SFS 1977:1162

771162.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:1162

om ändring i lagen (1932:55) om viktmärkning i vissa fall Utkom från trycket

av gods som skall inlastas å fartyg;

dem i januari i 978

utfärdad den 19 december 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 2§ lagen (1932:55) om vikt­

märkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg skall ha nedan an­

givna lydelse.

2 §'^ Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 1 § första-fjärde

styckena utövas av arbetarskyddsstyrelsen samt, under dess överinseende

och ledning, av yrkesinspektionen; och skall därvid i tillämpliga delar län­
da till efterrät telse vad som finnes stadgat rörande tillsyn över efterlevna­
den av arbelsmiljölagen (1977; 1160).

Denna lag tr äder i kraft den 1 juli 1978.

På regeringens vägnar

PER AHLMARK

�&ke Bouvin

(Arbetsmarknadsdepartementet)

' Prop. 1976/77:149, SoU 19 77/78:1, rsk r 18.

^ Senaste lydelse 197 3:839.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.