SFS 1978:133

780133.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:133

Lag

Utkom från trycket
den 13 april 1978

om ändring i lagen (1937: 73) om befordran med

luftfartyg;

utfärdad den 30 mars 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 39 § lagen (1937:73) om beford­

ran med luftfartyg skall ha nedan angivna lydelse.

39 5} Bestämmelserna i de nna lag skola äga tillämpning jämväl å interna­

tionell luftbefordran, vad i 24 S st adgas dock allenast där enligt i allm änhet

gällande regler svensk lag skall komma till användning. Har stat, som är

ansluten till den i 32 ?? omförmälda konventionen, avgivit sådan förklaring,
som avses i tilläggsprotokollet till samma konvention, skall lagen ej äga
tillämpning ä internationell luftbefordran, som utföres omedelbart av den

staten.

Vid internationell luftbefordran skola följande belopp tillämpas i stä llet

för de i 22 § a ngivna

1. i frå ga om passagerare, åttatusentrehundra särskilda dragningsrätter

per person:

2. i fråga om resgods eller gods. sjutton särskilda dragningsrätter;
3. I fråga om föremål som passageraren behåller i sin vård, trehundra­

trettiotvå särskilda dragningsrätter.

Med uttrycket "särskilda dragningsrätter" avses i den na lag de av Inter­

nationella valutafonden använda särskilda dragningsrätterna. Föres talan

om ersättning, skall omräkning från särskilda dragningsrätter till svenskt

mynt ske efter kursen den dag dom meddelas. Därvid skall kronans värde
bestämmas i enlig het med den beräkningsmetod, som Internationella valu­
tafonden sagda dag tillämpar för sin verksamhet och sina transaktioner.

Denna lag träder i kr aft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Sv ensk författningssamling.

På r egeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt G. Nilsson

(Justitiedepartementet)

Il I

tilp

iXk'

di;

Prop. 1977/78:70, LU 11. rskr 145 .

196

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.