SFS 1991:247

910247.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:247 Lag

Utkom från trycket

öin ändring i lagen (19 32:55) om viktmärkning i vissa

v:-

den 22 maj 199 i

fall av gods som skall inlastas å fartyg;

⬢JRil

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1932: 55) om viktmärk­

ning i v issa fall av gods som skall inlastas å fartyg skall ha följande lyd else.

488

' Prop. 1990/91:68, JuU 10. rskr. 15 5.

¬

background image

v -

� ⬢

3 §' Saknas i fall, som avses i I § första�tredje styckena, viktuppgift,

SFS 1991:247

eller är bruttovikten för lågt angiven, domes den för viktmärkningen
ansvarige till böter; dock vare han från ansvar fri, där godset, då han

mottog detsamma, var försett med uppgift om b ruttovikten och anledning

saknats till antagande, att uppgiften v ar oriktig.

Om viktuppgiften inte är anbragt på ett tydligt och varaktigt sätt på

godsets utsida, eller om uppgiften inte avser bruttovikten i kilogram, döms
den för viktmärkningen ansvarige till penningböter.

Följer å förseelse, som ovan nämnts, ansvar enligt brottsbalken, skall

straff enligt denna lag icke tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

⬢ Scnaslc lydelse 1972:250.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.