SFS 1968:53

680053.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 53

.[ii

Lag

hl

äl

^gående ändring i lagen den 5 mars 1937 (nr 73) om Befordran med

luftfartyg;

j'-'

given Stockholms sloU dm 8 mars 1968.

Ji

I

ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Göte so ch

e s K O n u n g, göra v e t e r Ii g t: att Vi, med riksdagenS funmt

sk 11

^

den 5 mars 1937 om befordran med luftfartyg-

^ införas en ny paragraf, 41 §, av följande lydelse.

41 §.

Om

^ i^tomskada gälla särskilda bestämmelser.

ILU 13; Rskr 77.

i PWagraffölja genom 1967: 69.

~~®88000. Suenslc fö rfattningssamling 1968, Nr iS�^öG

Ui

v

i-,

i

¬

background image

II

366

1968 ⬢ Nr 53 och 54

Denna lag träder i kraft den 1 april 1968.

Det alla som vederbör hava sig hörsaniligen alt efterrätta. Till ytterinen

visso hava Vi detta med egen hand underskri\1t och med Vårt kun"! siaill

bekräfta låtit.

^ ^

Stockholms slott den 8 mars 1968.

GUSTAF ADOLF

(L, S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN K LING

(fående

jif li 1961

Vi GUI

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.