SFS 1973:839

730839.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:839

om ändring i lagen (1932: 55) om viktmärkning i vissa

utkom f rån tr ycket

fall av gods som skall inlastas å fartyg;

den 4 dec. 1973

utfärdad den 16 november 1973.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^, att 2 § lagen (1932: 55) om

viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg skall ha

nedan angivna lydelse.

2 §2 Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 1 § första�
fjärde styckena utövas av arbetarskyddsstyrelsen samt, under dess över­
inseende och ledning, av yrkesinspektionen; och skall därvid i tillämp­

liga delar lända till efterrättelse vad som finnes stadgat rörande tillsyn

över efterlevnade n av arbetarskyddslagen (1949: 1).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

CARL GUSTAF

SVEN A SPLING

(Socialdepartementet)

i Prop. 1973: 130, SoU 25 , rskr 29 0.

,

" Sena ste lydelse 1972: 250.

1°°"

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.