SFS 2010:970 Lag om ändring i lagen (1937:73) om befordran med luftfartyg

100970.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1937:73) om befordran med
luftfartyg;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 41 § lagen (1937:73) om befordran

med luftfartyg ska ha följande lydelse.

41 §

2

Särskilda bestämmelser om radiologisk skada finns i lagen

(2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

2 Senaste lydelse 1968:53.

SFS 2010:970

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.