SFS 2014:918 Lag om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1969:12) om internationell vägtransport / SFS 2014:918 Lag om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
140918.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1969:12) med anledning av
Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956
om fraktavtalet vid internationell godsbefordran
på väg;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1969:12) med anledning

av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid
internationell godsbefordran på väg ska ha följande lydelse.

7 §

En ansökan om att en utländsk dom som enligt artikel 31 tredje och

fjärde styckena kan verkställas i Sverige ska förklaras verkställbar görs till
den tingsrätt som regeringen föreskriver. Sökanden ska tillsammans med an-
sökan ge in

1. domen i original eller i kopia som bestyrkts av en myndighet, och
2. en förklaring av en behörig myndighet i den stat där domen meddelats,

att domen avser en tvist om befordran som omfattas av konventionen samt att
den har fått laga kraft och kan verkställas i nämnda stat.

De handlingar som avses i första stycket ska vara försedda med ett bevis

om utfärdarens behörighet. Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning
eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den stat där domen med-
delats. Om en handling i ärendet inte är skriven på svenska, danska eller
norska, ska även en översättning av handlingen till svenska ges in. �versätt-
ningen ska vara bestyrkt av en diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller av
en svensk notarius publicus.

Om en dom förklaras verkställbar, verkställs domen på samma sätt som en

svensk dom som har fått laga kraft.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring

tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

SFS 2014:918

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:918

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.