Kungörelse (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1954:556
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:926
Länk: Länk till register

SFS nr:

1954:556
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 1954-06-30
Ändrad: t.o.m. SFS

2018:926
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §
   1. På begäran av ägaren till eller befälhavaren å svenskt fartyg äger Transportstyrelsen, efter mätning i nedan angiven ordning, för fartyget utfärda särskilt, på engelska språket avfattat mätbrev för fart genom Panamakanalen (Panama Canal Tonnage Certificate).

Sådant mätbrev må jämväl utfärdas för utländskt fartyg, som befinner sig i svensk hamn, därest fartygets ägare eller befälhavare hos Transportstyrelsen det begär.
   2. Beträffande svenskt fartyg äger Transportstyrelsen medgiva, att mätning som avses i 1 mom. utföres å utländsk ort av svensk skeppsmätare. Har vederbörande statsmyndighet i det främmande landet på framställning av Transportstyrelsen samtyckt därtill, må mätningen ock kunna utföras genom förstnämnda myndighets försorg.
Förordning (2008:1174).

2 §   Mätning och dräktighetsberäkning skola verkställas enligt de närmare föreskrifter, som utfärdas av Transportstyrelsen. Det åligger styrelsen tillse, att föreskrifterna överensstämma med de av Amerikas Förenta Stater antagna reglerna rörande mätning av fartyg för fart genom Panamakanalen.

Blanketter till mätbevis och mätbrev fastställas av Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1174).

3 §   Har fartyg, sedan det försetts med mätbrev enligt denna kungörelse, genom ombyggnad eller annorledes undergått någon på avgiftsplikten inverkande förändring eller begagnas rum som uteslutits vid beräkningen av bruttodräktigheten eller för vilket avdrag gjorts vid bestämmandet av nettodräktigheten för annat ändamål än som utgjort förutsättning för uteslutningen eller avdraget, skall mätbrevet ofördröjligen återställas till Transportstyrelsen.

På begäran av ägaren eller befälhavaren må fartyg som avses i första stycket, i den utsträckning som prövas erforderlig, mätas om och förses med nytt mätbrev för fart genom Panamakanlen.
Förordning (2008:1174).

4 §   Transportstyrelsen fastställer avgifter för mätning enligt denna kungörelse. Förordning (2008:1174).

5 §   Bestämmelserna i 13--15 §§, 27 § andra stycket, 28--30 §§ och 33 § förordningen (1994:1162) om skeppsmätning skall gälla i tillämpliga delar. Förordning (1995:520).

6 §   Transportstyrelsens beslut enligt 2 § får överklagas till regeringen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:926).


Övergångsbestämmelser

1995:520

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.