SFS 1978:137

780137.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:137

om äiidlrmg i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges

utkom från trycket

tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om

den i3 april 1978

fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg;

utfärdad den 30 mars 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1969; 12) med an­

ledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktav­

talet vid internatio nell godsbefordran på väg

dels att i 2 § orde t "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen",
dels att i 6 § ordet "rådhusrätt" skall bytas ut mot "tingsrätt",

dels att 8 § skall ha nedan angivna lydelse.

8 § Regeringen kungör m otvärdet av franc som avses i konventionen ut­

tryckt i de av Internat ionella valutafonden använda särskilda dragningsrät­
terna samt meddelar de ytterligare bestämmelser som kan behövas för
konventionens tillämpning.

Omräkning från särskilda dragningsrätter till sven skt mynt skall ske ef­

ter kursen den dag dom meddelas eller annan dag om vilken parterna är

överens. Därvid skall kronans värde bestämmas i enlighet med den beräk­

ningsmetod, som Internationella valutafonden sagda dag tillämpar för sin
verksamhet och sina transaktioner.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Svens k författningssamling.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt G. Nilsson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1977/78:70. LU I I, rskr 145.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.