SFS 2000:768 Lag om ändring i lagen (1932:55) om viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1932:55) om viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg / SFS 2000:768 Lag om ändring i lagen (1932:55) om viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg
000768.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1932:55) om viktmärkning i
vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg;

utfärdad den 26 oktober 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1932:55) om vikt-

märkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg

2

,

dels

att i 1 § ordet ⬝Arbetarskyddsstyrelsen⬝ skall bytas ut mot ⬝Arbets-

miljöverket⬝,

dels

att 2 § skall ha följande lydelse.

2 §

3

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att bestämmelserna i 1 § första�

fjärde styckena följs. Därvid gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om
tillsyn över att arbetsmiljölagen (1977:1160) följs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2.

2

Senaste lydelse av 1 § 1972:250.

3

Senaste lydelse 1977:1162.

SFS 2000:768

Utkom från trycket
den 7 november 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.