SFS 1967:69

670069.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 69

angående ändring i Jagen den $ mars 1937 (nr 73) om Lefordran

med luftfartyg;

pu'en Stockholms sloll den 10 mars 1967.

Vi GUSTAF ADOLF/med Guds nåde, Sveriges, Götes och

\ end c s K o n u ng g o ra y et c r I i g t; att Vi, med riksdagenS funnit

^oU l orordnn, dels idl 1, 23, 25 och 32 §§ lagen den 5 mars 1937 om beford-

ranniedl lift fartyg- skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives, de/s

alt 31-^34 §§ sainma lag shola erhålla hcteckningarhå 37�40

dels att

luirmnsl efter ,10 § samma lag skola införas éri hy nibrik och sex nya para­

grafer, jjclccknnde 31^�36 §§, av den lydelse som nedan angives. '

Denna lag � � � verkställes vederlagsfritt.

I denna lag förstås med Warszawakonventionen den i Warszawa den 12

oktober 1929 undertecknade konventionen ora internationell luftbefordran

ooknied Guadalajarakonventionen den i Guadalajara den 18 september 1961

undertecknade konventionen om internationell luftbefordran som utföres

ur annan än den avlalsslulande fraktföraren.

23 §.

f örbehåll, som

^ ^� vare ogiltigt. '

^ id befordran av gods, vilken ulföres av annan än den som getiom be-

fordringsavlalcL åtagit sig befordringen och vilken är underka.stad Guada-

'ujarakonvenlionen, äger hesläminelsen i första stycket'icke tillämpning på

lorbchåli avseende förlust, minskning eller skada, som härrör av godsets

beskaffenhet eller fel i godset.

25,^.

har skada

hans ansvarighet.

Föres talan mol någon av fraktförarens folk på den grund att han vållat

skada genom fel eller försummelse i tjänsten av ringare grad än som avses

J forsla styclvel, må vad han och fraktföraren kunna förpliktas att samman-

utgiva i ersättning icke ovenskrida den gräns för ansvarigheten som

furaren äger åberopa.

.

.

. ,

,

ff'n jämkning i vissa fall av skadeersättning stadgas i 10 kap. 3 § luft-

^^^^^sla^den 6 juni 1957 (nr 297).

I I'fop- IDCG; 9:!; LUJ 36; Rskr 318 .

uagcti ddvis upphä vd, se 1960: 69 och 1963:399. Jfr 1960: 573.

^2�C/SöOO, Soensk förfaitningssamUng 1967, .Vr 69�71

¬

background image

1S2

10()7 ⬢ Nr (39

Befordran ?otn nlförcs av annan ån den avlalsslntaiidc fraktföraren

31 5.

I fra-a om hcfordran som lielL cllor delvis iilföres av annan än den son,

..enom befordringsavlalel älagil sig befordringen (den avlalsshilande fraki-
Fdraren) äga 32�3()

tillämpning, om det ej visas att befordringen ii(för[s

nian den avlalsshilande fraktförarens bemyndigande. Bestämmelserna i ,l ;i

.⬢3.') och 3(!

tillämpas doek endast i fräga om den del av befordringen som

ulföres av annan än den avlalsshilande fraktföraren.

32

Bade den avlalsshilande fraktföraren ocli den som utför befordrin"en

anses vid tillämpning av denna lag som fraktförare, den förre i fräga om
Iiela befordringen och den senare i fraga om den del av befordringen som
ban utför.

33 S.

^äd tillämjming av bestämmelserna om fraktförarens ansvarighet jäm­

ställas vardera fraktföraren och hans folk med den andre fraktförarens
folk. Detta medför dock icke att ansvarigheten för den som utför beford­
ringen i den avtalsshitande frakt förarens ställe överskrider de i 22 § angivna

gränserna.

Har den avlalsshilande fraktföraren åtagit sig längre gående förpliktelser

än som följer av denna lag eller har passagerare eller avsändare enligt 22

andra stycket särskilt upjigivit det intresse som är förbundet med beford­
ringen, är den som utför befordringen i den avtalsslutande fraktförarens

ställe icke utan eget godkännande bunden härav.

34

Anvisning eller anmärkning, som enligt bestämmelse i denna lag till-

slallcs den ene fraktföraren, äger verkan liven mot den andre. Sådan order
som a\ ses i 12 § äger dock verkan endast om den lillställes den avtalsshitan­

de fraktföraren.

en

frakt förarna eller

aF 'fraklföi-4mr ^e"'igt

28 § är beböiäg vid talan mot nägon

SS ^

verkan.

gäller -mVlef^ilr! ^

befordran av gods träffats innan skada tiai^''

"aforfarandet il 11 "

i första stycket, om skiljcman-

'H'li inoin en \

I

ansluten till Warszawakonveiitio-

WarszawakonvFnlioni^'^ 1

domvärjo och tvistefrågan, i den »wa

pä, skall prövas 01111"^ i"

^'"?^'^»'=U^irakonventionen äro tillämpliga äa

1

--»s cnhgt konventionernas bestämmelser.

Bonungcn meddelar bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag-

-⬢1.. -

_ . _ c

:L- _____

⬢ 1:

¬

background image

1967 . Nr 69 och 70

183

Bestämiuelserna i 23 § andra stycket, 31�36 och 38 §§ i den nya lydel­

sen skola icke tillämpas i den män det är oförenligt med förpliktelse, som

följer Qv annat internationellt fördrag rörande luftbefordran än Guadala-

Jarakonventionen och gäller i förhållande till stat vilken icke biträtt sist­

nämnda konvention.

Förekommer i lag eller författning hänvisning till bestämmelse i 31�34 §§

Iflrten om befordran med luftfartyg, avser hänvisningen i stället motsva­

rande bestämmelse i 37^�40 §§ samma lag.

Det a lla som vederbör hava sig hörsamligen att eflerrätta. Till yttermera

visso h ava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Slockbolms slott den 10 mars 1967.

GUSTAF ADOLF

CL. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.