Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:521) om ersättning i vissa fall då sjömän medtages på svenskt fartyg

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1973:521
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Länk: Länk till register

SFS nr:

1973:521
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad: 1973-06-05
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Befälhavare på svenskt fartyg är skyldig att på fartyget medtaga sjömän som avses i 346 § sjölagen (1891 nr 35 s. 1) i den mån lämpliga egna sovplatser kan beredas dem och under förutsättning att de ombordvarandes bekvämlighet eller förmåner ej lider oskäligt intrång därigenom.

Kan betryggande säkerhetsåtgärder ej skäligen vidtagas, är befälhavaren ej skyldig medtaga sjöman som på grund av sjukdom kan utgöra fara för ombordvarandes liv och hälsa.

2 §   Medtages sjöman i särskilt för passagerare avsett utrymme, för vars begagnande fastställd taxa finnes, är fartygets redare berättigad till ersättning med det belopp som anges i taxan eller det lägre belopp varom överenskommelse kan ha träffats.

3 §   Medtages sjöman i annat utrymme än som avses i 2 § utgår, om ej lägre pris avtalats, ersättning till fartygets redare i ett för allt för dygn med
   1. aderton kronor för person som tillhör fartygs- eller maskinbefälet för radiotelegrafist och föreståndare för intendenturavdelning samt för sådan person som avses i 1 § andra stycket sjömanslagen (1973:282) om denne är att jämställa med befäl och
   2. med tolv kronor för annan person.

Ersättning utgår från och med det dygn då den som skall medtagas inställer sig ombord till och med det dygn då han lämnar fartyget. För dygn, under vilket han utför arbete för redarens eller befälhavarens räkning, utgår icke ersättning.

När skäl föranleder därtill, får i första stycket angivna belopp ökas med högst hälften.

4 §   Har någon, som enligt denna kungörelse medtagits på fartyg, uppsåtligen eller av oaktsamhet under resan tillfogat fartygets ägare skada kan denne genom beslut av chefen för utrikesdepartementet tillerkännas ersättning för skadan av statsmedel efter vad som prövas skäligt dock icke med högre belopp än 4 000 kronor.

5 §   Ansökan om utfående av ersättning enligt 3 eller 4 § skall göras hos utrikesdepartementet samt åtföljas av de handlingar redaren önskar åberopa för att styrka sitt krav.

6 §   Vägrar fartygsbefälhavare att på sitt fartyg medtaga sjöman, när han anmodas därtill av svensk utlandsmyndighet, skall han på myndighetens begäran lämna skriftlig uppgift om de skäl på vilka han grundar sin vägran.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.