SFS 1972:250

720250.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1972:250

om ändring i lagen (1932: 55) om viktmärkning i vissa

^itkom frän tr ycket

fall av go ds som skall inlastas å fartyg;

den 13 juni 1972

given Stockholms slott den 2 Juni 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen', funnit gott att i fråga om lagen (1932; 55) om viktmärkning i
vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg förordna,

dels att 4 § skall upphöra att gälla,
dels att 1�3 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Gods med en bruttovikt av ettusen kilogram eller mera, som är

avsett att inom eller utom riket för befordran inlastas å fartyg, skall

före inlastningen, eller, där denna skall ske i utländsk hamn, före av-

' Prop. 1972: 56, SoU 24, rskr 22 9.

535

¬

background image

SFS 1972: 250

t

sändandet från riket förses med uppgift om bruttovikten i kilogranil >:

Sådan uppgift skall på ett tydligt och varaktigt sätt anbringas å god­
sets utsida.

Första stycket gäller även bunt, paket eller annan enhetslast vars brut­

tovikt uppgår till ettusen kilogram eller mera.

�r det på grund av särskilda förhållanden svårt att bestämma vikten

noggrant, får i stället den ungefärliga vikten angivas.

Skyldighet att tillse, att godset förses med behörig viktuppgift, åvilar

avlastaren eller, där inlastningen skall ske i utländsk hamn, avsändaren.

Arbetarskyddsstyrelsen kan medgiva undantag från skyldighet att an­

bringa viktuppgift på enhetslast av massaved, om det är uppenbart att

viktuppgift är utan betydelse för skyddet mot olycksfall.

2 § Tillsyn å efterlevnaden av bestämmelserna i 1 § första�fjärde

styckena utövas av arbetarskyddsstyrelsen samt, under dess överinse­

ende och ledning, av yrkesinspektionens tjänstemän; och skall därvid

i tillämpliga delar lända till efterrättelse vad som finnes stadgat röran­
de tillsyn å efterlevnaden av arbetarskyddslagen (1949: 1).

3 § Saknas i fall, som avses i 1 § första�tredje styckena, viktupp­

gift, eller är bruttovikten för lågt angiven, dömes den för viktmärk­

ningen ansvarige till böter; dock vare han från ansvar fri, där godset,
då han mottog detsamma, var försett med uppgift om bruttovikten och
anledning saknats till antagande, att uppgiften var oriktig.

Ar viktuppgiften icke anbragt på ett tydligt och varaktigt sätt å god­

sets utsida, eller avser uppgiften icke bruttovikten i kilogram, dömes
den för viktmärkningen ansvarige till böter, högst femhundra kronor.

Följer å förseelse, som ovan nämnts, ansvar enligt brottsbalken,

skall straff enligt denna lag icke tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 19 72.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 2 juni 1972.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

SVEN ASPLING

(Socialdepartementet)

536

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.