Lag (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1955:229
Departement: Justitiedepartementet L3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:873
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg
SFS nr:

1955:229
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 1955-05-12
Ändrad: t.o.m. SFS

2015:873
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag tillämpas på luftfartyg som är införda i ett nationalitetsregister i främmande stat, som har tillträtt den i Genève den 19 juni 1948 antagna konventionen rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg. Lagen tillämpas också på luftfartyg som är införda i ett nationalitetsregister i ett territorium för vars utländska angelägenheter en fördragsslutande stat svarar och för vilket det förs ett särskilt nationalitetsregister, såvida inte den staten har gjort ett förbehåll om att konventionen inte ska tillämpas inom territoriet. Det som anges i 5 § ska dock gälla även för luftfartyg som är registrerade i Sverige.

Med luftfartyg avses i denna lag, förutom flygkroppen, även motorer, propellrar, radioutrustning, instrument och andra tillbehör, oavsett om de är monterade i fartyget eller tillfälligt skilda från det.

I lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns särskilda bestämmelser om rättigheter i luftfartyg som kan påverka tillämpningen av denna lag.
Lag (2015:864).

2 §   Före alla andra rättigheter än de i 5 § avsedda skola äganderätt till luftfartyg, med besittning förenad rätt att genom köp förvärva sådant fartyg samt nyttjanderätt till sådant fartyg enligt upplåtelse på minst sex månader, så ock panträtt eller annan sådan rätt till luftfartyg, tillkommen enligt avtal och såsom säkerhet för fordran till visst belopp, erkännas här i riket, såframt rätten tillkommit enligt lagen i den fördragsslutande stat, i vars nationalitetsregister fartyget då var infört, och rätten är inskriven i inskrivningsbok i den stat, där fartyget är registrerat då rätten göres gällande.

Förmånsrätt för panträtt eller annan sådan rätt till luftfartyg omfattar varje belopp för vilket säkerhet ställts, dock icke ränta som är upplupen för längre tid än tre år före utmätning eller, vid konkurs, före konkursansökningens ingivande.

3 §   Verkan i förhållande till tredje man av inskrivning, varom förmäles i 2 §, bedömes enligt lagen i den stat där rätten är inskriven. Där luftfartyg här i riket utmätts eller belagts med kvarstad eller luftfartyg omfattas av konkurs, som inträffat här i riket, och gäldenären med vetskap därom träffat det avtal, som ligger till grund för inskrivningen, må denna dock ej till förfång för utsökningsborgenären eller konkursborgenärerna eller för köparen vid exekutiv försäljning åberopas i vidare mån än som följer av svensk lag. Lag (1981:810).

4 §   Där en i 2 § omförmäld rätt till luftfartyg, vilken innehaves såsom säkerhet för fordran, enligt lagen i den stat där fartytget är registrerat förklaras omfatta tillika reservdelar som fövaras på angivna platser, skall rätten här i riket erkännas jämväl i dessa reservdelar, såframt vid förvaringsplatsen finnes anslaget ändamålsenligt och väl synligt tillkännagivande om rättens beskaffenhet och omfattning, om namnet å dess innehavare och hans adress samt om den inskrivningsbok i vilken rätten är inskriven.

Till reservdelar räknas föremål avsedda att anbringas i luftfartyg i stället för delar eller föremål som borttagits därifrån, såsom delar av flygkroppen samt motorer, propellrar, radioutrustning och instrument jämte delar därav.

5 §   Hava åtgärder för bärgning eller bevarande av luftfartyg avslutats i främmande stat som tillträt den i 1 § nämnda konventionen, och är med fordran på lön för bärgningen eller på ersättning för särskilda kostnader, som varit oundgängliga för bevarandet av fartyget, enligt lagen i den stat där åtgärderna för bärgningen eller bevarandet avslutades förenad luftpanträtt i fartyget, skall panträtten här i riket erkännas med förmånsrätt framför varje annan rätt till fartyget.
Finnas flera sådana fordringar, njute de som sammanhänga med en senare händelse företräde framför dem som härröra av en tidigare.

Vad sålunda stadgats gäller dock icke, såvida tre månader förflutit från det åtgärderna avslutades utan att borgenärens anspråk på luftpanträtt i fartyget antecknats i inskrivningsboken i den stat där fartyget är registrerat och dessutom överenskommelse träffats om det belopp panträtten avser eller talan om borgenärens rätt väckts i laga ordning.

6 §   När exekutiv försäljning av luftfartyg eller i 4 § omnämnda reservdelar till sådant fartyg skall äga rum, åligger det den som påkallat försäljningen att ingiva ett av vederbörande myndighet i den stat där fartyget är registrerat utfärdat gravationsbevis angående egendomen jämte styrkt översättning av beviset ävensom att, då fråga är om luftfartyg, senast en månad före auktionen låta kungöra försäljningen på registreringsorten enligt där gällande lag. Inom samma tid skall underrättelse i den ordning som är föreskriven i fråga om underrättelse till borgenär sändas till innehavaren av varje i fartyget inskriven rättighet, som skall erkännas enligt denna lag.

Utöver de fordringar och kostnader som annars skola upptagas i sakägarförteckning vid exekutiv försäljning av luftfartyg eller reservdelar skall i förteckningen upptagas annan rättighet som skall erkännas enligt denna lag. Beträffande sådan rättighets ställning vid exekutiv försäljning äger i övrigt vad som gäller beträffande rättighet i fast egendom som säljes exekutivt motsvarande tillämpning. Lag (1971:501).

7 §   Besväras ett luftfartyg av en inskriven rättighet, som enligt denna lag skall erkännas här i landet, får fartyget inte föras över till det svenska luftfartygsregistret, om inte innehavaren av rättigheten har medgett att fartyget registreras här.

Förs fartyget över till det svenska luftfartygsregistret, har rättighetens innehavare rätt att få den inskriven i inskrivningsregistret för luftfartyg, om den är av sådan beskaffenhet, att den enligt lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg kan skrivas in.

Söks inskrivningen senast på den inskrivningsdag som infaller näst efter tre månader från det att fartyget registrerades här i landet, gäller rättigheten med samma förmånsrätt som den hade i det land där fartyget sist var registrerat. Frågan om rättigheten lagligen tillkommit prövas enligt lagen i det land där fartyget var registrerat vid tiden för rättighetens tillkomst. Lag (2004:83).

8 §   Har en borgenärs anspråk på luftpanträtt, inom den tid som anges i 5 § andra stycket, antecknats i inskrivningsboken i det land där fartyget var registrerat och förs fartyget över till det svenska luftfartygsregistret skall motsvarande anteckning göras i inskrivningsregistret för luftfartyg. Lag (2004:83).

9 §   Bestämmelserna i denna lag utgöra icke hinder mot tillämpning beträffande luftfartyg av vad som är eller framledes kan bliva stadgat rörande tvångsåtgärder mot den som överträder föreskrifter angående luftfart, invandring samt införsel och utförsel av varor.

Denna lag skall icke äga tillämpning på luftfartyg, som äro avsedda fär militär-, tull- eller polistjänst.

10 §   Närmare föreskrifter rörande tillämpningen av vad i denna lag stadgas meddelas av Konungen.


Övergångsbestämmelser

1981:810

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Vad som sägs om kvarstad i 3 § i dess nya lydelse gäller även skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.