SFS 2011:804 Lag om ändring i lagen (2010:1914) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Du är här: Start / Transport och trafik / Körkortslag (1998:488) / SFS 2011:804 Lag om ändring i lagen (2010:1914) om ändring i körkortslagen (1998:488)
110804.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1914) om ändring i
körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 26 § körkortslagen

(1998:488) i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:1914) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

5 kap.

26 §

Innan en viss typ av alkolås får användas ska den genomgå teknisk

prövning. Den tekniska prövningen får utföras endast av godkända prov-
organ. Provorgan ska godkännas genom ackreditering enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav
för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av
produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93

2 och lagen

(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller motsvarande för-
farande.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272.

2 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

SFS 2011:804

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.