då motsvara den tid som återstod av villkorstiden för det
förstnämnda körkortet när detta återkallades.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt

5 §.

25 §

Om ett körkort ska återkallas under löpande villkorstid och körkorts-

havaren på grund av det inträffade inte längre bedöms uppfylla kraven på
lämplighet enligt 19 §, ska beslutet om villkor om alkolås undanröjas. Kör-
kortet ska då återkallas även på grund av det brott som föranledde beslutet
om villkor om alkolås.

Vid återkallelse enligt första stycket får den spärrtid som ska bestämmas

inte underskrida den återstående villkorstiden. Den får inte heller under-
skrida den kortaste spärrtid som gäller vid återkallelse på grund av en sådan
händelse som föranleder att beslutet om villkor om alkolås undanröjs.

background image

7

SFS 2010:1914

Om prövotid enligt 3 kap. 18 § löpte vid tidpunkten för den händelse som

föranleder fråga om återkallelse, ska beslutet om villkor om alkolås alltid
undanröjas.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt

5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den para-
grafen.

Godkänt alkolås

26 §

Innan en viss typ av alkolås får användas ska den genomgå teknisk

prövning. Den tekniska prövningen får utföras endast av godkända provor-
gan. Provorgan ska godkännas genom ackreditering enligt lagen
(1992:1119) om teknisk kontroll eller motsvarande förfarande.

27 §

Den typ av alkolås som används ska vara godkänd. Ett godkännande

får återkallas om föreskrifter om godkännande av alkolås som meddelats i
anslutning till denna lag inte iakttagits.

7 kap.

2 §

10

Transportstyrelsen prövar ärenden om

1. medgivande enligt 2 kap. 11 § andra stycket,
2. förlängd giltighet enligt 3 kap. 12 §,
3. godkännande av handledare,
4. förhandsbesked,
5. villkor för innehav av körkortstillstånd och körkort,
6. körkortstillstånd,
7. körkortsingripande,
8. giltighet eller utbyte av ett utländskt körkort, och
9. godkännande av alkolås och återkallelse av godkännandet enligt 5 kap.

27 §.

Transportstyrelsen prövar också ärenden enligt
1. 3 kap. 3 §,
2. 3 kap. 13 § första stycket 1 och 5 samt andra stycket, och
3. 3 kap. 16 § 1.
Transportstyrelsen prövar frågor om utfärdande av körkort.

8 §

11

Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid med anledning

av återkallelse räknas från den dag när beslutet delges körkortshavaren eller
från den tidigare dag när körkortshavaren överlämnar körkortet till Trans-
portstyrelsen. Har beslutet föregåtts av ett beslut om omhändertagande av
körkortet, ett beslut om återkallelse tills vidare eller ett beslut om villkor om
alkolås, räknas spärrtiden från det först delgivna beslutet. Har giltigheten av
ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare eller villkorstid vid villkor
om alkolås löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas, ska den
tid under vilken körkortet varit ogiltigt eller körkortsinnehavet varit förenat
med villkor om alkolås räknas av från spärrtiden.

Spärrtiden löper i andra fall från den dag som anges i beslutet.

10 Senaste lydelse 2009:1352.

11 Senaste lydelse 2009:1352.

background image

8

SFS 2010:1914

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

8 a §

Villkorstid räknas från den dag när beslutet om villkor om alkolås

delges körkortshavaren. Har beslutet föregåtts av ett beslut om att körkorts-
innehavet ska förenas med villkor om alkolås tills vidare, räknas villkorsti-
den från det först delgivna beslutet. Har ett beslut om att körkortsinnehavet
ska förenas med villkor om alkolås tills vidare fattats och har villkorstiden
löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas, ska den tid under vil-
ken körkortsinnehavet först varit förenat med villkor om alkolås räknas av
från villkorstiden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011 i fråga om 5 kap. 26 och

27 §§ och i övrigt den 1 januari 2012.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för den som senast den 31 decem-

ber 2011 fått en ansökan om villkorlig körkortsåterkallelse beviljad enligt la-
gen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.