SFS 2010:979 Lag om ändring i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. / SFS 2010:979 Lag om ändring i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.
100979.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1945:119) om
stängselskyldighet för järnväg m.m.;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 4 § lagen (1945:119) om

stängselskyldighet för järnväg m.m.

2 ordet ⬝fastighetsdomstolen⬝ ska bytas

ut mot ⬝mark- och miljödomstolen⬝.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av 4 § 1971:1054.

SFS 2010:979

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.