SFS 1972:250

720250.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:CIMAPI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:CLPKDW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:CLPKDW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:CLPKDW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:CIMAPI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:6px;font-family:CLPKDW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:CLPKDW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:22px;font-family:CLPKDW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:16px;font-family:CIMAPI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:20px;font-family:CLPKDW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:18px;line-height:21px;font-family:CLPKDW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:18px;line-height:22px;font-family:CLPKDW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:18px;line-height:29px;font-family:CLPKDW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:785px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:785px;left:608px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1972:250 </b></p> <p style="position:absolute;top:811px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1932: 55) om viktm�rkning i vissa </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft11">^itkom fr�n tr ycket </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft11">fall av go ds som skall inlastas � fartyg; </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft11">den 13 juni 1972 </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft12">given Stockholms slott den 2 Juni 1972. </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks�</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft14">dagen', funnit gott att i fr�ga om lagen (1932; 55) om viktm�rkning i <br/>vissa fall av gods som skall inlastas � fartyg f�rordna, </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att 4 � skall upph�ra att g�lla, <br/>dels att 13 �� skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � Gods med en bruttovikt av ettusen kilogram eller mera, som �r </p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft12">avsett att inom eller utom riket f�r befordran inlastas � fartyg, skall </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">f�re inlastningen, eller, d�r denna skall ske i utl�ndsk hamn, f�re av-</p> <p style="position:absolute;top:1152px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1972: 56, SoU 24, rskr 22 9. </p> <p style="position:absolute;top:1152px;left:727px;white-space:nowrap" class="ft12">535 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1972: 250 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:778px;white-space:nowrap" class="ft21">t </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft22">s�ndandet fr�n riket f�rses med uppgift om bruttovikten i kilogranil &gt;: </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft26">S�dan uppgift skall p� ett tydligt och varaktigt s�tt anbringas � god�<br/>sets utsida. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft22">F�rsta stycket g�ller �ven bunt, paket eller annan enhetslast vars brut�</p> <p style="position:absolute;top:136px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft22">tovikt uppg�r till ettusen kilogram eller mera. </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft22">�r det p� grund av s�rskilda f�rh�llanden sv�rt att best�mma vikten </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft22">noggrant, f�r i st�llet den ungef�rliga vikten angivas. </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft22">Skyldighet att tillse, att godset f�rses med beh�rig viktuppgift, �vilar </p> <p style="position:absolute;top:223px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft22">avlastaren eller, d�r inlastningen skall ske i utl�ndsk hamn, avs�ndaren. </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft22">Arbetarskyddsstyrelsen kan medgiva undantag fr�n skyldighet att an�</p> <p style="position:absolute;top:267px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft22">bringa viktuppgift p� enhetslast av massaved, om det �r uppenbart att </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft22">viktuppgift �r utan betydelse f�r skyddet mot olycksfall. </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft22">2 � Tillsyn � efterlevnaden av best�mmelserna i 1 � f�rstafj�rde </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft22">styckena ut�vas av arbetarskyddsstyrelsen samt, under dess �verinse�</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft22">ende och ledning, av yrkesinspektionens tj�nstem�n; och skall d�rvid </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft27">i till�mpliga delar l�nda till efterr�ttelse vad som finnes stadgat r�ran�<br/>de tillsyn � efterlevnaden av arbetarskyddslagen (1949: 1). </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft22">3 � Saknas i fall, som avses i 1 � f�rstatredje styckena, viktupp�</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft22">gift, eller �r bruttovikten f�r l�gt angiven, d�mes den f�r viktm�rk�</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft27">ningen ansvarige till b�ter; dock vare han fr�n ansvar fri, d�r godset, <br/>d� han mottog detsamma, var f�rsett med uppgift om bruttovikten och <br/>anledning saknats till antagande, att uppgiften var oriktig. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft22">Ar viktuppgiften icke anbragt p� ett tydligt och varaktigt s�tt � god�</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft27">sets utsida, eller avser uppgiften icke bruttovikten i kilogram, d�mes <br/>den f�r viktm�rkningen ansvarige till b�ter, h�gst femhundra kronor. </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft22">F�ljer � f�rseelse, som ovan n�mnts, ansvar enligt brottsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft22">skall straff enligt denna lag icke till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft29">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 19 72. <br/>Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft27">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt <br/>kungl. sigill bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft22">Stockholms slott den 2 juni 1972. </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft23">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>(L. S.) </b></p> <p style="position:absolute;top:870px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft22">SVEN ASPLING </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft22">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22">536 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft25">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1972:250

om �ndring i lagen (1932: 55) om viktm�rkning i vissa

^itkom fr�n tr ycket

fall av go ds som skall inlastas � fartyg;

den 13 juni 1972

given Stockholms slott den 2 Juni 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks�

dagen', funnit gott att i fr�ga om lagen (1932; 55) om viktm�rkning i
vissa fall av gods som skall inlastas � fartyg f�rordna,

dels att 4 � skall upph�ra att g�lla,
dels att 13 �� skall ha nedan angivna lydelse.

1 � Gods med en bruttovikt av ettusen kilogram eller mera, som �r

avsett att inom eller utom riket f�r befordran inlastas � fartyg, skall

f�re inlastningen, eller, d�r denna skall ske i utl�ndsk hamn, f�re av-

' Prop. 1972: 56, SoU 24, rskr 22 9.

535

background image

SFS 1972: 250

t

s�ndandet fr�n riket f�rses med uppgift om bruttovikten i kilogranil >:

S�dan uppgift skall p� ett tydligt och varaktigt s�tt anbringas � god�
sets utsida.

F�rsta stycket g�ller �ven bunt, paket eller annan enhetslast vars brut�

tovikt uppg�r till ettusen kilogram eller mera.

�r det p� grund av s�rskilda f�rh�llanden sv�rt att best�mma vikten

noggrant, f�r i st�llet den ungef�rliga vikten angivas.

Skyldighet att tillse, att godset f�rses med beh�rig viktuppgift, �vilar

avlastaren eller, d�r inlastningen skall ske i utl�ndsk hamn, avs�ndaren.

Arbetarskyddsstyrelsen kan medgiva undantag fr�n skyldighet att an�

bringa viktuppgift p� enhetslast av massaved, om det �r uppenbart att

viktuppgift �r utan betydelse f�r skyddet mot olycksfall.

2 � Tillsyn � efterlevnaden av best�mmelserna i 1 � f�rstafj�rde

styckena ut�vas av arbetarskyddsstyrelsen samt, under dess �verinse�

ende och ledning, av yrkesinspektionens tj�nstem�n; och skall d�rvid

i till�mpliga delar l�nda till efterr�ttelse vad som finnes stadgat r�ran�
de tillsyn � efterlevnaden av arbetarskyddslagen (1949: 1).

3 � Saknas i fall, som avses i 1 � f�rstatredje styckena, viktupp�

gift, eller �r bruttovikten f�r l�gt angiven, d�mes den f�r viktm�rk�

ningen ansvarige till b�ter; dock vare han fr�n ansvar fri, d�r godset,
d� han mottog detsamma, var f�rsett med uppgift om bruttovikten och
anledning saknats till antagande, att uppgiften var oriktig.

Ar viktuppgiften icke anbragt p� ett tydligt och varaktigt s�tt � god�

sets utsida, eller avser uppgiften icke bruttovikten i kilogram, d�mes
den f�r viktm�rkningen ansvarige till b�ter, h�gst femhundra kronor.

F�ljer � f�rseelse, som ovan n�mnts, ansvar enligt brottsbalken,

skall straff enligt denna lag icke till�mpas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 19 72.
Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt
kungl. sigill bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 2 juni 1972.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

SVEN ASPLING

(Socialdepartementet)

536

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.