SFS 2010:1970 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 2010:1970 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
101970.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 7 § körkortslagen

(1998:488) ska ha följande lydelse.

7 kap.

7 §

Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges.

Ett beslut om körkortsingripande ska delges den som beslutet rör. Delgiv-

ning får inte ske enligt 34�38 och 47�51 §§ delgivningslagen (2010:1932).

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats

före den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1970

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.